Regeling mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW (uitvoering Europees Integratiefonds en Asiel en Migratiefonds)

Geldend van 21-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 januari 2014, 2013-0000176715, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan het Agentschap SZW ter uitvoering van het Europees Integratiefonds en het Asiel en Migratiefonds

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten, waaronder het nemen van een besluit op een bezwaarschrift, en het verrichten van alle benodigde werkzaamheden, waaronder het vaststellen en ondertekenen van stukken, ter uitvoering van het Europees Integratiefonds 2007-2013.

  • 2 Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten, waaronder het nemen van een besluit op een bezwaarschrift, en het verrichten van alle benodigde werkzaamheden, waaronder het vaststellen en ondertekenen van stukken, ter uitvoering van het Asiel en Migratiefonds 2014-2020, voor dat onderdeel van het Asiel en Migratiefonds 2014-2020 dat op integratie ziet.

  • 3 De directeur van het Agentschap SZW handelt daarbij in overeenstemming met de aanwijzingen die door de directeur Integratie en Samenleving worden gegeven.

Artikel 2

De directeur van het Agentschap SZW kan zijn bevoegdheden, genoemd in artikel 1, in een door hem te bepalen omvang mandateren of doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen, met dien verstande dat hij geen ondermandaat verleent aan de functionaris aan wie door hem ondermandaat tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaar zich richt is verleend.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 januari 2014

de

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Namens deze:

De directeur Integratie en Samenleving,

A.M.C. van Rijn

Terug naar begin van de pagina