Tarievenbesluit Ctgb 2014

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 15-01-2014 t/m 31-12-2014

Tarievenbesluit Ctgb 2014

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EEG) 1991/414;

Gelet op artikel 80 van Verordening 528/2012/EU, artikel 10, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Overwegende dat ter uitvoering van de verordening 528/2012 nadere regels zijn gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de verordening zal verrichten;

Overwegende dat het overgangsrecht van verordening 528/2012/EC Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van biociden die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EG) 1998/98;

Besluit om de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken, vast te stellen als beschreven in dit besluit en de daarbij behorende bijlagen:

Hoofdstuk I. - Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • a. Gewasbeschermingsverordening: verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad

 • b. Gewasbeschermingsrichtlijn: richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 2991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

 • c. Biocidenverordening: verordening (EU) 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012

 • d. Biocidenrichtlijn: Richtlijn 98/8/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden

 • e. de wet: Wet op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • f. de regeling: regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • g. het college: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • h. Onze Minister: de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister

 • i. nieuwe werkzame stof:

  • i. (gewasbeschermingsmiddelen) werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld

  • ii. (biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Verordening

 • j. zonale aanvragen: aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op grond van artikel 33 van de Verordening middels de daar beschreven (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld

 • k. Europese aanvagen : aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Gewasbeschermingsverordening

 • l. Werkelijke gemaakte kosten: de interne kosten Ctgb (uurtarief betreffende boekjaar x aantal door Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de eventueel aan derden betaalde BTW).

Hoofdstuk 2. - Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

1. Openbaarmakingverzoeken

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Met betrekking tot verzoeken tot openbaarmaking als bedoeld in artikel 43 Wgb (oud), artikel 33, vierde lid Verordening of artikel 96 Wgb, is het bepaalde in het besluit tarieven openbaarheid van bestuur van overeenkomstige toepassing.

2. Overgangsregime

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.

4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2014, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.

5. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als “Tarievenbesluit Ctgb 2014”.

Vastgesteld door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden op 18 december 2013.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze,

de Voorzitter,

ir. J.F. de Leeuw

Hoofdstuk 3. : Tarieven Servicedesk

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Categorie

Omschrijving

 

Tarief 2014

Verzoeken

   

115

Categorie I

werkzaamheden tot maximaal een half uur

 

€ 55

Categorie II

werkzaamheden van half uur tot maximaal 2 uur

 

€ 170

Categorie III

werkzaamheden van 2 uur tot maximaal 4 uur

 

€ 345

Categorie IV

werkzaamheden van 4 uur tot maximaal 8 uur

 

€ 745

Categorie V

werkzaamheden vanaf 8 uur tot maximaal 12 uur

Nacalculatie max:

€ 1.380

Categorie VI

werkzaamheden vanaf 12 uur

Nacalculatie max:

€ 4.600

       

Voorlichting

     

Categorie VII

voorlichtingsbijeenkomst (algemeen)

per deelnemer

€ 170

Categorie VIII

voorlichtingsbijeenkomst (op maat)

 

pm

       

Pre-submission

     

Categorie IX

pre-submission meeting

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 10.000

Hoofdstuk 4. : Gewasbescherming

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het College stelt in de bijlage bij dit besluit de hoogte vast van het voorschot of van de vergoeding voor zijn werkzaamheden. De volgende posten kunnen in rekening worden gebracht:

 • aanvraagkosten

 • beoordelingskosten

 • kosten voor samenvatten en evalueren van gegevens en studies die geleverd zijn ter onderbouwing van een aanvraag

 • jaarlijkse vergoeding

 • kosten voor pre-submission meeting

 • kosten voor overige werkzaamheden.

Indien het college besluit tot het stellen van aanvullende vragen, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het samenvatten/evalueren en de beoordelingskosten verschuldigd.

Voor het samenvatten en evalueren van gegevens en studies voor gewasbeschermingsmiddelen en microbiologische middelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlagen van dit besluit, met uitzondering van zonale en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.

Werkelijke kosten

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Werkelijk gemaakte kosten betreffen de interne kosten, gemaakt door het Ctgb (uurtarief betreffende boekjaar x aantal door Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW).

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • a. De aan het Ctgb verschuldigde vergoeding wordt berekend aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen.

 • b. Onverminderd het bepaalde in Titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht, geldt dat aanvraagkosten bij het indienen van de aanvraag dienen te zijn voldaan aan het Ctgb.

 • c. Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen 30 dagen na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald.

 • d. In afwijking van het bepaalde in artikel 4:87 Awb geldt dat de aanvrager de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer dient te voldoen.

Tijdige betaling

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Voor zover het bepaalde in artikel 4:97 van toepassing is, laat dit onverlet de bestuursrechtelijke gevolgen van niet (tijdige) betaling, opgenomen in het geldende Bestuursreglement regeling toelating Gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Er is tijdig betaald indien de betaling door het Ctgb voor het einde van de in de factuur genoemde termijn is ontvangen, dan wel indien wordt aangetoond dat het te betalen bedrag voor het einde van de termijn naar het Ctgb is overgeschreven of gestort.

Betaling in termijnen

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Tot twee weken na de datum van dagtekening van de factuur kan de aanvrager het College verzoeken om de kosten van de procedure bij het Ctgb in termijnen te mogen betalen. Dit verzoek wordt gehonoreerd tenzij de kosten van de procedure minder dan € 5.000, bedragen.

 • 2. Indien de kosten van de procedure niet meer dan € 30.000 bedragen, kan worden voldaan in maximaal drie maandelijkse termijnen van telkens een derde van de totale som. Indien de kosten van de procedure meer dan € 30.000 euro bedragen, kan worden voldaan in maximaal vier maandelijkse termijnen van telkens een kwart van de totale som.

 • 3. De eerste termijn dient te zijn betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de oorspronkelijke factuur.

 • 4. Aanvaarding

Bij betaling in termijnen aanvaardt het College na tijdige betaling van de eerste termijn de aanvraag en deelt de datum van deze aanvaarding mee aan de aanvrager.

Aanpassing van het voorschotbedrag

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Een aspirant-aanvrager kan voorafgaand aan het doen van een aanvraag, het Ctgb verzoeken om op basis van door hem verstrekte informatie een inschatting te maken van de reële kosten van die specifieke aanvraag en om het voorschotbedrag daarop aan te passen. Voor deze toets is een vergoeding verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Tarieven Gewasbescherming

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2014

ZTG, ZVTG, ZWTG, ZWXTG, ZTHG, ZRG, ZETG, ZEVTG, ZERG, ZEWTG, ZETHG, ZOVTG, ZEOVTG

Aanvragen Ctgb rapporteur (NL is ZRMS)

 

Aanvraag Pre-submission fase

€ 10.000

 

In behandelingname (voorschot)

€ 10.000 - € 50.000

 

Besluit op aanvraag (nacalculatie)

Werkelijke kosten*

 

Aanvragen identiek aan een in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddel (ongewijzigd)

€ 1.610

     

NLWTG, NLTG, NLTHG, NLRG, NLVTG, NLWTG

Aanvragen Ctgb geen rapporteur (NL is CMS)

€ 4.830

NLWERGU, NLWERGV, NLWERGZ,

Aanvraag Wederzijdse erkenning

€ 4.830

     

NLKUG, NLKUGH

Aanvragen tot uitbreiding in NL (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen

€ 5.115

     

IKV

Inkennisstellingsverplichting

€ 745

     

THG, TGV

Aanvragen tot herregistratie (niet zonaal)

€ 6.210

     

WGH, WGF, WGI

Project omzetting WGGA naar WG

 
 

Toelatinghouder levert zelf WG aan en voldoet aan onderstaande voorwaarden

€ 745

 

Toelatinghouder levert WG niet aan of WG voldoet niet aan onderstaande voorwaarden

€ 1.150

 

Omzetting van WGGA naar een WG voor parallele vergunningen of gewijzigde toelatingen

€ 345

     
 

Overige aanvragen

 
     
 

Toelatingen

 

AG,VAG,UAG

Toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide

€  745

PAG, VPAG, UPAG, BPAG

Vergunning, verlenging vergunning, uitbreiding vergunning of nieuwe batch voor parallel handel

NLWG

Nationale aanvraag tot wijziging nationaal addendum toelating gewasbeschermingsmiddel

TT

Aanvraag toevoegingsstof

     
 

Wijzigingen

 

PWSG

Aanvraag Equivalence assessment gewasbeschermingsmiddel en/of wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie) en/ of de plaats van productie van de werkzame stof van een gewasbeschermingsmiddel

€ 745

NLWATG

Aanvraag voor nationale wijziging van een toelating voor gewasbeschermingsmiddel

€ 920

WSGNW

Aanvraag voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling

WNT, WNAW, OT

Wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€  230

WYG

Aanvraag wijziging verpakking, wijziging etikettering, overige wijzigingen

     
 

Overige

 

INTR

Intrekking toelating

€ -

EXV

Exportverklaring

€ 230

CLP

Classificatie en labelling

MRL

Aanvragen tot afleiden van Maximaal Residu Limiet

€ 745

MTR

Aanvragen tot afleiden van Maximaal Toelaatbaar Risico

€ 745

VIG

Verzoek Inlichtingen dierproeven

€ 460

     
 

Vrijstellingen voor proefdoeleinden

 

PGN

Aanvraag vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen niet in de voedselketen komen

€ 230

PGR

Aanvraag vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij het de bedoeling is dat de behandelde gewassen in de voedselketen komen, basisbedrag

€ 285

PGR

Aanvullend bedrag per 5 gewassen die men in de voedselketen wil brengen

€ 115

     
 

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

Werkelijke kosten*

     
 

Jaarlijkse vergoeding

 
 

Toelating Gewasbeschermingsmiddel

PM

 

Toelating dringend vereiste

PM

Beoordelingskosten gewasbescherming

Omschrijving

Tarief 2014

     
 

Beoordelingskosten algemeen

 

Werkzaamheid

€ 1.380

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 920

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.760

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.760

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.070

 

Ecotoxicologie

€ 3.220

 

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.320

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten

€ 1.495

   

€ 15.925

 

Beoordelingskosten voor aanvragen m.b.t. coatingsmiddelen voor zaaizaad bestemd voor export

 
 

Werkzaamheid

€ 1.380

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 920

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.760

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 170

 

Criteria ten aanzien van het milieu (lotgevallen en ecotoxicologie)

€ 170

 

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.320

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten

€ 1.495

   

€ 8.215

     
 

Beoordelingskosten voor aanvragen vereenvoudige uitbreiding en uitbreiding met kleine toepassing

 
 

Werkzaamheid

€  –

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 230

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.760

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.760

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.070

 

Ecotoxicologie

€ 3.220

 

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.320

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten

€ 1.495

   

€ 13.855

     
 

Beoordelingskosten voor aanvragen tot wederzijdse erkenning en aanvragen waarbij uitsluitend het nationaal addendum wordt beoordeeld

 
 

Werkzaamheid

€ 920

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 345

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 690

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.530

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 1.610

 

Ecotoxicologie

€ 2.185

 

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.320

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten

€ 1.495

   

€ 11.095

 

Beoordelingskosten voor aanvragen tot wederzijdse erkenning en nationaal addendum voor middelen o.b.v. micro-organismen, plantenextracten, feromonen dan wel hiermee vergelijkbare stoffen

 
 

Werkzaamheid

€ 1.380

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 920

 

Criteria ten aanzien van de toepasser en de volksgezondheid

€ 1.150

 

Criteria ten aanzien van het milieu (lotgevallen en ecotoxicologie)

€ 1.150

 

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.320

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten

€ 1.495

   

€ 7.415

     
 

Beoordelingskosten voor het afleiden van MRL

 
 

Werkzaamheid

€  –

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€  –

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€  –

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.760

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€  –

 

Ecotoxicologie

€  –

 

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.320

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten

€ 1.495

   

€ 5.575

     
 

Vergelijkende beoordeling gewas conform de Gewasbeschermingsverordening

Werkelijke kosten*

Aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2014

TGEURAP

Aanvraagkosten

 

A

Aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof

€ 12.500

B

Aanvraag tot verlenging van een werkzame stof

€ 12.500

C

Aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, plantenextracten, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof

€  7.500

D

Co-rapporteur (type AIR), aanvraag, samenvatten en beoordelen voorschot

€ 12.500

TGEURAP

Samenvatten en beoordelen (opstellen monograph)

 

A en B

Samenvatten en beoordelen (aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof) (voorschot)

€ 150.000

A en B

Nacalculatie

Werkelijke kosten*

C

Samenvatten en beoordelen (aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, plantenextracten, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof) (voorschot)

€ 35.000

C

Nacalculatie

Werkelijke kosten*

D

Nacalculatie

Werkelijke kosten*

     

TGEURAP

Overige werkzaamheden (aanvullend verslag)

 

A

Werkzaamheden ter afronding van de aanvraag van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot)

€ 75.000

A

Nacalculatie

Werkelijke kosten*

B

Werkzaamheden ter afronding van de verlenging van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot)

€ 25.000

B

Nacalculatie

Werkelijke kosten*

C

Werkzaamheden ter afronding van de Europese besluitvorming (voorschot)

€ 15.000

C

Nacalculatie

Werkelijke kosten*

* werkelijke kosten

Tarief wordt bepaald per aanvraag aan de hand van het benodigd aantal uren vermenigvuldigd met het Ctgb uurtarief 2014 als de studie door het Ctgb intern wordt samengevat. In andere gevallen wordt het EI tarief gehanteerd in combinatie met de uren besteed aan nazorg door het Ctgb vermenigvuldigd met het Ctgb uurtarief 2014.

 

Samenvatten en evalueren gewasbescherming

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Kosten voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking middelgegevens

Aspect

OECD code

Omschrijving

Prijs per studie

tox

7.1.1 / 7.1.2 / 7.1.3 / 7.1.14 / 7.1.5 / 7.1.6

bepaling acute orale toxiciteit / percutane toxiciteit / inhalatoire toxiciteit / huidirritatie / oogirritatie / sensibilisatie van de huid, per studie

€ 115

res

8.7

aantal gewasgroepen afleiden MRL, per gewasgroep

€ 329

eco

10.6.2

acute toxiciteit regenwormen

€ 329

eco

10.1.6

acute orale toxiciteit voor vogels

€ 494

eco

10.2.2.1 / 10.2.2.2 / 10.2.2.3

acute toxiciteit voor vissen / ongewervelde aquatische organismen / effecten op de groei van algen, per studie

€ 494

eco

10.8.2

laboratoriumgegevens over effecten op aquatic plants, b.v. Lemna, per studie

€ 494

res

8.1.1

aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd, per gewasgroep

€ 658

res

8.5.2

pulp en balans studie / follow-up studie, per studie

€ 658

fat

9.2.2

Bodemresidu studie

€ 658

fat

- / 9.9

kinetische evaluatie (algemeen) / omzettingssnelheid en -route (in de lucht), per studie

€ 658

eco

10.2.5.1 / 10.2.5.2 / 10.2.5.3

chronische blootstelling vis / aanvullende studie aquatische organismen (Early Life Stage) / id (Fish Life Cycle Test), per studie

€ 658

eco

10.2.6.1a

chronische toxiciteit daphnia 21 dagen

€ 658

eco

10.4.3

residuproef met bijen

€ 658

eco

10.5.1 / 10.5.2

proeven op standaard / grotere laboratoriumschaal, per studie

€ 658

eco

10.6.3 / 10.6.5

subletale effecten / bioconcentratie (residu) op regenwormen, per studie

€ 658

eco

10.6.6

effecten op andere niet-doelwit macro-organismen in de bodem, per studie

€ 658

eco

10.7.1

stikstofbinding en koolstofmineralisatie, per studie

€ 658

res

8.5.1

eigenschappen van het residu

€ 987

fat

9.1.1 / 9.1.2

aerobe afbraaksnelheidstudie / anaerobe afbraak snelheidstudie, per studie

€ 987

fat

9.3.1

uitspoeling uit kolommen

€ 987

eco

10.4.2.1 en 10.4.2.2 samen

acute toxiciteit voor bijen

€ 987

eco

10.5.2

proeven op grotere laboratoriumschaal (aged residue), per studie

€ 987

eco

10.8.1

laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten

€ 987

tox

7.3.1 t/m 7.5.4

gegevens over blootstelling

€ 1.316

tox

7.6.1 / 7.6.2

in vivo / in vitro onderzoek naar dermale absorptie, per studie

€ 1.316

res

8.2

aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten, per gewasgroep

€ 1.316

res

8.2

metabolisme en kinetiek bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier)

€ 1.316

res

8.4.1 / 8.4.2 / 8.4.3 / 8.4.

onderzoek vervoedering bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier)

€ 1.316

res

8.6

bepaling van residuen in volggewassen

€ 1.316

fat

9.2.3

bodemaccumulatiestudie

€ 1.316

eco

10.6.7

litterbag studie

€ 1.316

fat

9.2.1

bodemdissipatiestudie

€ 1.645

eco

10.1.8 / 10.3.2.2.

bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad, per studie

€ 1.645

res

8.3

aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd, per gewasgroep

€ 1.974

fat

9.3.2 / 9.3.3

lysimeteronderzoek / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie

€ 1.974

fat

9.3.3

standaardisatiestudie lysimeter / uitspoeling, per studie

€ 1.974

eco

10.4.4 / 10.4.5 / 10.4.7

kooiproeven / veldproeven / tunnelproeven met bijen, per studie

€ 1.974

eco

10.1.9 / 10.3.2.3.

bepaling effecten secundaire vergiftiging, per studie

€ 2.632

eco

10.6.4

veldstudie met regenwormen

€ 2.632

eco

10.1.7 / 10.3.3.

proeven onder veldomstandigheden, per studie

€ 4.277

wzh

3 t/m 3.9 en 6

de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

€ 5.758

eco

10.2.3

microcosmos-/mesocosmosstudie, per studie

€ 5.758

eco

10.5.4 / 10.8.1.4.

veldproeven, veldstudies (multispecies) (o.a. terrestrische planten), per studie

€ 5.758

tox

7.1.7

studie naar combinaties van middelen

werkelijke kosten*

tox

overige gegevens met betrekking tot toxicologie

werkelijke kosten*

res

overige gegevens met betrekking tot residuen

werkelijke kosten*

fat

9.10

monitoringgegevens/aanvullend onderzoek

werkelijke kosten*

eco

10.2.6-7 / 10.7.2 / 10.8 / 10.9

aanvullend onderzoek effecten (laboratoriumgegevens, veldstudies e.d.) op niet-doelwit organismen (o.a. in bodem), per studie

werkelijke kosten*

Kosten voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking stofgegevens

Aspect

OECD code

Omschrijving

Prijs per studie

fce

4.4 / 4.5 / 4.7 / 4.8 / 4.3

de residuanalysemethoden voor de werkzame stof/metaboliet voor de bepaling van residuen in de bodem / in drink en oppervlaktewater / in de lucht / in lichaamsvloeistoffen en weefsels / op planten, plantaardige producten, levensmiddelen en diervoeder, per studie

€ 115

tox

5.2.1 / 5.2.2 / 5.2.4 / 5.2.5

de toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet in proefdieren: bepaling acute orale / percutane toxiciteit / huidirritatie / oogirritatie, per studie

€ 329

tox

5.4.1

genotoxiciteitsproeven in vitro: Salmonella typhimurium terugmutatietest / Escherichia coli terugmutatietest / Saccharomyces cerevisiae genmutatietest / Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay, per studie

€ 329

res

6.7

aantal gewasgroepen afleiden MRL

€ 329

fat

7.7

ready biodegradability in water

€ 329

eco

8.9.1

acute toxiciteit regenwormen

€ 329

tox

5.4.2 / 5.4.3

in vitro mammalian cytogenetic test / in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells / genmutatietest in zoogdiercellen / DNA damage and repair / unscheduled DNA synthesis in mammalian cells, per studie

€ 494

eco

8.1.1 / 8.2.1 / 8.3.1 / 8.4.a / 8.5

acute orale toxiciteit voor vogels / vissen / ongewervelde aquatische organismen / effecten op de groei van algen / effecten op sedimentorganismen, per studie

€ 494

fce

1 en 4.2

de identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden

€ 658

fce

2

de fysisch chemische eigenschappen van een stof

€ 658

tox

5.2.6

acute toxiciteit: bepaling van de sensibilisatie van de huid

€ 658

res

6.1, 6.1.1, 6.1.2

aantal gewasgroepen waarvoor gegevens over de storage stability zijn geleverd, per gewasgroep

€ 658

res

6.5.2.

pulp en balans studies, follow-up studies

€ 658

fat

7.3.2

bodemresidustudie

€ 658

fat

7.5 / 7.10 / -

hydrolytische omzetting in water / omzettingssnelheid en -route in de lucht / kinetische evaluatie (algemeen), per studie

€ 658

eco

8.1.2 / 8.1.3

dieetonderzoek voor vogels (quail or mallard duck) / tweede vogelsoort, per studie

€ 658

eco

8.2.2 t/m 8.2.5 / 8.2.6

chronische toxiciteit voor vissen / bioconcentratie bij vissen, per studie

€ 658

eco

8.3.2

chronische toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

€ 658

eco

8.6a

bepaling effect op waterplanten

€ 658

eco

8.7.4

voedingsproef met bijenbroed

€ 658

eco

8.9.2

subletale effecten op regenwormen

€ 658

eco

8.10

stikstofbinding en koolstofmineralisatie

€ 658

eco

8.15

invloed op biologische methoden voor de zuivering van afvalwater

€ 658

tox

5.2.3

toxiciteit in proefdieren: bepaling acute inhalatoire toxiciteit

€ 823

tox

5.4.4 / 5.4.5 / 5.4.6

gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen): micronucleus test / mammalian bone marrow cytogenetic test / vlekkentest bij muizen / unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells / mouse heritable translocation assay / sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster / (geslachtscellen) rodent dominant lethal test / (geslachtscellen) mammalian spermatogonial chromosome aberration test, per studie

€ 823

eco

8.7.1, 8.7.2

acute toxiciteit voor bijen samen

€ 823

eco

verzoek tot afleiden van een MTR buiten het kader van een aanvraag

€ 823

tox

5.3.5

kortdurend toxiciteitsonderzoek, onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening

€ 987

tox

5.7.1.

acute neurotoxiciteit bij de rat

€ 987

res

6.5.1.

eigenschappen van het residu

€ 987

fat

7.1.1. / 7.1.2. / 7.1.3.

aerobe afbraakroutestudie / anaerobe afbraakroutestudie / bodemfotolyse, per studie

€ 987

fat

7.2.1 / 7.2.3 / 7.2.2

aerobe afbraaksnelheidstudie 20oC / aerobe afbraaksnelheidstudie 10oC, per studie

€ 987

fat

7.2.4 / 7.2.5

anaerobe afbraak snelheidstudie

€ 987

fat

7.4.1./ 7.4.2

adsorptiestudie / adsorptiestudie aan slibdeeltjes, per studie

€ 987

fat

7.4.3 / 7.4.4 / 7.6

uitspoeling uit kolommen / fotochemische omzetting in water, per studie

€ 987

eco

8.1.4

subchronische en reproductietoxiciteit bij vogels

€ 987

eco

laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten

€ 987

tox

5.3.1 / 5.3.2 / 5.3.3 / 5.3.4 / 5.3.7

kortdurend toxiciteitsonderzoek, onderzoek over 28 / 90 dagen bij orale toediening (o.a. rat, 2e huisdier) / 1-2 jaar hond / 28 dagen dermale toediening, per studie

€ 1.316

tox

5.6.10

onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij rat) / (bij 2e soort, meestal konijn), per studie

€ 1.316

tox

5.7.2

onderzoek vertraagd intredende neurotoxiciteit (rat)

€ 1.316

res

6.2.1

gegevens over metabolisme en kinetiek bij planten geleverd

€ 1.316

res

6.2.2 / 6.2.3 / 6.2.4 / 6.2.5

metabolisme en kinetiek bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier)

€ 1.316

res

6.4.1 / 6.4.2 / / 6.4.2 / 6.4.3

onderzoek vervoedering bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier)

€ 1.316

res

6.6.1 / 6.6.2.

bepaling van residuen in volggewassen (metabolisme) / (veldproeven), per studie

€ 1.316

fat

7.3.3

bodemaccumulatiestudie

€ 1.316

fat

7.4.5

kolomstudies met verouderd residu

€ 1.316

fat

7.8

omzettingssnelheid en -route in water/sedimentsystemen

€ 1.316

       

tox

5.3.6 / 5.3.8

kortdurend toxiciteitsonderzoek over 90 dagen inhalatoire / dermale toediening, per studie

€ 1.645

fat

7.3.1.

bodemdissipatiestudie

€ 1.645

tox

5.5.1 / 5.6.1

gentoxiciteit in vivo, toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit / in vivo, multigeneratieonderzoek, per studie

€ 1.974

fat

7.4.7 / 7.4.8

lysimeteronderzoek / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie

€ 1.974

fat

7.4.7 / 7.4.8

(standaardisatiestudie bij) lysimeterstudie / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie

€ 1.974

fat

7.9

onderzoek in de verzadigde zone

€ 1.974

eco

update MTR bodem

€ 3.290

eco

update MTR water

€ 3.290

wzh

3 t/m 3.6

de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

€ 5.758

tox

5.1.

metabolisme en kinetiek in proefdieren

€ 5.758

eco

afleiden MTR bodem

€ 5.758

       

eco

afleiden MTR water

€ 10.035

       

tox

5.8, 5.9, 5.10

overige toxiciteits- of medische gegevens

werkelijke kosten*

res

overige gegevens met betrekking tot residuen

werkelijke kosten*

fat

7.12, 7.13

monitoringgegevens/aanvullend onderzoek environmental fate

werkelijke kosten*

eco

8.16.1

laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen

werkelijke kosten*

eco

8.16.2

veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen

werkelijke kosten*

 

* werkelijke kosten

Tarief wordt bepaald per aanvraag aan de hand van het benodigd aantal uren vermenigvuldigd met het Ctgb uurtarief 2014 als de studie door het Ctgb intern wordt samengevat. In andere gevallen wordt het EI tarief gehanteerd in combinatie met de uren besteed aan nazorg door het Ctgb vermenigvuldigd met het Ctgb uurtarief 2014.

 

Hoofdstuk 5. : Biociden

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het College stelt in de bijlage bij dit besluit de hoogte vast van het voorschot of van de vergoeding voor zijn werkzaamheden. De volgende posten kunnen in rekening worden gebracht:

 • aanvraagkosten

 • beoordelingskosten

 • kosten voor samenvatten en evalueren van gegevens en studies die geleverd zijn ter onderbouwing van een aanvraag

 • jaarlijkse vergoeding

 • kosten voor presubmission meeting

 • kosten voor overige werkzaamheden.

Indien het college besluit tot het stellen van aanvullende vragen, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het samenvatten/evalueren en de beoordelingskosten verschuldigd.

Werkelijke kosten

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Werkelijke gemaakte kosten betreffen de interne kosten Ctgb (uurtarief betreffende boekjaar x aantal door Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW).

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • a. De aan het Ctgb verschuldigde vergoeding wordt berekend aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen

 • b. Onverminderd het bepaalde in Titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht, geldt dat aanvraagkosten bij het indienen van de aanvraag dienen te zijn voldaan aan het Ctgb.

 • c. Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen 30 dagen na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald.

 • d. In afwijking van het bepaalde in artikel 4:87 Awb geldt dat de aanvrager de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer dient te voldoen.

Tijdige betaling

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Voor zover het bepaalde in artikel 4:97 van toepassing is, laat dit onverlet de bestuursrechtelijke gevolgen van niet (tijdige) betaling, opgenomen in het geldende Bestuursreglement regeling toelating Gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Er is tijdig betaald indien de betaling door het Ctgb voor het einde van de in de factuur genoemde termijn is ontvangen, dan wel indien wordt aangetoond dat het te betalen bedrag voor het einde van de termijn naar het Ctgb is overgeschreven of gestort.

Betaling in termijnen

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Tot twee weken na de datum van dagtekening van de factuur kan de aanvrager het College verzoeken om de kosten van de procedure bij het Ctgb in termijnen te mogen betalen. Dit verzoek wordt gehonoreerd tenzij de kosten van de volledige procedure minder dan € 5.000, bedragen.

 • 2. Indien de kosten van de procedure niet meer dan € 30.000 bedragen, kan worden voldaan in maximaal drie maandelijkse termijnen van telkens een derde van de totale som. Indien de kosten van de procedure meer dan € 30.000 euro bedragen, kan worden voldaan in maximaal vier maandelijkse termijnen van telkens een kwart van de totale som.

 • 3. De eerste termijn dient te zijn betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de oorspronkelijke factuur.

 • 4. Aanvaarding

Bij betaling in termijnen aanvaardt het College na tijdige betaling van de eerste termijn de aanvraag en deelt de datum van deze aanvaarding mee aan de aanvrager.

In aanvulling op bovenstaande en deels in afwijking hiervan gelden voor de werkzaamheden die het Ctgb verricht ter uitvoering van de Biocidenverordening de volgende bepalingen.

Communicatie

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Vanaf het moment dat een aanvraag wordt ingediend geschiedt alle correspondentie omtrent kosten en betaling middels plaatsing van het bericht in het Register for biocidal products (R4BP) en mededeling hiervan per email aan de aanvrager.

Jaarlijkse vergoeding (biocide)

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Voor de registratie als toegelaten biocide wordt een jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht.

Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden kan een jaarlijkse vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij reeds een jaarlijkse vergoeding voor dat biocide in rekening wordt gebracht.

Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden van een productfamilie kan het College een aangepaste jaarlijkse vergoeding vastgestellen.

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie (Biociden)

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Na ontvangst van de aanvraag berekent het Ctgb de voor de aanvraagprocedure verschuldigde vergoeding aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen.

De factuur wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag verzonden.

De Biocidenverordening bepaalt dat de kosten van een aanvraagprocedure binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de factuur moet zijn betaald. Een hersteltermijn kan niet worden gegeven. Bij niet tijdige betaling wordt de aanvraag verworpen.

Indien het gefactureerde bedrag een voorschot betreft, worden na afloop van de procedure middels nacalculatie de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen vier weken na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald.

Indien de aanvrager niet of niet volledig binnen de gestelde termijn betaalt, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek.

Verlaagd tarief bij geclusterde aanvragen

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Indien meerdere aanvragen tegelijk worden ingediend waarbij op één of meer aspecten kan worden volstaan met een clusterbeoordeling voor meerdere aanvragen, brengt het Ctgb op verzoek van de aanvrager(s) voor die aspecten van die aanvragen een verlaagd tarief in rekening.

Indien er meerdere aanvragers zijn, is jegens het Ctgb iedere aanvrager hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Het Ctgb heeft geen bemoeienis met de onderlinge verrekening tussen aanvragers.

Aanpassing van het voorschotbedrag

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Een aspirant-aanvrager kan voorafgaand aan het doen van een aanvraag, het Ctgb verzoeken om op basis van door hem verstrekte informatie een inschatting te maken van de reële kosten van die specifieke aanvraag en om het voorschotbedrag daarop aan te passen.

Voor deze toets is een vergoeding verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Biociden tarieven

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Biociden aanvragen en overige werkzaamheden onder verordening 528/2012/EU

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2014

 

Unie toelating (Ctgb = Evaluating Competent Authority, ECA)

 

B-UTN, B-UTH

Kosten Unie toelating (voorschot)

€ 18.500

B-UTFN, B-UTFH

Kosten Unie toelating biocidefamilie (voorschot)

€ 22.000

     
 

Toelating (NL = Reference Member State, RMS) nieuwe toelating, biocidefamilie, voorlopige toelating, vernieuwing van de toelating (herregistratie) en grote wijzigingen in de toelating

 

B-TN, B-TH, B-TPR, B-TR, B-GW

Kosten toelating (voorschot)

€ 18.500

B-TFN, BTFH, B-TPRF, B-TRF, B-GWF

Kosten toelating biocidefamilie (voorschot)

€ 22.000

     
 

Extra kosten indien een werkzame stof kandidaat is voor vervanging:

 
 

Vergelijkende beoordeling (voorschot)

€ 12.500

     
 

Toelating (NL = Concerned Member state, CMS) middels wederzijdse erkenningen

 

B-TWEN, BTWEH

All-in-one tarief

€ 6.555

     
 

Vereenvoudigde toelating (NL = ECA)

 

B-ET

Vereenvoudigde toelating (voorschot)

€ 4.000

B-ETF

Vereenvoudigde toelating biocidefamilie (voorschot)

€ 6.000

B-ETN, B-ETFN

Vernieuwing van een vereenvoudigde toelating (single of biocidefamilie)

€ 745

     
 

Vereenvoudigde toelating kennisgeving

 

B-EM

Kennisgeving (melding) van vereenvoudigde toelating, toegelaten in andere lidstaat

€ 230

     
 

Toelating volgens de procedure van 'the same biocidal product'

 

B-S

All-in-one tarief

€ 1.150

     
 

Overige tarieven Biociden

 

B-FL

Toevoeging van een product aan een biocidefamilie

€ 745

B-AW

Wijziging toelating: administratieve wijziging

€ 230

B-KW

Wijziging toelating: kleine wijziging

€ 1.380

B-GW

Wijziging toelating: grote wijziging (wordt behandeld als nieuwe toelating)

 
     
 

Vergunning voor parallelhandel

 

PAB,VPAB, UPAB,BPAB

All-in-one tarief

€ 745

     
 

Overige tarieven Biociden

 

PB

Kennisgeving van experiment of proef

€ 460

     
 

Middelaanvragen tot toelating ingediend in het kader van richtlijn 98/8/EG (aangevraagd voor 1 september 2013)

 
     
 

Beoordelingskosten

 

THB, TNB

Werkzaamheid

€ 1.380

THB, TNB

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 2.010

THB, TNB

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.760

THB, TNB

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.760

THB, TNB

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 5.290

THB, TNB

Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten

€ 1.495

   

€ 15.695

     
 

Aanvraagkosten en beoordelingskosten gecombineerd

 

THBWE, TNBWE

Wederzijdse erkenning van een toelating

€ 6.900

     
 

Middelaanvragen waarbij één of meer bestaande werkzame stoffen, voor de aangevraagde PT's, niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen volgens verordening 528/2012/EU

 
     
 

Aanvraagkosten

 

TB, TBE, UB, WSB

Aanvraagkosten toelating, uitbreiding, wijziging

€ 4.600

KB

Vaststelling kaderformulering

€ 2.300

     
 

Beoordelingskosten

 
 

Werkzaamheid

€ 1.150

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 1.380

 

Criteria ten aanzien van de toepasser en volksgezondheid

€ 2.070

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.070

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidaspecten

€ 1.495

   

€ 8.165

     

TBE

Indien gebruik wordt gemaakt van vergelijkende beoordeling

€ 1.495

     

TBO, TBG

Biociden vallend onder het gedifferentieerd handhavingsbeleid

maximaal €12.500

     
 

Aanvraagkosten en beoordelingskosten gecombineerd

 

DVB

Complete beoordeling dringend vereist biocide

€ 9.890

TVB

Verlenging

€ 2.990

     
 

Overige aanvragen

 

AB, VAB, UAB

Toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide biocide,

€ 745

WWGGA

Wijziging WGGA (redactioneel)

WSBNW

Voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling biocide

PAB, VPAB, BPAB, UPAB

Parallel toelating biocide, verlenging parallel toelating biocide, overige aanvragen betreffende parallel toelating biocide

MRL

Aanvragen tot afleiden van Maximaal Residu Limiet

MTR

Aanvragen tot afleiden van Maximaal Toelaatbaar Risico

   

WNT, WNAW, OT

Wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€ 230

WYB

Wijziging verpakking, wijziging etikettering van een biocide, overige wijzigingen (redactioneel)

EXV

Exportverklaring

INTR

Intrekking toelating

€  -

PWSB

Wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie) en/ of de plaats van productie van de werkzame stof

€ 920

VIB

Verzoek om inlichtingen dierproeven biocide

€ 460

PB

Vrijstelling voor proefdoeleinden biocide

 

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

Werkelijke kosten*

   
 

Jaarlijkse vergoeding

 
 

Toelating Biocide

P.M.

 

Toelating biocidefamilie

P.M..

 

Aanbieden Biociden op de Nederlandse markt (vereenvoudigde toelating)

P.M.

 

Aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen

 
 

Aanvraagkosten

 

EU-B

Aanvraag tot goedkeuring van een (nieuwe) werkzame stof

€ 12.500

     
 

Samenvatten, evalueren en beoordelen

 

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Gemiddelde evaluatie (voorschot)

€ 200.000

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Nacalculatie

Werkelijke kosten*

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Extra evaluatie en extra beoordelingen (voorschot)

€ 250.000

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Nacalculatie

Werkelijke kosten*

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Beperkte evaluatie (voorschot)

€ 150.000

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Nacalculatie

Werkelijke kosten*

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Evaluatie o.b.v. eenvoudig dossier (voorschot)

€ 100.000

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Nacalculatie

Werkelijke kosten*

     
 

Overige werkzaamheden

 

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Werkzaamheden ter afronding van de aanvraag van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot)

€ 75.000

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

Nacalculatie

Werkelijke kosten*

Samenvatten en evalueren Biociden

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Kosten voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot middelgegevens.

Aspect

OECD code

Omschrijving

Prijs per studie

tox

7.1.1 / 7.1.2 / 7.1.3 / 7.1.14 / 7.1.5 / 7.1.6

bepaling acute orale toxiciteit / percutane toxiciteit / inhalatoire toxiciteit / huidirritatie / oogirritatie / sensibilisatie van de huid, per studie

€ 115

res

8.7

aantal gewasgroepen afleiden MRL, per gewasgroep

€ 329

eco

10.1.6

acute orale toxiciteit voor vogels

€ 494

res

8.1.1

aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd, per gewasgroep

€ 658

res

8.5.2

pulp en balans studie / follow-up studie, per studie

€ 658

res

8.5.1

eigenschappen van het residu

€ 987

tox

7.3.1 t/m 7.5.4

gegevens over blootstelling

€1.316

tox

7.6.1 / 7.6.2

in vivo / in vitro onderzoek naar dermale absorptie, per studie

€1.316

res

8.2

aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten, per gewasgroep

€1.316

res

8.2

metabolisme en kinetiek bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier)

€1.316

res

8.4.1 / 8.4.2 / 8.4.3 / 8.4.

onderzoek vervoedering bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier)

€1.316

res

8.6

bepaling van residuen in volggewassen

€1.316

fat

9.2.1

bodemdissipatiestudie

€1.645

res

8.3

aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd, per gewasgroep

€1.974

eco

10.1.9 / 10.3.2.3.

bepaling effecten secundaire vergiftiging, per studie

€2.632

eco

10.1.7 / 10.3.3.

proeven onder veldomstandigheden, per studie

€4.277

wzh

3 t/m 3.9 en 6

de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

€1.380

tox

7.1.7

studie naar combinaties van middelen

werkelijke kosten*

tox

overige gegevens met betrekking tot toxicologie

werkelijke kosten*

res

overige gegevens met betrekking tot residuen

werkelijke kosten*

mil

7.1

Verwachte blootstelling aan het milieu op basis van het beoogde gebruik

werkelijke kosten*

mil

7.4.1.1

acute toxiciteit voor mariene / brakwater vissen

€ 494

mil

7.4.1.2

acute toxiciteit voor mariene / brakwater ongewervelden

€ 494

mil

7.4.1.3

groeiremmingstest op mariene / brakwater algen

€ 658

mil

7.5.1.1

remming van microbiële activiteit

werkelijke kosten*

mil

7.5.1.2

acute toxiciteit voor regenwormen en andere bodem niet-doelwit macro-organismen

€ 494

mil

7.5.1.3

acute toxiciteit voor planten

€ 494

mil

7.5.3.1.1

acute orale toxiciteit voor vogels

€ 494

mil

7.5.3.2

acute toxiciteit voor bijen en andere arthropoden (bijvoorbeeld predatoren)

€ 987

mil

7.7.1.2

gegevens over residuen in vissen voor de werkzame stof, inclusief de toxicologisch relevante metabolieten

werkelijke kosten*

mil

7.8.7.2

inname van het biocide door niet-doelwit organismen die een risico kunnen lopen

werkelijke kosten*

Kosten voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot stofgegevens.

Aspect

OECD code

Omschrijving

Prijs per studie

fce

4.4 / 4.5 / 4.7 / 4.8 / 4.3

de residuanalysemethoden voor de werkzame stof/metaboliet voor de bepaling van residuen in de bodem / in drink en oppervlaktewater / in de lucht / in lichaamsvloeistoffen en weefsels / op planten, plantaardige producten, levensmiddelen en diervoeder, per

€ 115

tox

5.2.1 / 5.2.2 / 5.2.4 / 5.2.5

de toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet in proefdieren: bepaling acute orale / percutane toxiciteit / huidirritatie / oogirritatie, per studie

€ 329

tox

5.4.1

genotoxiciteitsproeven in vitro: Salmonella typhimurium terugmutatietest / Escherichia coli terugmutatietest / Saccharomyces cerevisiae genmutatietest / Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay, per studie

€ 329

tox

5.3.1 / 5.3.2 / 5.3.3 / 5.3.4 / 5.3.7

kortdurend toxiciteitsonderzoek, onderzoek over 28 / 90 dagen bij orale toediening (o.a. rat, 2e huisdier) / 1-2 jaar hond / 28 dagen dermale toediening, per studie

€1.316

tox

5.6.10

onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij rat) / (bij 2e soort, meestal konijn), per studie

€1.316

tox

5.7.2

onderzoek vertraagd intredende neurotoxiciteit (rat)

€1.316

tox

5.4.2 / 5.4.3

in vitro mammalian cytogenetic test / in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells / genmutatietest in zoogdiercellen / DNA damage and repair / unscheduled DNA synthesis in mammalian cells, per studie

€ 494

fce

1 en 4.2

de identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden

€ 658

fce

2

de fysisch chemische eigenschappen van een stof

€ 658

tox

5.2.6

acute toxiciteit: bepaling van de sensibilisatie van de huid

€ 658

tox

5.2.3

toxiciteit in proefdieren: bepaling acute inhalatoire toxiciteit

€ 823

tox

5.4.4 / 5.4.5 / 5.4.6

gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen): micronucleus test / mammalian bone marrow cytogenetic test / vlekkentest bij muizen / unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells / mouse heritable translocation assay / sex-linked recessive le

€ 823

tox

5.3.5

kortdurend toxiciteitsonderzoek, onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening

€ 987

tox

5.7.1.

acute neurotoxiciteit bij de rat

€ 987

tox

5.3.6 / 5.3.8

kortdurend toxiciteitsonderzoek over 90 dagen inhalatoire / dermale toediening, per studie

€1.645

tox

5.5.1 / 5.6.1

gentoxiciteit in vivo, toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit / in vivo, multigeneratieonderzoek, per studie

€1.974

wzh

3 t/m 3.6

de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

€5.758

tox

5.1.

metabolisme en kinetiek in proefdieren

€5.758

res

overige gegevens met betrekking tot residuen

werkelijke kosten*

tox

5.8, 5.9, 5.10

overige toxiciteits- of medische gegevens

werkelijke kosten*

mil

7.4.2

bioconcentratie

€ 165

mil

7.1.1.2.1

gemakkelijke biologische afbreekbaarheid

€ 329

mil

7.1.1.2.2

inherente biologische afbreekbaarheid, indien van toepassing

€ 329

mil

7.1.1.2.3

biologische afbreekbaarheid in zeewater

€ 329

mil

7.1.2.2.1

aërobe aquatische afbraak

€ 329

mil

7.4.3.5.2

aquatische toxiciteit voor planten

€ 494

mil

7.5.1.2

acute toxiciteit voor regenwormen en andere bodem niet-doelwit organismen

€ 494

mil

7.4.1.1

acute toxiciteit voor vis

€ 494

mil

7.4.1.2

acute toxiciteit voor ongewervelden

€ 494

mil

7.4.1.3

studie naar groeiremming bij algen

€ 494

mil

7.4.1.4

remmende werking op microbiologische activiteit (RWZI)

€ 494

mil

7.4.3.3.1

bioaccumulatie in een relevante vissoort

€ 494

mil

7.4.3.3.2

bioaccumulatie in relevante ongewervelden

€ 494

mil

7.4.3.4

effecten op de voortplanting en groeisnelheid bij relevante ongewervelden

€ 494

mil

7.4.3.5.1

effecten op sedimentorganismen

€ 494

mil

7.5.3.1.1

acute orale toxiciteit voor vogels

€ 494

mil

7.5.5

bioconcentratie, terrestrische Oligochaeten

€ 494

mil

7.5.5.1

bioconcentratie, verdere studies

€ 494

mil

7.5.7.1.1

acute orale toxiciteit voor zoogdieren

€ 494

mil

7.1.1.1.1

hydrolyse als functie van de pH, en identificatie van afbraakproducten

€ 658

mil

7.1.2.1.2

anaërobe biologische afbreekbaarheid

€ 658

mil

7.1.3

adsorptie / desorptie screeningtest

€ 658

mil

7.2.2.3

niveau en metabolisme van gebonden residuen

€ 658

mil

7.3.1

fotochemische omzetting in lucht (schattingsmethode), inclusief de identificatie van de afbraakproducten

€ 658

mil

7.4.3.1

langdurige toxiciteit voor een relevante vissoort

€ 658

mil

7.4.3.2

effecten op de voortplanting en groeisnelheid bij een relevante vissoort

€ 658

mil

7.5.1.1

remmende werking op microbiologische activiteit (terrestrisch)

€ 658

mil

7.5.1.3

acute toxiciteit voor planten

€ 658

mil

7.5.2.1

reproductiestudie met regenwormen en andere bodem niet-doelwit organismen

€ 658

mil

7.5.3.1.2

acute toxiciteit voor vogels

€ 658

mil

7.5.4.1

acute toxiciteit voor bijen en andere geleedpotigen (bijvoorbeeld predatoren)

€ 658

mil

7.5.6

effecten op andere terrestrische niet-doelwit organismen

€ 658

mil

7.5.7.1.2

acute toxiciteit voor zoogdieren

€ 658

mil

7.1.1.1.2

fotochemische omzetting in water, en identificatie van de metabolieten

€ 987

mil

7.1.4

nader onderzoek naar adsorptie en desorptie in water/sediment systemen en, indien van toepassing, adsorptie en desorptie van metabolieten en afbraakproducten, mits de risicobeoordeling aangeeft dat dit noodzakelijk is

€ 987

mil

7.2.1

aerobe afbraak in de bodem, aanvangsstudie

€ 987

mil

7.2.2

aerobe afbraak in de bodem, verdere studies

€ 987

mil

7.2.2.1

de snelheid en route van afbraak die plaatsvindt, inclusief identificatie van de processen die betrokken zijn en eventuele gevormde metabolieten en afbraakproducten in ten minste drie bodemsoorten, in relevante omstandigheden

€ 987

mil

7.2.3.1

adsorptie en desorptie

€ 987

mil

7.2.3.2

mobiliteit in ten minste drie bodemsoorten en, indien relevant, mobiliteit van metabolieten en afbraakproducten

€ 987

mil

7.5.2.2

lange termijn studie met terrestrische planten

€ 987

mil

7.5.3.1.3

effecten op de voortplanting van vogels

€ 987

mil

7.5.7.1.3

effecten op de voortplanting van zoogdieren

€ 987

mil

7.1.2.2.2

water / sediment degradatie

€1.316

mil

7.2.2.2

veldstudie met dissipatie en accumulatie in bodem

€1.645

mil

7.2.2.4

andere bodemdegradatie studies

€ 1.974

 

* werkelijke kosten

Tarief wordt bepaald per aanvraag aan de hand van het benodigd aantal uren vermenigvuldigd met het Ctgb uurtarief 2014 als de studie door het Ctgb intern wordt samengevat. In andere gevallen wordt het EI tarief gehanteerd in combinatie met de uren besteed aan nazorg door het Ctgb vermenigvuldigd met het Ctgb uurtarief 2014.

 
Naar boven