Mandaatregeling Justid 2013

[Regeling vervallen per 15-08-2015.]
Geldend van 21-01-2014 t/m 14-08-2015

Regeling van de algemene directeur van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 12 december 2013, nr. Alg/5267, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling Justid 2013)

Artikel 1

[Vervallen per 15-08-2015]

Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling DGRR Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 aan de algemene directeur Justitiële Informatiedienst verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de directeur Strategie en Middelen;

  • b. de directeur Operatie;

  • c. de directeur Technologie.

Artikel 2

[Vervallen per 15-08-2015]

Als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de onder hen ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 15-08-2015]

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

[Vervallen per 15-08-2015]

Aan de algemene directeur blijft voorbehouden de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

Artikel 5

[Vervallen per 15-08-2015]

De Mandaatregeling CIOT, PIDS en afdelingshoofd Justitiële Documentatie JustID Veiligheid en Justitie wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 15-08-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Bijlage 1 en 2 bij dit besluit ligt bij de Justitiële Informatiedienst ter inzage.

Artikel 7

[Vervallen per 15-08-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling Justid 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De algemene directeur van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

J.J. Wiltvank

Bijlage 1

[Vervallen per 15-08-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij de Justitiële Informatiedienst.]

Bijlage 2

[Vervallen per 15-08-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij de Justitiële Informatiedienst.]

Terug naar begin van de pagina