Besluit mandaat ondertekening bestuurlijke strafbeschikking RWS Verkeer- en Watermanagement 2013

Geldend van 18-01-2014 t/m heden

Besluit van de hoofdingenieur-directeur van RWS Verkeer- en Watermanagement van 28 november 2013, kenmerk RWS-2013/56624, houdende verlening van mandaat ondertekening bestuurlijke strafbeschikking (Besluit mandaat ondertekening bestuurlijke strafbeschikking RWS Verkeer- en watermanagement)

De hoofdingenieur-directeur RWS Verkeer- en Watermanagement,

Gelet op artikel 4.2, onder c, van het Besluit OM-afdoening;

Besluit:

Artikel 1. Uitvaardigen strafbeschikking

De aan de hoofdingenieur-directeur toegekende bevoegdheid genoemd in artikel 4.2, aanhef en onder c, van het Besluit OM-afdoening wordt gemandateerd aan de afdelingshoofden werkzaam bij de directie Scheepvaartverkeer- en Watermanagement van RWS Verkeer- en Watermanagement.

Artikel 2. Bevoegdheid bij afwezigheid

Bij afwezigheid van de bevoegde functionaris is bevoegd een in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Verkeer- en Watermanagement 2013 genoemde functionaris op een hoger niveau.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat ondertekening bestuurlijke strafbeschikking RWS Verkeer- en Watermanagement 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit bedoelde functionarissen.

Utrecht, 28 november 2013

De hoofdingenieur-directeur RWS Verkeer- en Watermanagement,

K. Visser

Terug naar begin van de pagina