Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden provinciale organen vanaf 2014

Geldend van 19-01-2014 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden provinciale organen vanaf 2014

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor archiefbescheiden van de provinciale organen ontvangen of opgemaakt vanaf 1 januari 2014’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld voor Gedeputeerde Staten van alle twaalf provincies, voor de duur van drie jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2013

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina