Wijzigingswet Wet cliëntenrechten zorg, enz. (taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg)

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bestaande taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg efficiënter vorm te geven, voorzieningen te treffen om de kwaliteit in samenhang met de doelmatigheid van de zorg beter te waarborgen, vernieuwing van de beroepen- en opleidingenstructuur te stimuleren, alsmede dat het wenselijk is één zelfstandig bestuursorgaan te belasten met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2015/407.]

[Red: Wijzigt de Wet cliëntenrechten zorg.]

Artikel II

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2015/407.]

[Red: Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel III

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2015/407.]

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel IV

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2015/407.]

[Red: Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.]

Artikel V

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2015/407.]

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel VI

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2015/407.]

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XXXIX

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringswet (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering).]

Artikel XXXX

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK).]

Artikel XXXXVI

  • 1 Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet zijn de personeelsleden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die zijn belast met werkzaamheden voor het programma Zichtbare Zorg en KiesBeter en van wie de naam en functie zijn vermeld op een door Onze Minister vastgestelde lijst, van rechtswege ontslagen en aangesteld als ambtenaar in dienst van het Zorginstituut Nederland.

  • 2 Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet zijn de personeelsleden in dienst bij ZON die zijn belast met werkzaamheden voor de Regieraad Kwaliteit van Zorg en het Coördinatieplatform Zorgstandaarden en van wie de naam en functie zijn vermeld op een door ZON vastgestelde lijst,van rechtswege ontslagen en aangesteld als ambtenaar in dienst van het Zorginstituut Nederland.

Artikel XXXXVII

  • 1 Rechten en plichten die door de Staat en ZON voor de inwerkingtreding van deze wet zijn ontstaan en betrekking hebben op activiteiten die zijn vermeld op een door Onze Minister en ZON vastgestelde lijst, gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet over op het Zorginstituut Nederland.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde rechten en plichten gaan onder algemene titel en om niet over op het Zorginstituut Nederland.

Artikel XXXXVIII

Archiefbescheiden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZON voor zover betrekking hebbend op activiteiten die zijn vermeld op een door Onze Minister en ZON vastgestelde lijst gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet over op het Zorginstituut Nederland, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Artikel XXXXIX

In wettelijke procedures en rechtsgedingen met betrekking tot activiteiten die zijn vermeld op een door Onze Minister en ZON vastgestelde lijst en waarbij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of ZON is betrokken gaan met ingang van de datum van de inwerkingtreding van deze wet over op het Zorginstituut Nederland, en treedt het Zorginstituut Nederland in plaats van Onze Minister onderscheidenlijk ZON.

Artikel XXXXX

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 11 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina