Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 2014

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 10-01-2014 t/m 31-12-2014

Besluit van de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, van 2 januari 2014, nr. ZDR1338295, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 2014 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 2014)

De directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,

Gelet op artikel 17 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2012;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de directeur-generaal: de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

 • b. de plaatsvervangend directeur-generaal: de plaatsvervangend directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

 • c. de directeur: de directeur Kernprocessen EU en Klantcontact & Gegevens, de directeur Kernprocessen NL en Juridische Zaken, de directeur Internationale Programma’s, de directeur Nationale Programma’s, en de directeur Financiën, Informatiemanagement en Facilitaire Zaken;

 • d. de plaatsvervangend directeur Financiën, Informatiemanagement en Facilitaire Zaken: de plaatsvervangend directeur Financiën, Informatiemanagement en Facilitaire Zaken, onder wie ressorteren de afdeling Facilitaire Zaken, het Inkoopuitvoeringscentrum EZ en de Managementpool;

 • e. de afdeling: een stafafdeling of een lijnafdeling;

 • f. de stafafdelingen: de afdeling Interne Audit Dienst, de afdeling Financiën & Control, de afdeling Inkoopuitvoeringscentrum EZ, de afdeling Personeel & Organisatie, de afdeling Concernstaf, de afdeling Facilitaire Zaken, de afdeling Informatiemanagement en Procesontwerp, de afdeling Certificerings Autoriteit, de afdeling Uitvoeringskader en Betaalorgaan, en de afdeling Juridische Zaken;

 • g. de lijnafdeling: een afdeling niet zijnde een stafafdeling;

 • h. de afdelingsmanager: de manager van een afdeling;

 • i. de teammanager: de manager van een team binnen een afdeling;

 • j. de senior jurist: de senior jurist werkzaam bij de afdeling Juridische Zaken;

 • k. de jurist: de jurist werkzaam bij de afdeling Juridische Zaken;

 • l. de procescoördinator: de verantwoordelijke binnen een lijnafdeling voor de end-to-end operationele sturing van het uitvoeringsproces van een regeling en als zodanig aangewezen door een directeur;

 • m. de uitvoeringsexpert: de senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen en de medewerker Behandelen en Ontwikkelen, die belast is met de eindcontrole op de dossierbehandeling, en als zodanig aangewezen door een directeur;

 • n. de senior attaché: de senior attaché werkzaam als Landbouwattaché, Landbouwraad, Innovatieattaché, Innovatieraad, area director NFIA, of executive director NFIA en als zodanig aangewezen door een directeur;

 • o. de attaché: de attaché werkzaam als Landbouwattaché, Landbouwraad, Innovatieattaché, Innovatieraad, area director NFIA, of executive director NFIA en als zodanig aangewezen door een directeur;

 • p. de opdracht: de schriftelijke opdracht van een opdrachtgever aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tot het uitvoeren van programma’s, wet- en regelgeving of het aanbieden van diensten gericht op het realiseren van beleidsdoelstellingen en de daarvoor geformuleerde resultaten;

 • q. het fiscaal besluit: het besluit of renseignement inzake een fiscale voorziening;

 • r. het uitvoeringsbudget: de urenvergoeding en de directe uitvoeringskosten;

 • s. de urenvergoeding: de financiële middelen die een opdrachtgever ter beschikking stelt aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de personele inzet ten behoeve van de uitvoering van de opdracht op basis van de door de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken als eigenaar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland jaarlijks vastgestelde tarieven;

 • t. de directe uitvoeringskosten: de financiële middelen die een opdrachtgever ter beschikking stelt aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de opdracht en waartoe de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van zijn inzet materiële uitgaven verricht voor de aanschaf van goederen of door derden in te schakelen voor de uitvoering;

 • u. de corporate kosten: de kosten als gevolg van het aangaan van een privaatrechtelijke verplichting die ten laste komen van de eigen middelen (gevormd vanuit de opslag uit het tarief) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en niet ten laste van het uitvoeringsbudget;

 • v. het beleidsbudget: alle financiële middelen waarover de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als gevolg van terbeschikkingstelling door een opdrachtgever of anderszins kan beschikken, niet zijnde uitvoeringsbudget of corporate kosten, die bestemd zijn voor de verstrekking van met name subsidies en garantieverplichtingen en voor door een opdrachtgever voorgeschreven directe bestedingen aan derden in verband met de inkoop van diverse diensten en projecten ten behoeve van de realisatie van het beleid;

 • w. het bedrag: het bedrag inclusief de in voorkomend geval verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de directeuren en de plaatsvervangend directeur Financiën, Informatiemanagement en Facilitaire Zaken wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein en voor P&O-aangelegenheden voor de onder hen ressorterende medewerkers.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de afdelingsmanagers van de lijnafdelingen wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van het beleidsbudget, een bedrag van € 1.500.000 per verplichting niet te boven gaat, het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de directe uitvoeringskosten, een bedrag van € 150.000 per verplichting niet te boven gaat, en het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de corporate kosten, een bedrag van € 150.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de afdelingsmanagers van de lijnafdelingen wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van beslissingen inzake het woon-werkverkeer;

  • b. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten, inclusief het verlenen van studieverlof;

  • c. de detachering van medewerkers bij of door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • d. het aangaan van stageovereenkomsten;

  • e. het nemen van beslissingen inzake overwerk;

  • f. het beslissen op een verzoek om wijziging van werktijden van een medewerker niet zijnde een uitbreiding van de arbeidsduur;

  • g. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie;

  • h. het verlenen van vakantie en kort buitengewoon verlof;

  • i. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • j. het verlenen van PAS verlof;

  • k. het accorderen van tijdschrijfregistraties;

  • l. het aangaan van verplichtingen met betrekking tot het, anders dan door middel van een tijdelijke aanstelling, aantrekken van tijdelijk personeel overeenkomstig een voorafgaand besluit van de directeur-generaal of een directeur daartoe;

  • m. het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot het, anders dan door middel van een tijdelijke aanstelling, aantrekken van tijdelijk personeel;

  • n. het verstrekken van een gratificatie wegens een ambtsjubileum;

  • o. het accorderen van structureel telewerken;

  • p. het accorderen van IKAP-aanvragen, voor zover geen sprake is van een opwaarts effect op de bezetting;

  • q. het accorderen van een vergoeding voor verhuiskosten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de teammanagers van de lijnafdelingen wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van het beleidsbudget een bedrag van € 750.000 per verplichting niet te boven gaat, en het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de directe uitvoeringskosten een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de teammanagers van de lijnafdelingen wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het beslissen op een verzoek om wijziging van werktijden van een medewerker niet zijnde een uitbreiding van de arbeidsduur;

  • b. het accorderen van aanvragen voor binnenlandse dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie;

  • d. het verlenen van vakantie en kort buitengewoon verlof;

  • e. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • f. het verlenen van PAS verlof;

  • g. het accorderen van tijdschrijfregistraties;

  • h. het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot het, anders dan door middel van een tijdelijke aanstelling, aantrekken van tijdelijk personeel;

  • i. het verstrekken van een gratificatie wegens een ambtsjubileum;

  • j. het accorderen van structureel telewerken;

  • k. het accorderen van IKAP-aanvragen, voor zover geen sprake is van een opwaarts effect op de bezetting;

  • l. het accorderen van een vergoeding voor verhuiskosten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de afdelingsmanagers van de stafafdelingen wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend op hun werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de directe uitvoeringskosten een bedrag van € 150.000 per verplichting niet te boven gaat en het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de corporate kosten een bedrag van € 150.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de afdelingsmanagers van de stafafdelingen wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O-aangelegenheden genoemd in artikel 3, tweede lid.

 • 3 Aan de afdelingsmanager van de stafafdeling Inkoopuitvoeringscentrum EZ wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover hij daartoe een verzoek heeft gekregen van een bevoegde functionaris.

 • 4 Aan de afdelingsmanager van de stafafdeling Facilitair Bedrijf wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor het Inkoopplein voor zover hij daartoe een verzoek heeft gekregen van een bevoegde functionaris, met dien verstande dat dit een bedrag van € 25.000 per rechtshandeling niet te boven gaat.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de teammanagers van de stafafdelingen wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de directe uitvoeringskosten een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de teammanagers van de stafafdelingen wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O-aangelegenheden genoemd in artikel 4, tweede lid.

 • 3 Aan de teammanagers van de stafafdeling Inkoopuitvoeringscentrum EZ wordt volmacht en machtiging gegeven voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover hij daartoe een verzoek heeft gekregen van een bevoegde functionaris.

 • 4 Aan de teammanager Inkoopplein van de stafafdeling Facilitair Bedrijf wordt volmacht en machtiging gegeven voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor het Inkoopplein voor zover hij daartoe een verzoek heeft gekregen van een bevoegde functionaris, met dien verstande dat dit een bedrag van € 25.000 per rechtshandeling niet te boven gaat.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de afdelingsmanager, de teammanagers en de senior juristen van de afdeling Juridische Zaken wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het beleidsbudget een bedrag van € 1.500.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de afdelingsmanager en de teammanagers van de afdeling Juridische Zaken wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het instellen van (hoger) beroep.

 • 3 Aan de afdelingsmanager, de teammanagers, de senior juristen van de afdeling Juridische Zaken en de juristen van het Kennisteam Beroepen van die afdeling, wordt, ieder voor zich, machtiging verleend tot vertegenwoordiging bij geschillen. Tevens zijn zij bevoegd om voor de behandeling van een geschil één of meer personen als medegemachtigde te introduceren.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de procescoördinatoren wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van het beleidsbudget, een bedrag van € 500.000 per verplichting niet te boven gaat, en het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de directe uitvoeringskosten, een bedrag van € 10.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de uitvoeringsexperts wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van het beleidsbudget een bedrag van € 500.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de senior attachés wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de directe uitvoeringskosten, een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de attachés wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de directe uitvoeringskosten een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 In afwijking van de voorgaande artikelen zijn per te onderscheiden functionaris voor fiscale besluiten inzake de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen, de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk, artikel 3.52a Wet op de Inkomstenbelasting, de nadere regels die daarvoor zijn gesteld in het Besluit RDA en artikel 3.42 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001, de nadere regels die daarvoor zijn gesteld in de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek alsmede andere fiscale voorzieningen, voor het Besluit stimulering duurzame energieproductie en haar voorgangers, alsmede voor de garantieregelingen Garantie Ondernemingsfinanciering en Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering, en voor garantstellingen op grond van de Regeling LNV-subsidies, de navolgende maximum bedragen per verplichting van toepassing:

  Functionaris

  Bedrag fiscaal

  Bedrag SDE

  Bedrag GO, GO Cure en Garantstellingen RLS

  Bedrag GSF

  Afdelingsmanager

  € 10.000.000

  € 50.000.000

  € 10.000.000

  € 10.000.000

  Teammanager

  € 4.000.000

  € 12.500.000

  € 5.000.000

  € 5.000.000

  Afdelingsmanager van de afdeling Juridische Zaken

  € 10.000.000

  € 50.000.000

  € 10.000.000

  € 10.000.000

  Teammanager en senior jurist van de afdeling Juridische Zaken

  € 4.000.000

  € 12.500.000

  € 5.000.000

  € 5.000.000

  Procescoördinator

  € 2.500.000

  € 2.500.000

  € 2.500.000

  € 2.500.000

  Uitvoeringsexpert

  € 2.500.000

  € 2.500.000

  € 2.500.000

   
 • 2 Bij de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen en de Milieu-InvesteringsAftrek wordt het maximum bedrag van mandaat, volmacht of machtiging als bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, 4, eerste lid, en 7, eerste lid, gerelateerd aan het netto fiscale voordeel, met dien verstande dat bij een melding die voor beide regelingen in aanmerking komt, het door cumulatie ontstane netto fiscale voordeel als grondslag dient.

§ 3. Vervanging

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De uit dit besluit voor een directeur voortvloeiende bevoegdheden gaan in het geval van afwezigheid over op een andere, door de betrokken directeur aangewezen directeur. In geval van afwezigheid van de directeur Financiën, Informatiemanagement en Facilitaire Zaken gaan de uit dit besluit voor deze directeur voortvloeiende bevoegdheden over op de plaatsvervangend directeur Financiën, Informatiemanagement en Facilitaire Zaken.

 • 2 De uit dit besluit voor een afdelingsmanager van een lijnafdeling voortvloeiende bevoegdheden gaan in het geval van afwezigheid over op een andere, door de leidinggevende van de betrokken manager aangewezen afdelingsmanager van een lijnafdeling.

 • 3 Bij afwezigheid van de afdelingsmanager van de afdeling Personeel & Organisatie gaat de bevoegdheid inzake het afhandelen van verzoeken tot betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot de inhuur van tijdelijk personeel en het aannemen van stagiaires, over op de daartoe door die afdelingsmanager aangewezen teammanager of medewerker.

 • 4 De uit dit besluit voor andere dan in het eerste, tweede en derde lid, genoemde functionarissen voortvloeiende bevoegdheden gaan in het geval van afwezigheid over op de leidinggevende of op een door de leidinggevende aangewezen medewerker.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

De afdelingsmanager van de afdeling Juridische Zaken draagt zorg voor een actueel overzicht van de verleende mandaten, volmachten en machtigingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op de internetsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland alsmede voor plaatsing van de tekst van dit besluit op deze internetsite.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2015]

Op mandaat, volmacht en machtiging dat door andere bestuursorganen dan door de Minister van Economische Zaken is verleend aan de directeur-generaal of aan een andere functionaris binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is dit besluit van overeenkomstige toepassing, tenzij betreffend mandaat, volmacht en machtiging zelf in het onderwerp van dit besluit voorziet.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 januari 2014

A. van Ravestein

directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Terug naar begin van de pagina