Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 7 november 2013, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE voor het jaar 2014 (Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2014)

2. Pluimveevleessector

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2014 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee:

  voor vleesrassen kippen

  € 0,0004 per ingelegd broedei.

 • 3 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,00025 per ingelegd broedei,

  b.

  voor kalkoenen

  € 0,00021 per ingelegd broedei,

  c.

  voor eenden

  € 0,00004 per ingelegd broedei.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren of moederdieren is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2014 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen ingeval van opfok grootmoederdieren:

  voor vleesrassen kippen

  € 0,16436 per eendagskuiken voor opfok grootmoederdieren.

 • 3 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen ingeval van opfok moederdieren:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,01312 per eendagskuiken voor opfok moederdieren,

  b.

  voor kalkoenen

  € 0,01366 per eendagskuiken voor opfok moederdieren.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE over de door hem in het kalenderjaar 2014 gehouden grootmoederdieren en moederdieren.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,14784 per grootmoederdier,

  b.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,03448 per moederdier,

  c.

  voor kalkoenen

  € 0,02943 per moederdier.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:

  • a. Indien het grootmoederdieren of moederdieren van kippen betreft:

   • 1. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of

   • 2. zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen.

  • b. Indien het moederdieren van kalkoenen betreft:

   • 1. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of

   • 2. zodra de moederdieren de leeftijd van 29 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong als zodanig in productie worden genomen.

Artikel 5

 • 1 De ondernemer die eenden houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 opgezette eenden.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,00053 per opgezette eend.

Artikel 6

 • 1 De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 opgezette vleeskuikens.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,00103 per opgezet vleeskuiken.

Artikel 7

 • 1 De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 opgezette vleeskalkoenen.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,00845 per opgezet vleeskalkoen.

3. Legsector

Artikel 8

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2014 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen, inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen voor broedeieren:

  • a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00303 per ingelegd broedei,

  • b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00007 per ingelegd broedei.

Artikel 9

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren, moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2014 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:

  • a. voor legrassen kippen ingeval van opfok gebruikspluimvee € 0,00243 per eendagskuiken,

  • b. voor legrassen kippen ingeval van opfok grootmoederdieren € 0,08403 per eendagskuiken,

  • c. voor legrassen kippen ingeval van opfok moederdieren € 0,00989 per eendagskuiken.

Artikel 10

 • 1 De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren voor legrassen kippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 gehouden grootmoederdieren of moederdieren.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:

  • a. € 0,24259 per grootmoederdier en

  • b. € 0,03186 per moederdier.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:

  • a. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of

  • b. zodra de grootmoederdieren of moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen.

Artikel 11

 • 1 De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 geplaatste legkippen.

 • 2 De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:

  • a. voor legkippen in kooien € 0,01863 per legkip;

  • b. voor scharrelkippen € 0,0251 per legkip;

  • c. voor vrije uitloopkippen € 0,02574 per legkip;

  • d. voor biologische kippen € 0,03479 per legkip.

 • 3 De heffing als bedoeld in het eerste lid is gedurende de gehele productieperiode van een legkip éénmaal verschuldigd en wel zodra de legkippen de leeftijd van 18 weken hebben bereikt, onderscheidenlijk, indien de legkippen na deze leeftijd als zodanig zijn ontvangen, zodra zij zijn ontvangen.

4. Loopvogels

Artikel 12

 • 1 De ondernemer die loopvogels houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 gehouden loopvogels.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid genoemde heffing bedraagt:

  • a. € 0,00 per eendagskuiken;

  • b. € 0,00 per loopvogel, ouder dan 3 dagen maar niet ouder dan 24 maanden;

  • c. € 0,00 per loopvogel ouder dan 24 maanden.

 • 3 De in het tweede lid, onderdeel a. bedoelde heffing is verschuldigd op het moment van het afleveren van het eendagskuiken, dan wel, indien de loopvogel het bedrijf van de ondernemer niet verlaat, op het moment waarop het kuiken 72 uur oud is geworden.

 • 4 De in het tweede lid, onderdelen b. en c., bedoelde heffing is per kwartaal verschuldigd over het aantal loopvogels dat op 1 januari, 1 april, 1 juli respectievelijk 1 oktober op het bedrijf van de ondernemer aanwezig is.

5. Vaccinbroedeieren

Artikel 13

De ondernemer die in het kalenderjaar 2014 vaccinbroedeieren inlegt of pleegt in te leggen, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,00007 per ingelegd vaccinbroedei.

6. Overige bepalingen

Artikel 15

Het is de voorzitter niet toegestaan de in deze verordening bedoelde heffingen aan de ondernemer op te leggen, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt.

7. Slotbepalingen

Artikel 16

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2014.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2014, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2014.

Zoetermeer, 7 november 2013

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina