Tijdelijke nadere voorschriften kwaliteitssystemen

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 08-01-2014 t/m 31-12-2017

Tijdelijke nadere voorschriften kwaliteitssystemen

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Overwegende dat het wenselijk is om de bepalingen in de hoofdstukken B1-291 en B2-291 van de Verordening gedragscode, na het intrekken van die verordening, op onderdelen te behouden en zodanig aan te passen dat deze aansluiten op de beroepsreglementering voor accountants per 1 januari 2014;

Gelet op artikel 24 van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants;

Gehoord de leden;

Stelt de volgende nadere voorschriften vast:

Artikel 1. Organisatie van accountantsafdeling en accountantskantoor

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 2 Indien geen van de dagelijks beleidsbepalers accountant is rust de zorgplicht, bedoeld in het eerste lid, op:

    • a. een daartoe aangewezen accountant uit het midden van de bij de accountantsafdeling of het accountantskantoor werkzame of daaraan verbonden accountants; of

    • b. indien geen accountant daartoe is aangewezen, iedere accountant die werkzaam is bij of verbonden is aan de accountantsafdeling of het accountantskantoor.

Artikel 2. Bestuursstructuur van accountantskantoor met assurance-opdracht

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 De openbaar accountant die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantskantoor dat niet tevens een accountantsorganisatie in de zin van de Wet toezicht accountantsorganisaties is en dat een assurance-opdracht uitvoert, ziet erop toe dat de meerderheid van de personen die het dagelijks beleid van het accountskantoor bepalen bestaat uit accountants. Indien een accountantskantoor twee dagelijks beleidsbepalers heeft, ziet de openbaar accountant erop toe dat ten minste een van deze beleidsbepalers accountant is.

  • 2 Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. Een ontheffing die voor de inwerkingtreding van deze nadere voorschriften is verleend op grond van artikel B1-291.1, tweede lid, van de Verordening gedragscode, vastgesteld door de ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten respectievelijk de ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants, wordt vanaf de inwerkingtreding geacht te zijn verleend op grond van deze nadere voorschriften.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze nadere voorschriften worden aangehaald als: Tijdelijke nadere voorschriften kwaliteitssystemen, bij afkorting: Tijdelijke NVKS.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze nadere voorschriften treden in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en werken terug tot en met 1 januari 2014.

Terug naar begin van de pagina