Besluit aanwijzing UWV als National Co-ordination Office

[Regeling vervallen per 01-10-2016.]
Geldend van 01-02-2014 t/m 30-09-2016

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2013, 2013-0000178315

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2012 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 492/2011 (betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie) voor wat betreft het tot elkaar brengen en de compensatie van aanbiedingen van en aanvragen om werk, en een nieuwe opzet van Eures (European Employment services);

Gelet op artikel 5, eerste lid, tot het aanwijzen van een gespecialiseerde dienst zoals bepaald in artikel 11, tweed lid, Vo 492/2011;

Overwegend dat de beoogde werkzaamheden gezien de voor de uitvoering benodigde expertise en landelijke coördinatie bij het UWV passen;

Besluit:

[Vervallen per 01-10-2016]

Het UWV per 1 januari 2014 aan te wijzen als National Co-ordination Office als bedoeld in artikel 11, tweede lid, Vo 492/2011 voor de looptijd van het genoemde Uitvoeringsbesluit.

Dit Besluit zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 19 december 2013

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina