Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met register buitenlandse kinderopvang

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2013, 2013-0000170957, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met het register buitenlandse kinderopvang

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

  • 1. Aan de directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van alle benodigde handelingen verband houdende met het register buitenlandse kinderopvang, zoals bepaald in of krachtens de artikelen 1:48, 1:48a en 1:48b van de Wet kinderopvang, met uitzondering van de bevoegdheid om nadere regels te stellen.

  • 2. Aan de directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van alle benodigde handelingen die betrekking hebben op klacht-, bezwaar-, en (hoger) beroepsprocedures, voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 1, met dien verstande dat hij geen besluit neemt op een bezwaarschrift tegen een besluit dat hij in mandaat heeft genomen.

  • 3. De directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs kan zijn bevoegdheden, genoemd in artikel 1 en artikel 2, in een door hem te bepalen omvang mandateren of doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen, met dien verstande dat hij geen mandaat verleent tot het nemen van een besluit op een bezwaarschrift aan dezelfde functionaris aan wie mandaat is verleend tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

M.J. Boereboom

Directeur generaal Werk

Terug naar begin van de pagina