Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 30 oktober 2013, houdende vaststelling van bestemmingsheffingen ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV voor het jaar 2014 (Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2014)

Artikel 1

Deze verordening neemt de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 over, maar verstaat in afwijking van respectievelijk artikel 1, onder 7 en onder 12, van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005, onder:

1. varken

:

varken, ongeacht geslacht, leeftijd of gewicht;

2. kalf

:

rund, jonger dan 1 jaar.

Artikel 2

De ondernemer die in het jaar 2014 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een bijzondere heffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV, als bedoeld in artikel 1 van de Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2012, verschuldigd ten bedrage van:

 • a. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

 • b. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

 • c. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

 • d. € 0,02 per varken ten behoeve van de rekening-IV-Ziekte van Aujeszky.

Artikel 3

Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren

 • a. in het handelsverkeer brengt, dan wel

 • b. naar derde landen uitvoert, dan wel

 • c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts)persoon in Nederland plaatsvindt.

Artikel 4

De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet verschuldigd voor een dier ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat:

 • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan:

  • -

   twee maanden, in het geval het betreft varkens;

  • -

   drie maanden, in het geval het betreft kalveren en runderen.

 • b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan:

  • -

   twee maanden, in het geval het betreft varkens;

  • -

   drie maanden, in het geval het betreft, kalveren en runderen.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2014.

 • 2 Deze verordening treedt, met uitzondering van artikel 2, onderdelen a., b. en c., in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2014, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2014.

 • 3 Artikel 2, onderdelen a., b. en c., treden in werking op een door het bestuur bij besluit nader te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden bepaald.

Zoetermeer, 30 oktober 2013

J.J. Atsma

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina