Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Sarajevo 2014)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 03-01-2014 t/m 31-12-2014

Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 december 2013, nr. MinBuZa-2013.354748, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Sarajevo 2014)

De minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de artikelen 2.2 en 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor subsidieverlening namens de minister van Buitenlandse Zaken en namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Nederlandse ambassade in Sarajevo op grond van artikel 2.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode vanaf 15 januari tot en met 31 december 2014 een subsidieplafond van € 0,00 en voor subsidieverlening op grond van artikel 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 een subsidieplafond van € 100.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken en de

minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens dezen,

de ambassadeur van de Nederlandse ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Sarajevo,

J. Kraak

Terug naar begin van de pagina