Wijzigingsregeling Sanctieregeling Somalië 2003 en Sanctieregeling Noord-Korea 2007

Geldend van 03-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 20 december 2013, nr. MinBuza.2013.355578, houdende wijziging van enkele sanctieregelingen

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Minister van Financiën en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op Besluit 2013/659/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 15 november 2013 houdende wijziging van Besluit 2010/231/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië (Pb EU L 306);

Gelet op Besluit 2013/183/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2010/800/GBVB (Pb EG L 111);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel III

Het verbod, bedoeld in artikel 1b van de Sanctieregeling Noord-Korea 2007, zoals gewijzigd bij deze regeling, geldt niet voor het aanbieden van kennis als bedoeld in dat artikel aan de student die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling reeds bij de desbetreffende instelling voor hoger onderwijs was ingeschreven met het oog op het volgen van onderwijs of het verrichten van onderzoek op een kennisgebied waarop de bijlage bij die regeling betrekking heeft.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

F.C.G.M. Timmermans

Terug naar begin van de pagina