Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2014

Geldend van 22-06-2014 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 7 november 2013, houdende de vaststelling van de aan de onder het Productschap Pluimvee en Eieren ressorterende ondernemers op te leggen huishoudelijke heffing voor het jaar 2014 (Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2014)

2. Pluimveevleessector

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2014 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een heffing verschuldigd.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee:

  voor vleesrassen kippen

  € 0,00082 per ingelegd broedei.

 • 3 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,00036 per ingelegd broedei,

  b.

  voor eenden

  € 0,00 per ingelegd broedei,

  c.

  voor kalkoenen

  € 0,00226 per ingelegd broedei.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren of moederdieren is aan het productschap een heffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2014 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,03195 per eendagskuiken in geval van grootmoederdieren,

  b.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,04186 per eendagskuiken in geval van moederdieren,

  c.

  voor kalkoenen

  € 0,03774 per eendagskuiken in geval van moederdieren.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 gehouden grootmoederdieren of moederdieren.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  a.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,0726 per grootmoederdier

  b.

  voor vleesrassen kippen

  € 0,00 per moederdier,

  c.

  voor kalkoenen

  € 0,0754 per moederdier.

 • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:

  • a. indien het grootmoederdieren of moederdieren van kippen betreft:

   • 1. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of

   • 2. zodra de grootmoederdieren of moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen, of

  • b. indien het moederdieren van kalkoenen betreft:

   • 1. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of

   • 2. zodra de moederdieren de leeftijd van 29 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong als zodanig in productie worden genomen.

Artikel 5

De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 opgezette vleeskuikens tegen een tarief van € 0,00 per opgezet vleeskuiken.

Artikel 6

De ondernemer die eenden houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 opgezette eenden tegen een tarief van € 0,00 per opgezette eend.

Artikel 7

De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 opgezette vleeskalkoenen tegen een tarief van € 0,01537 per opgezette vleeskalkoen.

Artikel 8

 • 1 De ondernemer die pluimvee slacht is aan het productschap over het geslacht gewicht van het door hem in het kalenderjaar 2014 geslachte pluimvee een heffing verschuldigd.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. voor legkippen en vermeerderingspluimvee € 0,00 per kilogram geslacht gewicht,

  • b. voor vlees kuikens € 0,00 per kilogram geslacht gewicht,

  • c. voor kalkoenen € 0,00243 per kilogram geslacht gewicht,

  • d. voor tamme eenden € 0,00 per kilogram geslacht gewicht,

  • e. voor tamme ganzen en parelhoenders € 0,00118 per kilogram geslacht gewicht.

 • 3 Het bestuur is bevoegd om ter uitvoering van deze verordening met betrekking tot het geslacht gewicht nadere regels te stellen.

3. Legsector

Artikel 9

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2014 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een heffing verschuldigd.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren:

  • a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,02813 per ingelegd broedei,

  • b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00 per ingelegd broedei.

Artikel 10

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren, moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap een heffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2014 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. voor legrassen kippen ingeval van opfok grootmoederdieren € 0,129 per eendagskuiken,

  • b. voor legrassen kippen ingeval van opfok moederdieren € 0,00 per eendagskuiken,

  • c. voor legrassen kippen ingeval van opfok gebruikspluimvee € 0,00 per eendagskuiken.

Artikel 11

 • 1 De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt voor legrassen kippen is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 gehouden grootmoederdieren of moederdieren.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. € 0,50438 per grootmoederdier,

  • b. € 0,00 per moederdier.

 • 3 De heffing als bedoeld in het eerste lid is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:

  • a. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of

  • b. zodra de grootmoederdieren of moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen.

Artikel 12

 • 1 De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 gehouden leg kippen tegen een tarief van € 0,00 per legkip.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is gedurende het leven van legkippen éénmaal verschuldigd, en wel:

  • a. zodra de legkippen zijn geplaatst, of

  • b. zodra de legkippen de leeftijd van 18 weken hebben bereikt.

Artikel 13

 • 1 De houder van een pakstation is aan het productschap over het kalenderjaar 2014 een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 250,00.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de houder van een pakstation, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2014 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 20,83 per maand of gedeelte daarvan dat de betrokken ondernemer bij het productschap geregistreerd is als houder van een pakstation.

 • 3 De houder van een pakstation is aan het productschap voorts een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014

  • a. van een legpluimveebedrijf ontvangen eieren tegen een tarief van € 0,0000343 per ei,

  • b. afgeleverde eieren tegen een tarief van € 0,0000102 per ei.

 • 4 De heffing, als bedoeld in het derde lid, sub a., is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij ontvangen zijn van een verzamelaar.

 • 5 De heffing, als bedoeld in het derde lid, sub b., is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij:

  • a. gesorteerd ontvangen zijn van een andere houder van een pakstation, als zodanig geregistreerd bij het productschap, of

  • b. afgeleverd zijn aan een eiproductenfabrikant.

Artikel 14

De verzamelaar is aan het productschap een heffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2014 van een legpluimveebedrijf ontvangen eieren tegen een tarief van € 0,0000357 per ei.

Artikel 15

 • 1 De grossier is aan het productschap over het kalenderjaar 2014 een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 68,00.

 • 2 In afwijking van het bepaalde onder het eerste lid is een grossier, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2014 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 5,66 per maand of gedeelte daarvan dat de betrokken ondernemer bij het productschap geregistreerd is als grossier.

Artikel 16

De ondernemer die een legpluimveebedrijf exploiteert is aan het productschap over de door hem geproduceerde eieren welke hij in het kalenderjaar 2014 niet in Nederland aan een houder van een pakstation, een verzamelaar, een eiproductenfabrikant of consument heeft afgeleverd een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,0000343 per ei.

Artikel 17

 • 1 De eiproductenfabrikant is aan het productschap over de door hem in het kalenderjaar 2014 direct van leg pluimveebedrijven ontvangen eieren een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,0000343 per ei.

 • 2 De eiproductenfabrikant is daarnaast aan het productschap over de door hem ontvangen en tot eiproduct verwerkte eieren een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,00 per kilogram tot eiproduct verwerkte eieren.

 • 3 De eiproductenhandelaar is aan het productschap over het kalenderjaar 2014 een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 68,00.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het derde lid is de eiproductenhandelaar, indien zijn bedrijf in het kalenderjaar 2014 is beëindigd, een vaste heffing verschuldigd tegen een tarief van € 5,66 per maand of gedeelte daarvan dat de betrokken ondernemer bij het productschap staat geregistreerd als eiproductenhandelaar.

4. Vaccinbroedeieren

Artikel 18

De ondernemer die in het kalenderjaar 2014 vaccinbroedeieren inlegt of pleegt in te leggen, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,00 per ingelegd vaccinbroedei.

5. Sector konijnen en edelpelsdieren

Artikel 19

 • 1 De ondernemer die konijnen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over het aantal voedsters en vleeskonijnen dat hij in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2014 houdt.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,00 per voedster en € 0,00 per vleeskonijn.

Artikel 20

 • 1 De ondernemer die nertsen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd over het aantal moederdieren nertsen dat hij in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2014 houdt.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,00 per moederdier nerts.

7. Slotbepalingen

Artikel 22

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2014.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2014, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2014.

Zoetermeer, 7 november 2013

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina