Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

[Regeling vervallen per 01-06-2017.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-05-2017

Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Achtergrond

[Vervallen per 01-06-2017]

Om het luxeverzuim krachtiger te bestrijden zijn de boetebedragen verhoogd. Om de verhoudingen in deze richtlijn te waarborgen zijn daardoor ook de boetebedragen voor absoluut en signaalverzuim naar boven aangepast.

Beschrijving

[Vervallen per 01-06-2017]

In deze richtlijn voor strafvordering zijn het strafvorderings- en transactiebeleid bij overtreding van de Leerplichtwet 1969 vastgelegd.

Leerplicht

[Vervallen per 01-06-2017]

Absoluut verzuim

[Vervallen per 01-06-2017]

Een jongere staat niet ingeschreven als leerling van een school overeenkomstig de bepalingen van de Leerplichtwet 1969 (art. 2 lid 1 en art. 4a lid 1 Leerplichtwet 1969). Normadressaat: ouder/verzorger van minderjarige jongere, meerderjarige jongere.

Relatief verzuim

[Vervallen per 01-06-2017]

Een jongere bezoekt na inschrijving school niet geregeld. (art. 2, lid 1 en 3, art. 4a lid 1 en art. 4c Leerplichtwet 1969). Normadressaat: ouder/verzorger.

Een jongere die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt bezoekt na inschrijving school niet geregeld (art. 2 lid 3 Leerplichtwet 1969). Normadressaat: jongere ouder dan 12 jaar.

Transactiebedragen/Eis ter zitting

[Vervallen per 01-06-2017]

1. Uitgangspunt

[Vervallen per 01-06-2017]

Uitgangspunt is dat één ouder/verzorger wordt vervolgd, te weten degene die is gehoord dan wel de ouder/feitelijk verzorger die in het bevolkingsregister als gezinshoofd wordt aangemerkt. Bij co-ouderschap dient per verzuim beoordeeld te worden of één of beide ouders worden vervolgd

2. Transactiebedragen / Eis ter zitting

[Vervallen per 01-06-2017]

Afwijken van de richtlijn is mogelijk, maar zal dan gemotiveerd moeten worden.

3. Absoluut verzuim (art. 2, lid 1 jo. art. 26 Leerplichtwet 1969) (ouder/verzorger)

[Vervallen per 01-06-2017]

eerstpleger:

Dagvaarden

Eis ter zitting minimaal € 750

recidive (binnen vijf jaar)

 

eenmaal:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 50%, één week hechtenis voorwaardelijk, proeftijd 2 jaar

meermalen:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 100%, één week hechtenis onvoorwaardelijk + tenuitvoerlegging van een evt. eerder opgelegde voorwaardelijke hechtenis

4. Relatief verzuim (art. 2 lid 1 jo. art. 26 Leerplichtwet 1969)

[Vervallen per 01-06-2017]

4.1. Luxeverzuim (ouder/verzorger)

[Vervallen per 01-06-2017]

eerstpleger:

Transactie € 100 per kind per dag

maximum eerste week € 600 (per gezin)

maximum bij twee weken € 900 (per gezin)

 

Dagvaarden

– indien transactie niet is betaald, Eis ter zitting 20% boven het transactiebedrag

– indien langer is verzuimd dan twee weken.

recidive (binnen vijf jaar)

 

eenmaal:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 50% per kind per dag

maximum eerste week € 900 (per gezin)

maximum bij twee weken € 1.200 (per gezin)

in ernstige gevallen voorwaardelijke hechtenis met proeftijd twee jaar

meermalen:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 100% per kind per dag

maximum eerste week € 1.200 (per gezin)

maximum bij twee weken € 1.800 (per gezin)

in ernstige gevallen onvoorwaardelijke hechtenis

B. Signaalverzuim

[Vervallen per 01-06-2017]

eerste proces-verbaal:

t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden

Eis ter zitting minimaal € 250 t.a.v. minderjarige leerplichtige:

– werkstraf of leerstraf tot maximaal 40 uur

– maatregel hulp en steun voor 6 maanden

– geldboete indien jongere werk of inkomsten heeft.

Uitdrukkelijk wordt in overweging gegeven bij verbetering van de situatie de kantonrechter te verzoeken de zaak aan te houden of een voorwaardelijke straf op te leggen, teneinde aldus druk op de ketel te houden.

recidive (binnen vijf jaar)

 

eenmaal:

t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden

Eis ter zitting minimaal + 50% en voorwaardelijke hechtenis met proeftijd twee jaar

t.a.v. minderjarige/leerplichtige > 12 jaar:

– werk of leerstraf tot maximaal 80 uur,

– begeleiding door de jeugdreclassering.

Vanwege achterliggende problematiek kan het nodig zijn erkende interventies, zoals MST (Multi System Therapy) of FFT (Functional Family Therapy) in te zetten via de maatregel Jeugdreclassering.

– indien de jongere werk of inkomsten heeft, geldboete (transactie)

meermalen:

t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden

Eis ter zitting minimaal + 100% en onvoorwaardelijke hechtenis

Terug naar begin van de pagina