Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nederlands [...] beleid vanaf 1990 (Minister van Buitenlandse Zaken)

Geldend van 02-01-2014 t/m heden

Vaststelling selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Buitenlandse Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Nederlands buitenlands beleid over de periode vanaf 1990

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘voor de neerslag van de handelingen van de minister van Buitenlandse Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Nederlands buitenlands beleid over de periode vanaf 1990’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Buitenlandse Zaken op het beleidsterrein Nederlands buitenlands beleid over de periode vanaf 1990 (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Buitenlandse Zaken, nr.C/S&A/07/1344, d.d. 8 augustus 2007, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Buitenlandse Zaken, nr. NA/09/1695 d.d. 16 juni 2009 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 10333 d.d. 10 juli 2009) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2013

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

De plaatsvervangend secretaris-generaal

,

R. van Roeden

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina