Mandaatbesluit NIWO

[Regeling vervallen per 06-06-2014.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 05-06-2014

Besluit van de Commissie Vergunningverlening Beroepsgoederenvervoer (CVB) houdende mandatering bestuurlijke bevoegdheden van de CVB binnen de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (Mandaatbesluit NIWO)

De CVB van de NIWO,

Gelet op artikel 2.1, vierde lid en artikel 4.1, eerste lid van de Wet wegvervoer goederen (WWG) en artikel 6, tweede lid, onder 1 van de Statuten van de NIWO;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de doelmatige uitvoering van de wettelijke taken door de NIWO een mandaatbesluit, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van beschikkingen op een lager niveau in de organisatie is gelegd, op te stellen.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-06-2014]

In deze Mandaatbesluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 06-06-2014]

De aan de CVB, bij artikel 6, tweede lid, onder 1 van de Statuten, verleende bevoegdheden worden ten aanzien van bepaalde onderdelen van de taken van de NIWO gemandateerd aan de Directeur.

Artikel 3

[Vervallen per 06-06-2014]

 • 1 De Directeur maakt van het hem verleende mandaat uitsluitend gebruik, voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot zijn werkterrein en die naar hun aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan door de CVB.

 • 2 De in het eerste lid genoemde aangelegenheden doen zich voor ten aanzien van het nemen van besluiten en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende:

  • a. Aanvragen voor een verlening van de communautaire vergunning die betrekking heeft op maximaal tien voertuigen waarbij sprake is van een inwilliging en een interne vervoersmanager de vakbekwaamheid inbrengt.

  • b. Aanvragen voor een inwilliging van de verlenging van de communautaire vergunning.

  • c. Afwijzingen van aanvragen voor een communautaire vergunning of een verlenging hiervan indien ondanks herhaald verzoek geen of onvoldoende stukken zijn overgelegd en waarbij geen sprake is van een bezwaarprocedure.

  • d. Aanvragen van een Bibob-advies bij Bureau Bibob.

  • e. Aanvragen voor een communautaire vergunning waarbij sprake is van een inwilliging en waarbij beroep wordt gedaan op de vrijstelling van de eis van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO.

Artikel 4

[Vervallen per 06-06-2014]

De schriftelijke bescheiden ten behoeve van de uitvoering van dit mandaatbesluit die door de Directeur worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:

De Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO),

namens deze:

gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de Directeur.

Artikel 6

[Vervallen per 06-06-2014]

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking per 1 januari 2014.

Rijswijk, 11 december 2013

De Commissie Vergunningverlening Beroepsgoederenvervoer,

De voorzitter,

B.W.M. Wigman

De directeur,

G.J. Olthoff

Terug naar begin van de pagina