Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2014

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 10-07-2014 t/m 31-12-2014

Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2014

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1. Begrippen regeling

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor de toepassing van deze regeling gelden de begripsbepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit voertuigen, het Kentekenreglement en de Regeling voertuigen. Voorts wordt verstaan onder:

Artikel 2. Opbouw tarieven, munteenheid en wijze van betaling

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De tarieven zijn exclusief leges voor de inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling en afgifte van kentekenbewijzen, en indien van toepassing exclusief BTW en eveneens exclusief lokale bronbelastingen.

 • 2 De tarieven zijn weergegeven in euro.

 • 3 Bij betaling in contant geld aan de balie van de RDW, wordt het totaalbedrag afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 • 4 Bij betaling op rekening wordt een opslag van € 6,50 in rekening gebracht.

 • 5 Bij automatische incasso wordt een korting van € 2,00 verleend.

Artikel 3. Uurtarieven

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Door de RDW worden, in het kader van de in deze regeling genoemde activiteiten, de volgende uurtarieven gehanteerd, tenzij anders vermeld:

  • a. basis technisch uurtarief: € 97,00;

  • b. uurtarief technisch medewerker: € 108,00;

  • c. uurtarief ICT specialist, technisch inspecteur en beoordelingen aanwijzing bromfietsen als bedoeld in artikel 20b van de Wet: € 125,00;

  • d. uurtarief administratieve medewerkers: € 92,00;

  • e. uurtarief consultancy/projectmanagement: € 138,00.

Artikel 4. Kosten van derden

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien sprake is van kosten van derden, voor zover niet in onderstaande tarieven opgenomen, worden deze, in aanvulling op de in deze regeling genoemde tarieven, in rekening gebracht.

Artikel 5. Werkzaamheden buiten de RDW-keuringslocaties

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de RDW-keuringslocaties worden reis- en zo nodig verblijfkosten in rekening gebracht.

 • 2 Voor keuringen buiten een RDW-locatie door medewerkers van een RDW-keuringslocatie, worden voorrijkosten in rekening gebracht.

 • 3 Voor keuringen en andere werkzaamheden door technisch inspecteurs van de RDW geldt dat onderscheid wordt gemaakt in afstand tot en boven een geografische straal van 225 kilometer vanaf de hoofdvestiging van de RDW te Zoetermeer alsmede de wijze van vervoer.

 • 4 Indien sprake is van een programma waarbij meerdere inspecteurs separaat werken, worden de kosten als bedoeld in het eerste lid per inspecteur in rekening gebracht.

Artikel 6. Bepaling van tijdstip van meting en restitutie

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Degene, aan wie een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken als bedoeld in de Wet, de Wet Personenvervoer 2000 dan wel Arbeidstijdenwet is verleend, dan wel gebruik maakt van een beveiligde aansluiting en wiens erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari van het jaar waarin deze regeling van kracht is, is voor de instandhouding van het voor dat kalenderjaar geldende toezicht tarief verschuldigd.

 • 2 Indien een erkenning wordt geschorst, tijdelijk of voor onbepaalde tijd wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende kalenderjaar.

 • 3 Indien een abonnement als bedoeld in deze regeling geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende aantal maanden van het abonnement.

 • 4 Degene die op grond van hoofdstuk III van de Wet aan toezicht is onderworpen en wiens aanwijzing dan wel goedkeuring niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari van het jaar waarin deze regeling van kracht is, is voor de instandhouding van het voor dat kalenderjaar geldende toezicht tarief verschuldigd. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Wijziging in producten

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien gedurende het van kracht zijn van deze regeling nieuwe dan wel gewijzigde producten ontstaan, die niet in deze regeling zijn opgenomen, is het bepaalde in artikel 3 tot en met 5 van toepassing.

Artikel 8. Tarief bij niet verschijnen

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien de aanvrager van een keuring niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of indien een niet geheel gereed voertuig ter keuring wordt aangeboden waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan wordt het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief in rekening gebracht.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing in geval van verrichtingen uit te voeren door de divisie Voertuigtechniek of door de betrokken keuringslocatie van de RDW, indien uiterlijk twee werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen door de RDW.

Artikel 9. Tarief centrale servicenummer RDW

[Vervallen per 01-01-2015]

Degene, die gebruik maakt van het centrale servicenummer 0900-0739 is hiervoor € 0,10 per minuut verschuldigd.

Artikel 10. Open Data

[Vervallen per 01-01-2015]

Het tarief voor de specifieke dienst waarbij op basis van een proef en op basis van de principes van Open Data een set niet-gevoelige gegevens ter beschikking wordt gesteld voor hergebruik is: € 0,00.

§ 2. Bijlagen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 11. Tarieven Bijlage I, erkenningen, bevoegdheden handelaarskentekens en toezicht

[Vervallen per 01-01-2015]

De tarieven met betrekking tot de aanvraag van en het toezicht op erkenningen en bevoegdheden, de diensten en producten ten behoeve van het gebruik en het toezicht op erkenningen en bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 van deze regeling alsmede de handelaarskentekens, zijn vermeld in Bijlage I.

Artikel 12. Tarieven Bijlage II, individuele keuringen en onderzoeken

[Vervallen per 01-01-2015]

De tarieven met betrekking tot de individuele keuringen, kentekenonderzoeken, periodieke keuringen en ADR-keuringen zijn vermeld in Bijlage II.

Artikel 13. Tarieven Bijlage III en IV, type- en individuele goedkeuringen en Testcentrum Lelystad

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De tarieven met betrekking tot de typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen zijn vermeld in Bijlage III.

 • 2 De tarieven met betrekking tot het gebruik van het Testcentrum Lelystad zijn vermeld in Bijlage IV.

 • 3 Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid is het bepaalde in artikel 3 en 4 alsmede het bepaalde in § 3 van toepassing.

Artikel 14. Tarieven Bijlage V, Ontheffingen

[Vervallen per 01-01-2015]

De tarieven met betrekking tot de ontheffingen en daarvoor benodigde documenten zijn, vermeld in Bijlage V.

Artikel 15. Tarieven Bijlage VI, Inschrijving, tenaamstelling en schorsing, kenteken-, rij- en registratiebewijzen

[Vervallen per 01-01-2015]

De tarieven met betrekking tot aanvragen inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling, kentekenbewijzen, rijbewijzen, registratiebewijzen en schorsing tenaamstelling in het kentekenregister alsmede verval tenaamstelling in het kentekenregister, zijn vermeld in bijlage VI.

Artikel 16. Tarieven Bijlage VII, Gegevensverstrekking

[Vervallen per 01-01-2015]

De tarieven voor de gegevensverstrekking uit de RDW registers zijn opgenomen in Bijlage VII.

Artikel 17. Tarieven Bijlage VIII, Kennisnemingen

[Vervallen per 01-01-2015]

De tarieven voor kennisneming uit het rijbewijs- en kentekenregister zijn opgenomen in Bijlage VIII.

§ 3. Bijzondere bepalingen Typegoedkeuring- en individuele goedkeuring

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 18. Testwerkzaamheden typegoedkeuring en individuele goedkeuring

[Vervallen per 01-01-2015]

Het tarief van een test is opgebouwd uit drie componenten:

 • 1. De uitvoering van de test alsmede de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief;

 • 2. De administratieve kosten op basis van een stuks tarief;

 • 3. Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing op basis van het betreffende uurtarief.

Artikel 19. Reis- en verblijfkosten

[Vervallen per 01-01-2015]

De reis- en verblijfkosten als bedoeld in artikel 5, eerste en derde lid zijn als volgt opgebouwd:

 • a. een stuks tarief:

  • 1°. indien per auto tot en met 225 km, dan wel,

  • 2°. indien andere wijze vervoer dan auto tot en met 225 km, dan wel een afstand van 225 km of meer;

 • b. een uurtarief tijdens reis uren;

 • c. verblijfskosten op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten;

 • d. indien van toepassing 50% van het uurtarief technisch inspecteur als bedoeld in artikel 3 onder c, voor verblijfskosten in het weekend en tijdens feestdagen met een maximum van 8 uur.

Artikel 20. Werkzaamheden na 18.00 uur

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien het werkzaamheden betreft, die op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 uur en 07.00 uur, wordt een toeslag van 100% op basis van het geldende uurtarief berekend. Dit geldt tevens voor de werkzaamheden die worden verricht in het weekend en op feestdagen.

Artikel 21. Meer/minder testen

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De tarieven vermeld in Bijlage III zijn van toepassing op de desbetreffende producten waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd.

 • 2 Extra (deel-)testen worden aan de hand van het uurtarief aan de rekening toegevoegd.

 • 3 Voor testen waar een significant deel van de test achterwege kan worden gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 22. Reductie typegoedkeuring

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Bij aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten die gelijktijdig worden uitgegeven op basis van één testresultaat, wordt een reductie op het tarief van de typegoedkeuring c.q. certificaat gegeven (W1 en W>1); hierbij geldt dat meerdere testen als één testresultaat worden beschouwd, mits de testen gelijktijdig worden uitgevoerd en het totaalresultaat van toepassing is op alle te wijzigen (type-)goedkeuringen c.q. certificaten.

 • 2 Indien een aanvrager op jaarbasis meer dan 200 soortgelijke typegoedkeuringen en certificaten dan wel aanvullingen ervan heeft aangevraagd wordt een generieke kortingsregeling naar kostendekkend niveau toegepast onder de volgende condities:

  • a. een juiste naleving van de in het contract tussen de aanvrager en RDW opgenomen criteria voor de staffelkorting en kwaliteitseisen;

  • b. de korting wordt eens per jaar achteraf door middel van een staffelkorting vastgesteld waarbij deze korting in het daaropvolgende jaar over de aanvragen in dat jaar worden verstrekt.

Artikel 23. Negatief resultaat

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor een test met een negatief resultaat en eventueel een geweigerde goedkeuring worden de desbetreffende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 24. Berekening extra tijd

[Vervallen per 01-01-2015]

De vermelde tarieven zijn van toepassing onder de voorwaarde dat de RDW medewerker in de gelegenheid wordt gesteld efficiënt te werken. Indien de werkzaamheden aanzienlijk langer duren dan de door de RDW vastgestelde norm tijd wordt extra tijd aan de hand van het uurtarief apart in rekening gebracht.

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 25. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in deze regeling en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling, is het tarief zoals geldend op datum aanvraag van toepassing.

Artikel 26. Intrekking regeling

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De Regeling wijze van betaling tarieven Dienst Wegverkeer van 9 oktober 1996/nr. VIZ96/1655 wordt ingetrokken.

Artikel 27. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 28. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2014.

Deze regeling wordt met Bijlagen, Legenda en toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De directie van de RDW,

J.G. Hakkenberg,

Algemeen Directeur.

Bijlage I. Aanvraag en toezicht erkenningen, bevoegdheden en handelaarskentekens

[Vervallen per 01-01-2015]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2014 in (euro, €)

Aanvragen erkenningen en bevoegdheden

   

Aanvraag erkenning gasinstallatie

WP

324,00

Aanvraag erkenning APK

KI/ME

377,00

Aanvraag erkenning BCT (Boordcomputer Taxi)

WP/MAE

377,00

Aanvraag erkenning ASP (Alcohol Slot Programma)

STK

286,00

Inrichtingen bij mobiele keuringseenheid of mobiele activeringseenheid erkenninghouder

STK

108,00

Aanvraag erkenning TA

WP/ME

270,00

Aanvraag erkenning bedrijfsvoorraad, BV

VE/NVE

185,00

Aanvraag erkenning voor de afgifte en inname van kentekenplaten, GAIK

STK

368,00

Aanvraag erkenning voor het aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

STK

368,00

Aanvraag bevoegdheid om in geval van verkoop van een voertuig uit eigen bedrijfsvoorraad, namens de aanvrager, een aanvraag van een tenaamstelling in te dienen, TV

STK

155,00

Aanvraag bevoegdheid tot het versneld melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten Nederland worden gebracht, OREH

STK

51,50

Aanvraag erkenning exportdienstverlening, ED

STK

51,50

Aanvraag bevoegdheid tot het melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten gebruik worden gesteld, ORAD

STK

51,50

Aanvraag bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen, VI

STK

51,50

Aanvraag RTL

STK

52,50

Aanvraag van een handelaarskenteken in kader van de erkenning bedrijfsvoorraad, HKB

STK

185,00

Aanvraag erkenning tenaamstelling, Kentekenloket

STK

1450,00

Aanvraag erkenning European Electronic Toll Service, EETS

STK

6500,00

Aanvraag erkenning als installateur of reparateur van een Tachograaf, als bedoeld in de Regeling Binnenvaart

STK

uurtarieven zoals vermeld in artikel 3

Variabele (toezicht) kosten

   

Afmelding APK II, bij goedkeuring

STK

3,35

Afmelding APK II, bij goedkeuring (via internet)

STK

3,85

Afmelding APK I, bij goedkeuring

STK

3,35

Afmelding APK I, bij goedkeuring (via internet)

STK

3,85

Oproepbrief APK-mailing

STK

0,45

Herkeuring in beroep APK ( klacht)

STK

46,00

Vermeend onterechte goedkeuring APK

STK

46,00

Afmelding BCT

STK

11,70

Afmelding BCT (via internet)

STK

12,20

Afmelding TA

STK

5,10

Afmelding TA (via internet)

STK

5,60

Afmelding ASP

STK

11,20

Afmelding gasinstallatie

STK

5,10

Afmelding gasinstallatie (via internet)

STK

5,60

Melding demontage online, ORAD

STK

0,25

Optioneel: card voor voertuig in bedrijfsvoorraad

STK

2,90

Tenaamstelling ten behoeve van een bedrijfsvoorraad

STK

3,10

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI

STK

0,24

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI, indien gedaan via de RDW-website (RDW.nl)

STK

1,25

Vaste (toezicht) kosten

   

Instandhouding erkenning gasinstallatie

WP

487,00

Instandhouding erkenning TA

WP/ ME

108,00

Instandhouding erkenning APK

KI/ME

184,00

Instandhouding erkenning BCT

WP/MAE

184,00

Instandhouding inrichtingen bij ME/MAE

Inrichtingen

108,00

Instandhouding erkenning ASP

WP

92,00

Instandhouding erkenning BV, ongeacht of er bevoegdheden aan verbonden zijn

VE/NVE

94,00

Instandhouding bevoegdheid TV

VE/NVE

132,00

Instandhouding bevoegdheid OREH

VE/NVE

52,50

Instandhouding erkenning, ED

VE/NVE

52,50

Instandhouding bevoegdheid ORAD

VE/NVE

94,00

Instandhouding bevoegdheid VI

VE/NVE

94,00

Instandhouding erkenning GAIK

VE/NVE

394,00

Instandhouding erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

VE/NVE

394,00

Instandhouding handelaarskenteken

VE/NVE

94,00

Instandhouding RTL

VE/NVE

268,00

Instandhouding erkenning Kentekenloket

VE/NVE

1500,00

Algemeen

   

Eerste inschrijving erkenning/bevoegdheid/ handelaarskenteken

VE/NVE

54,00

Bezoekkosten

STK

108,00

Instandhouding datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting van de beveiligingsmaatregel (certificaat)

VE/NVE

19,00

Aanvraag wijziging/overname erkenningen bevoegdheid of handelaarskenteken

STK

65,00

Abonnement APK-handboek/Cd-rom

STK

15,00

Verstrekking APK-handboek/Cd-rom

STK

38,00

Tarief gecommitteerde (dagdeel)

STK

469,00

Aanvraag APK-keurmeesterexamen

STK

56,00

Erkenning BV, tweede, volgende of vervangende bedrijfsvoorraadpas

STK

21,50

Historie tellerstanden voertuigen

STK

0,05

Bijlage II. Keuringen en onderzoeken individuele voertuigen

[Vervallen per 01-01-2015]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2014in (€)

Algemeen

   

Controlekeuring

STK

27,00

Controlekeuring schadevoertuig op grond van artikel 106 van de Wet

STK

27,00

Reiskosten (Voorrijkosten keuren aan huis)

STK

110,00

Kentekenonderzoeken ten behoeve van inschrijving

   

Identiteitsonderzoek VIN

STK

46,00

Verklaring van geen bezwaar

STK

46,00

(her) inslag VIN

STK

46,00

COP/CEMT Document

STK

15,00

Inschrijving in het kentekenregister zonder tenaamstelling op grond van art. 21 Kentekenreglement bij RDW locatie

STK

15,00

Inschrijving in het kentekenregister zonder tenaamstelling op grond van art. 21 Kentekenreglement bij keuren aan huis

STK

26,00

Eerste Keuring Taxi

STK

34,00

Vervangend goedkeuringsbewijs taxi

STK

15,00

Identificatie voertuig licht

STK

58,50

Identificatie voertuig zwaar

STK

82,00

Beoordeling gebruiksdoel voertuig licht

STK

55,00

Beoordeling gebruiksdoel voertuig zwaar

STK

82,00

Beoordeling goedkeuring minder 5 aspecten voertuig licht

STK

27,00

Beoordeling goedkeuring max. 9 aspecten voertuig licht

STK

55,00

Beoordeling goedkeuring 10 of meer aspecten voertuig licht

STK

82,00

Beoordeling goedkeuring minder 5 aspecten voertuig zwaar

STK

27,00

Beoordeling goedkeuring max. 9 aspecten voertuig zwaar

STK

55,00

Beoordeling goedkeuring 10 of meer aspecten voertuig zwaar

STK

82,00

Her inschrijving voertuig licht

STK

64,00

Her inschrijving voertuig zwaar

STK

118,00

Schadekeuring voertuig licht

STK

46,00

Schadekeuring voertuig zwaar

STK

101,00

Initieel keuringsadvies

STK

36,00

Periodieke keuringen

   

Vrijwillige APK op eigen verzoek voertuig APK I (bij identiteitsonderzoek)

STK

32,00

Vervangend keuringsbewijs

STK

16,00

Periodieke keuring APK II

STK

55,00

Periodieke keuring APK I

STK

110,00

Periodieke keuring bus APK II

STK

69,00

Periodieke keuring bus APK I

STK

132,00

Periodieke keuring reisbus APK I (bus met meer dan 2 assen of gordels op alle zitplaatsen)

STK

186,00

Periodieke keuring Snelheidsbegrenzer

STK

54,00

Vermelding bus tempo 100

STK

77,00

ADR voertuigen

   

ADR-document

STK

16,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig licht

STK

69,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig zwaar

STK

132,00

ADR-certificaat

STK

133,00

Afgifte CEOC-verklaring van ADR-tank(voertuig)

STK

133,00

Voorlopig ADR-keuringsdocument

STK

15,00

Afgifte individueel ADR inspectierapport van periodieke dichtheidsbeproeving bij een erkend bedrijf

STK

108,00

Afgifte individueel vervangend document in verband met vermissing, onleesbaarheid of een vol document

STK

15,00

Aanvraag voor elke tank (voertuig) conform een TGK of serie

STK

89,00

Dierenvervoer

   

Keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren

STK

82,00

Keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren naar aanleiding van een schorsing

STK

27,00

Vervangend certificaat voor het vervoer van levende dieren

STK

15,00

Keuring van een vaartuig voor het vervoer van levende dieren

UUR

108,00

Basiskeuring vervoer levende dieren, voertuig licht

STK

82,00

Keuring vervoer pluimvee en pelsdieren (basis)

STK

82,00

Keuring vervoer vee, categorie: eenhoevig, geiten, runderen, schapen en varkens, voertuig zwaar (uitgebreid)

STK

164,00

Bijlage III. Typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen inclusief toezicht

[Vervallen per 01-01-2015]

Algemeen

Eenheid

Tarief 2014 in (euro, €)

Reiskosten indien per auto tot en met 225 km

STK

135,00

Reiskosten andere wijze vervoer dan auto tot en met 225 km, dan wel een afstand van 225 km of meer, ongeacht het vervoermiddel

STK

296,00

Reisuren

UUR

63,00

Verblijfskosten

 

Daadwerkelijke kosten

Administratiekosten

STK

62,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type

STK

148,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant

STK

36,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type korting

STK

49,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant korting

STK

16,00

Toezicht typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

   

Beoordeling ten behoeve correctie/ aanvulling /revisie van een certificaat

STK

128,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling/correctie/revisie van een certificaat

W>1

64,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling/correctie/revisie van een certificaat (klant specifiek)

STK

64,00

Typegoedkeuringsverklaring

STK

255,00

Verklaring flexibiliteitsregeling

STK

255,00

Document beoordeling nieuwe fabrikant

STK

360,00

Beoordeling door TD uitgevoerd COP bezoek

STK

360,00

Instandhouding COP

STK

485,00

Typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

   

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG/ECE) nieuw aangeleverd

WEL V

255,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG/ECE) aanvulling/correctie aangeleverd

W1/WEL V

204,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG/ECE) aanvulling/correctie aangeleverd

W>1

151,00

Directe/Onmiddellijke afhandeling certificaat aanvragen nieuw aangeleverd

WEL V

1.274,00

Directe/Onmiddellijke afhandeling certificaat aanvragen aanvulling/correctie aangeleverd

W1/WEL V

1019,00

Directe/Onmiddellijke afhandeling certificaat aanvragen aanvulling/correctie aangeleverd > 1

W>1

754,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring nieuw

STK

103,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring aanvulling/correctie

STK

54,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG/ECE) last minute nieuw aangeleverd

WEL V

510,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG/ECE) last minute aanvulling/correctie aangeleverd

W1/WEL V

408,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG/ECE) last minute aanvulling/correctie aangeleverd > 1

W>1

302,00

Certificaten R90 (>1 ref. identiek frictie materiaal)

W>1

79,00

Certificaten verlichting combi unit >1

W>1

79,00

Goedkeuring volgens Wet Personenvervoer 2000 (Bus, Wegtrein, Taxi)

STK

135,00

Verklaring van overeenstemming

STK

146,00

CEMT verklaring

STK

17,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (eenvoudig)

STK

546,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie (eenvoudig)

STK

282,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (complex)

STK

1127,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie (complex)

STK

564,00

Waarmerken van documenten

STK

13,00

Koelvoertuigen

   

Afgifte certificaat ATP/VWS koelvoertuig

STK

133,00

Typegoedkeuring ATP koelvoertuig afgifte certificaat voorlopig

STK

14,00

Typegoedkeuring ATP/VWA/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

STK <=5

96,00

Typegoedkeuring ATP/VWA/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

STK >5

47,00

ADR

   

Typegoedkeuring ADR

STK

327,00

Wijziging/aanvulling van ADR typegoedkeuring

STK

202,00

Wijziging ADR-certificaat

STK

93,00

Binnenvaartregeling (tachografen Rijnvaart)

   

Indien de keuring plaatsvindt door het beproevingslaboratorium van de RDW te Lelystad

Per keuring

Uurtarief

Indien de keuring plaatsvindt op de door de aanvrager gewenste locatie

Per keuring

Uurtarief en reiskosten

Bijlage IV. Gebruik Testcentrum Lelystad

[Vervallen per 01-01-2015]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2014 in (euro, €)

Testcentrum Lelystad

   

Verschroten band

STK

13,00

Weekendtoeslag voor gebruik faciliteiten

UUR

137,00

Gebruik TCL-personeel toezicht

UUR

63,00

Gebruik kantoorruimte

DAG

65,00

Gebruik TCL hal

Per keuring

54,00

Gebruik TCL hal unit 1

DAG

160,00

Gebruik TCL hal unit 2

DAG

160,00

Gebruik TCL hal unit 3

DAG

173,00

Gebruik TCL hal unit 4

DAG

186,00

Gebruik TCL hal unit 5

DAG

197,00

Gebruik TCL hal unit 6

DAG

186,00

Gebruik dynamische vlakte

UUR

345,00

Gebruik stabiliteitsvlakte

UUR

138,00

Gebruik stabiliteitsvlakte segment gladde strook

UUR

138,00

Gebruik cirkelsegment stabiliteitsvlakte

UUR

138,00

Gebruik ABS-baan

UUR

300,00

Gebruik TCL baan aquaplaning

UUR

159,00

Gebruik geluidmeetvlakte baan

UUR

114,00

Gebruik geluidmeetvlakte apparatuur

Test/keuring

54,00

Gebruik baan parkeerremhelling

UUR

114,00

Gebruik testbaan

UUR

114,00

Gebruik 4x4-baan

UUR

143,00

Gebruik Wetgripbaan

UUR

244,00

Gebruik deelstrook dynamische vlakte

UUR

89,00

Gebruik TCL voertuig

DAG

97,00

Gebruik TCL huurauto

DAG

52,00

Gebruik apparatuur

Test/keuring

54,00

Kalibratie testbank

STK

536,00

Kalibratie manometer

STK

79,00

Kalibratie tijdmeetset

STK

536,00

Wetgrip bandentest C1/C2

Test/keuring

1187,00

Wetgrip bandentest C3

Test/keuring

1825,00

Geluidtest C1/C2

Test/keuring

904,00

Geluidtest C3

Test/keuring

1511,00

Bandentest rolweerstandsbank C1

Test/keuring

870,00

Bandentest rolweerstandsbank C2

Test/keuring

932,00

Bandentest rolweerstandsbank C3

Test/keuring

1057,00

Gebruik wetgripcar

Test/keuring

100,00

Gebruik wetgrip C3 car

Per test/keuring

425,00

Gebruik rolweerstandsbank

Per test/keuring

615,00

Bijlage V. Ontheffingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2014 in (euro, €)

Algemeen

   

Annulering/afwijzing

STK

16,00

Voertuig beperkte snelheid

STK

30,00

Registratie buitenlandse voertuigen

STK

17,00

Incidentele ontheffingen

   

Ontheffing voor 1 of meer wegbeheerder incl. 1 route

STK

87,00

Toepassing gerelateerde ontheffing

STK

128,00

Afdracht per wegbeheerder incidentele ontheffing

STK

16,00

Verlenging met 2 weken

STK

56,00

Ontheffing op verzoek politie

STK

306,00

Aantal routes (extra)

STK

56,00

Aantal routes (leeg)

STK

0,00

Langlopende ontheffing

   

Jaarontheffing

Kenteken

150,00

LZV

   

Aansluitroute LZV

STK

101,00

Jaarlijkse LZV Ontheffing

STK

250,00

Toepassing gerelateerde ontheffing

STK

128,00

Ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten

   

SERT document nieuw

STK

59,00

SERT aanpassing/aanhangsel

STK

29,00

Ontheffingsattest

STK

94,00

Principeakkoord (Initieel keuringsadvies)

STK

36,00

Bijlage VI. Inschrijving, tenaamstelling en schorsing, kenteken-, rij- en registratiebewijzen

[Vervallen per 01-01-2015]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2014 in (euro, (€)

Inschrijvingen in het kentekenregister, tenaamstelling en afgifte kentekencards

   

Inschrijving in het kentekenregister

STK

39,00

Handelaarskentekenbewijs, tweede of volgende

STK

39,00

Historische kentekenbewijzen

STK

39,00

Spoedlevering kentekencard: per koeriersdienst bezorgd

STK

200,00

Spoedlevering kentekencard: afhalen in Veendam

STK

50,00

Inschrijving transito

STK

21,40

Opdracht en machtiging tot tenaamstelling

STK

5,00

Aanpassing inschrijving na het wijzigen van de toegestane maximum massa waarvoor uitsluitend een administratieve test noodzakelijk is

STK

58,00

Aanpassing inschrijving na wijziging van de type- of individuele goedkeuring compleet voertuig waarvoor uitsluitend een administratieve test noodzakelijk is

STK

57,75

Aanpassing inschrijving na een wijziging in de constructie van een voertuig door een RDW gecertificeerd bedrijf conform een GWC-nummer

STK

25,25

Vervangende documenten

   

Vervangende tenaamstellingscode

STK

20,00

Vervangende kentekencard inclusief tenaamstellingcode

STK

31,50

Vervangend handelaarskenteken

STK

31,50

Aanvraag omwisseling vóór 1 januari 2014 afgegeven kentekenbewijs naar kentekencard

STK

9,70

Aanvraag omwisseling vóór 1 januari 2014 afgegeven kentekenbewijs naar kentekencard > 50, mits van dezelfde eigenaar/houder

STK

5.50

Tenaamstelling

   

Tenaamstelling bij RDW vestiging: inclusief identiteitsvaststelling & administratieve handelingen

STK

9,70

Tenaamstelling bij RDW erkenninghouder, exclusief identiteitsvaststelling & administratieve handelingen

STK

6,00

Maximaal tarief (inclusief BTW) die een erkenninghouder voor een tenaamstelling aan de aanvrager in rekening mag brengen voor identiteitsvaststelling & administratieve handelingen (waaronder inning leges)

STK

3,70

Schorsing tenaamstelling in het kentekenregister bij RDW vestiging (inclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen)

   

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar

Inschrijving

73,00

Motorrijtuigen en aanhangwagens/opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen)

Inschrijving

24,00

Motorrijtuigen en aanhangwagens/opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar

Inschrijving

24,00

Brom- of snorfiets

Inschrijving

11,00

Schorsing zesde en volgende motorrijtuig of aanhangwagen/oplegger zelfde eigenaar/houder

Inschrijving

0,00

Schorsing voertuigen ingediend binnen één jaar na beëindiging van een schorsing, en waarbij tevens de tenaamstelling in het kentekenregister na het eindigen van die schorsing niet is gewijzigd

Inschrijving

120,00

Schorsing tenaamstelling bij een erkend bedrijf(exclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen waaronder inning leges)

   

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar

Inschrijving

68,30

Motorrijtuigen en aanhangwagens/opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen)

Inschrijving

19,30

Motorrijtuigen en aanhangwagens/opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar

Inschrijving

19,30

Brom- of snorfiets

Inschrijving

6,30

Schorsing voertuigen ingediend binnen één jaar na beëindiging van een schorsing, en waarbij tevens de tenaamstelling in het kentekenregister na het eindigen van die schorsing niet is gewijzigd

Inschrijving

115,30

Maximaal tarief dat een erkenninghouder voor een schorsing aan de aanvrager in rekening mag brengen voor identiteitsvaststelling & administratieve handelingen (waaronder inning leges)

Inschrijving

4,70

Schorsing zesde en volgende motorrijtuig of aanhangwagen/oplegger zelfde eigenaar/houder

Inschrijving

0,00

Opheffen schorsing als bedoeld in artikel 61a van de Wet

Inschrijving

0,00

Verval tenaamstelling kentekenregister

   

Verval tenaamstelling in verband met voorgoed buiten Nederland brengen van het voertuig of overdracht aan een in het buitenland woonachtig of gevestigd persoon

Inschrijving

11,70

Rijbewijzen

   

Aanvraag rijbewijs bij de RDW

STK

30,00

Internationaal rijbewijs

STK

15,95

Registratie snelle motorboten

   

Aanvraag registratiebewijs

STK

30,00

Aanvraag vervangend registratiebewijs

STK

31,50

Aanvraag gemodificeerd registratiebewijs

STK

15,00

Bijlage VII. Gegevensverstrekking

[Vervallen per 01-01-2015]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2014 in (euro, €)

Algemeen

   

Aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend

Aansluiting

500,00

Afkoop abonnement online aansluiting

Aansluiting

500,00

Instandhouding datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting van de beveiligingsmaatregel (certificaat)

STK

19,00

Lijst Registraties Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL-lijsten)

STK

90.00

Rijbewijzen

   

Indien de aanvraag schriftelijk of elektronisch wordt ingediend en de gegevens schriftelijk of mondeling worden verstrekt

Informatie

4,50

Aanvraag en verstrekking op geautomatiseerde wijze ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt terug gemeld (verificatie geldigheid rijbewijs online)

Informatie

0,14

Aanvraag en verstrekking op geautomatiseerde wijze via web ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt gemeld (rijbewijscontrole zakelijk)

Informatie

0,20

WAM

   

Aanvraag uittreksel van alle lopende dekkingen van een verzekeringsmaatschappij

STK

495.00

Aanvraag op geautomatiseerde wijze aangevraagd en verstrekt op een door de RDW te bepalen wijze

STK

0,37

Schriftelijke of telefonische aanvraag informatie verzekering van een afzonderlijk motorrijtuig

STK

4,60

Recall

   

Opmaak van een brief in het kader van een recall

STK

85,00

Brief voor het uitvoeren van een recall, exclusief de kosten van een eventuele aangetekende verzending

Brief

0,45

Detailinformatie in het kader van een recall voor de zakelijke markt indien de aanvraag en verstrekking door middel van geautomatiseerd berichtenverkeer loopt

Kenteken

1,00

Detailinformatie in het kader van een recall voor burgers via RDW.nl te benaderen en door middel van een pdf document geleverd

Kenteken

1,95

Selecteren van gegevens voor het uitvoeren van een recall in geval van gebreken aan voertuigen

1 selectie voertuigen

495,00

Afmelding reparatie defect terugroepactie door herstelbedrijf

STK

0,24

Kentekenregister

   

Informatie via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche

P/1.000

9,50

Schriftelijke verstrekking van persoons- en technische gegevens inclusief verklaringen

STK

7,95

Online verstrekking aan belanghebbenden van persoons- en technische gegevens

STK

0,37

Verstrekking aan beroepsbeoefenaars van persoons- en technische gegevens

Kenteken

0,37

Aanvraag en verstrekking online in het kader van de controle van persoonsgegevens of het kenteken en de meld code, zonder overige gegevens (hit/no hit)

Kenteken

0,14

Aanvraag en verstrekking online in het kader van de controle van het kenteken en de meld code, en een beperkte set technische gegevens

Kenteken

0,37

Indien de aanvraag en verstrekking door middel van geautomatiseerd berichtenverkeer verloopt en niet-gevoelige gegevens voor zakelijk gebruik worden verstrekt (XML)

Kenteken

0,05

Indien de aanvraag en verstrekking door middel van een RDW web applicatie verloopt en niet-gevoelige gegevens voor zakelijk gebruik worden verstrekt

Kenteken

0,14

Inwerkstelling van een applicatie voor mobiele devices, waarin niet-gevoelige gegevens worden verstrekt

STK

1,79

Indien het verzoek op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en uitsluitende de tellerstanden betreft

Kenteken

2,99

Aanvraag overzicht van het wagenpark, beperkt (schriftelijke verstrekking)

Overzicht

4,90

Aanvraag overzicht van het wagenpark uitgebreid (schriftelijke verstrekking)

Overzicht

90,00

Centrale Fietsdiefstal Register

   

Mutaties in het Centrale Fietsdiefstal Register door de fietsfabrikant

Mutatie

0,19

Abonnementen, milieu- en technische gegevens

   

Informatieverstrekking ETK-milieugegevens categorie M1 (maandelijks)

STK

778,00

Informatieverstrekking ETK-milieugegevens categorie M1 (wekelijks)

STK

1.507,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens categorie M1 (EG-lidstaten)

STK

2.948,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens categorie M1 (providers)

STK

2.933,00

Melding regelgeving

STK

250,00

Abonnement Typegoedkeuring

STK

169,00

Bijlage VIII. Kennisnemingen RDW registers

[Vervallen per 01-01-2015]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2014 in (euro, €)

Kennisneming kentekenregister door geregistreerde natuurlijke persoon, rechtspersoon of diens wettelijke vertegenwoordiger

   

Indien het verzoek op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en geen informatie betreft die een persoonsgegeven bevat

Persoon

4,90

Indien het verzoek schriftelijk, mondeling of geautomatiseerd wordt ingediend en informatie betreft die een persoonsgegeven bevat

Persoon

4,50

Kennisneming Centraal Rijbewijzen- en Bromfietsenregister

   

Kennisneming van gegevens door degenen omtrent wie gegevens in het register, bedoeld in de artikelen 126, eerste lid, en 142, eerste lid, van de wet, zijn opgenomen

Persoon

4,50

Legenda en begrippen

Eenheid

Omschrijving eenheid

1

1e test

Last minute

Direct ter plekke

Onmiddellijk

Direct maar RDW medewerker is nog niet ter plekke

AANVUL

Aanvulling

ADR<=5

Wijziging ADR document kleiner dan 5

ADR>5

Wijziging ADR document groter dan 5

DAG

Etmaal

STK

Stuks (1 document/per werkplaats/keuringsplaats./ per inrichting bij een mobiele keuringseenheid of mobiele installatie eenheid))

P/1.000 STK

Per 1.000 stuks

UUR

Uur 100%

VE/NVE

Vestiging/nevenvestiging

W1/Wel voorbereid

1e aanvulling wel voorbereid

W>1

Elke volgende aanvulling na W1

De directie van de RDW,

J.G. Hakkenberg,

Algemeen Directeur.

Terug naar begin van de pagina