Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013

Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 30-04-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2013, nr. DB 2013/599M tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen en van enige overige uitvoeringsregelingen alsmede van de Wet belastingen op milieugrondslag

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat artikel 3.22 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Handelende wat artikel 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen betreft, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Handelende wat artikel 2.66 van de Douane- en Accijnswet BES betreft, in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op de artikelen 1.5, 3.22, 3.36, 3.42, 3.42a, 3.119c, 3.119e, 3.119g, 6.15, 6.17, 6.18, 6.38, 8.14a, 8.14b, 9.2, 10.10, 10bis.1 en 10bis.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 13bis, 25, 28, 28a, 29, 33, 35d en 39c van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 10 van de Registratiewet 1970, artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken, artikel 33 en 33a van de Successiewet, artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, artikel 3 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, de artikelen 1:3, 2:1, 6:1 en 9:5 van de Algemene douanewet, de artikelen 38, 56, 64, 73, 91 en 95 van de Wet op de accijns, artikel 10 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, de artikelen 14 en 23 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken in samenhang met de artikelen 40 respectievelijk 56 van de Wet op de accijns, de artikelen 25 en 59a van de Wet belastingen op milieugrondslag, de artikelen 3, 8, 19, 49a, 67 en 71 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 7a, 26, 67, 70b en 70ba van de Invorderingswet 1990, de artikelen 6, 9 en 25 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, artikel 8.11 van de Belastingwet BES, artikel 2.66 van de Douane- en Accijnswet BES en artikel XXXVI van het Belastingplan 2014.

Besluit:

Artikel X

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XVIII

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 wordt met ingang van 1 april 2014 de periode van 1 april 2014 tot en met 30 september 2014 aangemerkt als het tijdvak waarover de in die periode verschuldigd geworden afvalstoffenbelasting moet worden betaald.

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010.]

Artikel XXVIII

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën

F.H.H. Weekers

Naar boven