Voorschriftenverordening registerloodsen

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Voorschriftenverordening registerloodsen

De ledenvergadering van de Nederlandse loodsencorporatie:

Gelet op de artikelen 15, eerste lid, 16 van de Loodsenwet en artikel 2.5, eerste lid, van het Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren;

Besluit:

De Voorschriftenverordening wordt als volgt vastgesteld:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Hoofdstuk II. Voorschriften betreffende het loodsen

Artikel 2

 • 1 De registerloods loodst een schip totdat de loodsreis of het loodsen op afstand is beëindigd.

 • 2 Het loodsen op afstand, met uitzondering van onderdeel b, of de loodsreis is beëindigd wanneer:

  • a. het schip de plaats heeft bereikt waar de registerloods het naar toe moet loodsen;

  • b. het schip langer dan zes uren de reis onderbreekt, tenzij de bevoegde autoriteit mededeelt dat het aan boord blijven van de registerloods noodzakelijk is; of

  • c. de registerloods door een andere registerloods is afgelost met inachtneming van artikel 3.

Artikel 3

 • 1 De registerloods, die door een andere loods zal worden afgelost, handelt zodanig, dat de loodswisseling veilig kan geschieden en het schip zo min mogelijk vertraging ondervindt.

 • 2 De loodsaflossing heeft plaatsgevonden, zodra de aflossende loods het loodsen van het betreffende schip op de brug van het schip of, bij het loodsen op afstand, op de daarvoor aangewezen plaats heeft overgenomen.

Hoofdstuk III. 3 Registratie van dienstverlening

Artikel 4

 • 1 De registerloods verricht alle noodzakelijke administratieve handelingen waaruit blijkt dat de loodsreis of het loodsen op afstand is uitgevoerd en autoriseert deze handelingen.

 • 2 In het geval van een vergeefse reis naar een schip, waarvoor de registerloods was besteld, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk IV. Voorschriften betreffende de communicatie

Artikel 5

De registerloods draagt er tijdens zijn loodsreis zorg voor dat hij op doelmatige wijze in staat is de nautische communicatie te voeren, waartoe een goede beroepsuitoefening noopt.

Artikel 6

De registerloods die precisienavigatie in de Euro-, Maas- en IJgeul verricht, is voorzien van zodanige navigatieapparatuur dat de navigatie op betrouwbare en nauwkeurige wijze, zowel zelfstandig als in interactie met de daarvoor bestemde walinrichtingen, kan plaatsvinden. De registerloods gebruikt deze apparatuur zodra een goede beroepsuitoefening daartoe aanleiding geeft.

Terug naar begin van de pagina