Wijzigingswet Mediawet 2008 (aanpassing rijksmediabijdrage en overheveling budget [...] regionale omroepen provinciefonds naar mediabegroting)

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wet van 18 december 2013 tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is met ingang van het begrotingsjaar 2014 het bedrag van de rijksmediabijdrage aan te passen en het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen over te hevelen van het provinciefonds naar het onderdeel van de rijksbegroting betreffende de media;

dat daartoe de Mediawet 2008 dient te worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Mediawet 2008 (verspreiding televisie- en radioprogrammakanalen, en vaststelling minimale omvang standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen).]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Mediawet 2008 (moderniseren van het stelsel van de landelijke publieke omroep).]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Mediawet 2008 (moderniseren van het stelsel van de landelijke publieke omroep).]

Artikel VIa

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Mediawet 2008 (moderniseren van het stelsel van de landelijke publieke omroep).]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Mediawet 2008, enz. (aanpassing rijksmediabijdrage, beëindiging wettelijke taken Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard).]

Artikel VIII

Artikel VIIIa

  • 2 Dit artikel is van toepassing in de periode vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015.

Artikel IX

  • 1 In afwijking van artikel 2.175, eerste lid, van de Mediawet 2008 is het een regionale publieke media-instelling die op 31 december 2013 overeenkomstig artikel 2.61 van die wet was aangewezen, toegestaan het totaal van de gereserveerde gelden waarover deze instelling op die datum beschikte, te reserveren als gelden voor de verzorging van media-aanbod en andere wettelijke doeleinden met dien verstande dat die gelden niet toenemen.

Artikel X

Ten behoeve van de financiële verantwoording over het kalenderjaar 2013 met betrekking tot de regionale publieke media-instellingen, bedoeld in artikel 2.61 van de Mediawet 2008, blijven de desbetreffende provinciale voorschriften, zoals die luidden op 31 december 2013, van toepassing.

Artikel Xa

Een aanvraag om bekostiging van een regionale omroep voor het jaar 2014 die bij gedeputeerde staten is ingediend, wordt aangemerkt als een aanvraag als bedoeld in artikel 2.170, tweede lid, van de Mediawet 2008, zoals dat artikellid luidt met ingang van het tijdstip waarop het in werking is getreden.

Artikel XI

  • 1 Deze wet treedt met uitzondering van de artikelen I, onderdeel N, en VIa in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

  • 3 Artikel VIA treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 18 december 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina