Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van de directeur Internationale Fiscale Zaken van 16 december 2013, nr. IFZ/2013/229, Overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken

De directeur Internationale Fiscale Zaken;

Op grond van de artikelen 14 en 15 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën, alsmede van artikel 4 van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken juncto onderdeel IV van bijlage 1 bij dat besluit gemandateerd tot het uitvoeren van de taak van de bevoegde autoriteit in het kader van tot stand gekomen bilaterale regelingen ter voorkoming van dubbele belastingheffing, met de bevoegdheid om ondermandaat te verlenen.

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:

Artikel 1

Aan de landelijk directeur Belastingdienst/ Grote ondernemingen wordt ondermandaat verleend tot:

Het uitvoeren van de taak van de bevoegde autoriteit in het kader van tot stand gekomen bilaterale regelingen ter voorkoming van dubbele belastingheffing, voor zover die taak betrekking heeft op het nemen van beslissingen ten aanzien van bepalingen waarin aan de bevoegde autoriteiten een discretionaire bevoegdheid is verleend voordelen uit hoofde van eerdergenoemde regeling toe te kennen aan personen aan wie de voordelen uit hoofde van verdragsvoordeelbeperkende maatregelen (zogenoemde ‘limitations of benefits’) niet toekomen (zogenoemde ‘vangnetbepalingen’).

Op basis van dergelijke bepalingen kan de bevoegde autoriteit personen die niet gerechtigd zijn tot enkele of alle voordelen van een regelingen ter voorkoming van dubbele belastingheffing, alsnog enkele of alle voordelen van deze regeling toe kennen.

Artikel 2

De landelijk directeur Belastingdienst/ Grote ondernemingen kan ter zake van de gemandateerde bevoegdheid aan onder hem ressorterende functionarissen ondermandaat verlenen.

Artikel 3

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,

namens deze,

(handtekening)

gevolgd door naam en functie van de (onder)gemandateerde functionaris.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,
Namens deze,

H.G. Roodbeen

directeur IFZ

Terug naar begin van de pagina