Regeling vermindering verhuurderheffing 2014

[Regeling vervallen per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 18 december 2013, nr. 2013-0000747797, houdende regels betreffende de aanmelding van voorgenomen en gerealiseerde investeringen als bedoeld in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (Regeling vermindering verhuurderheffing 2014)

Hoofdstuk 1. Definities

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Aanmelding van een voorgenomen investering

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 De aanmelding van een voorgenomen investering bevat ten minste:

  • a. een aanduiding van de voorgenomen investering;

  • b. een aanduiding van de postcodes, de adressen, dan wel de kadastrale aanduidingen van de objecten ten aanzien waarvan de voorgenomen investering wordt verricht;

  • c. een reële raming van de investeringskosten per huurwoning van de voorgenomen investering, en

  • d. indien van toepassing: een opgave van de datum waarop het bevoegd gezag de ten behoeve van een voorgenomen investering afgegeven omgevingsvergunning heeft verstrekt of schriftelijk kenbaar heeft gemaakt die vergunning te zullen verstrekken;

  • e. indien het een voorgenomen investering als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, onderdeel b, onder 8°, van de wet betreft: een energie-index met een opnamedatum die op het tijdstip van aanmelding van de voorgenomen investering niet ouder is dan 6 maanden, alsmede de verwachte energie-index na realisatie van de investering.

 • 2 De belastingplichtige verklaart dat de voorgenomen investering betrekking heeft op een of meerdere huurwoningen.

 • 4 Indien de belastingplichtige voor een huurwoning een aangemelde voorgenomen investering als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, onderdeel b, onder 8°, van de wet, intrekt en voor die huurwoning binnen vijf werkdagen een nieuwe aanmelding voor een voorgenomen investering doet, kan hij eenmalig de bij de nieuwe aanmelding de energie-index overleggen die hij bij de ingetrokken voorgenomen investering heeft overlegd.

Hoofdstuk 3. Aanmelding van een gerealiseerde investering

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Hoofdstuk 3a. Vrijstelling van de heffingsvermindering

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 De aanvraag van een verklaring als bedoeld in artikel 1.6, tweede lid, onderdeel c, van de wet bevat ten minste:

  • a. een aanduiding van de postcode en het adres van de woningen waarvan de belastingplichtige de eigendom verwerft en waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd;

  • b. een verklaring van de toegelaten instelling die de woning in eigendom verwerft dat de aankoop onderdeel uitmaakt van een plan dat beoogt uitvoering te geven aan een activiteit in het kader van stedelijke vernieuwing als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, en

  • c. de datum van de eigendomsoverdracht van de woning aan de toegelaten instelling.

Hoofdstuk 4. Diensten van algemeen economisch belang

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 De compensatie bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per jaar.

 • 2 Indien het bedrag, genoemd in het eerste lid, varieert gedurende de periode waarin aan de belastingplichtige de activiteiten, bedoeld in artikel 1.14, eerste lid, van de wet zijn opgedragen, wordt dit jaarbedrag berekend als het gemiddelde van de jaarlijkse compensatiebedragen die naar verwachting gedurende die periode zullen worden toegekend.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

De belastingplichtige administreert de netto kosten, bedoeld in artikel 5 van het Vrijstellingsbesluit DAEB, verbonden met de gerealiseerde investeringen op een zodanige wijze dat inzicht kan worden verkregen in de hoogte van deze kosten, zulks afgescheiden van de reguliere bedrijfsvoering, in relatie tot de heffingsvermindering.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vermindering verhuurderheffing 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2013

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Naar boven