Overige fiscale maatregelen 2014

Geldend van 30-04-2016 t/m heden

Wet van 18 december 2013 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2014 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel XVIII

  • 1 De in artikel 30h van de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen regeling van de belastingrente is met betrekking tot naheffingsaanslagen ter zake van verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken slechts van toepassing voor zover deze betrekking hebben op belastingschulden die zijn ontstaan in tijdvakken die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013.

  • 2 De in artikel 30ha van de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen regeling van de belastingrente is met betrekking tot teruggaafbeschikkingen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken slechts van toepassing voor zover deze betrekking hebben op belastingschulden die zijn ontstaan in tijdvakken die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013.

Artikel XIX

  • 6 In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel G, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 18 december 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

F.H.H. Weekers

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina