Cusumsysteem Erkenninghouders Gasinstallatie

[Regeling vervallen per 01-04-2017.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-03-2017

Cusumsysteem Erkenninghouders Gasinstallatie

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2017]

Het cusumsysteem wordt toegepast bij steekproeven als bedoeld in artikel 102, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij keuring van gasinstallaties.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2017]

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;

  • c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij door de keuring van gasinstallatie sprake is van een apert onveilig voertuig dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond intrekking van de erkenning wordt overwogen.

 • 2 Goedkeuring van een voertuig levert het vastgestelde bonuspunt op van 0,4 punt.

 • 3 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per steekproef minus het bonuspunt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2017]

 • 1 De erkenninghouder wordt geplaatst in:

  • a. de normale klasse (N):

   • na het verlenen van de erkenning en na een tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;

   • indien de cusumstand na de laatste 5 steekproeven in de P-klasse kleiner is dan 6,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;

   • indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 6,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is.

  • b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0.

  • c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:

   • de cusumstand 6,5 of hoger is;

   • één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;

   • de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 steekproeven groter is dan 5.

 • 2 De kans op steekproeven in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N : C : P = 2 : 1 : 6

 • 3 Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2017]

Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:

 • a. in de P-klasse de volgende cusumstand worden bereikt of overschreden:

  • na de eerste herkeuring 8,1;

  • na de tweede herkeuring 7,7;

  • na de derde herkeuring 7,3;

  • na de vierde herkeuring 6,9;

  • na de vijfde herkeuring 6,5.

 • b. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd.

 • c. één afzonderlijke cusumbijdrage 8,1 of hoger is.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2017]

De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden die zijn toegekend met toepassing van de in artikel 6 genoemde bekendmaking, worden aangemerkt als zijnde toegekend met toepassing van de onderhavige regeling.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2017]

De regeling word aangehaald als: Cusumsysteem Erkenninghouders Gasinstallatie.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directie van de Dienst Wegverkeer

Algemeen Directeur,

J. G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina