Verordening PT subsidieverstrekking overige autonome taken 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 22-12-2013 t/m 31-12-2014

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 12 november 2013 tot het verstrekken van subsidies voor activiteiten op het terrein van de overige autonome taken van het productschap in verband met zijn opheffing (Verordening PT subsidieverstrekking overige autonome taken 2013)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

Gelet op de artikelen 71, 93, 95 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

Gehoord

de Commissie voor boomkwekerijproducten, d.d. 4 november 2013;

de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 4 november 2013;

de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 4 november 2013;

de Commissie energie, d.d. 4 november 2013;

de Commissie voor hovenierswerkzaamheden, d.d. 4 november 2013, en,

de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 31 oktober 2013,

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In de verordening wordt verstaan onder:

a. productschap

:

het Productschap Tuinbouw;

b. bestuur

:

het bestuur van het productschap;

c. voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

d. subsidie

:

de aanspraak op financiële middelen, door het productschap verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan de betaling voor aan het productschap geleverde goederen of diensten;

e. subsidie

:

een subsidie voor een activiteit die naar haar aard een eenmalig karakter heeft;

f. exploitatiesubsidie

:

een voor een bepaald boekjaar aan een rechtspersoon te verstrekken subsidie ter dekking van het exploitatietekort van de subsidieontvanger;

g. aanvrager

:

de natuurlijke of rechtspersoon die het productschap verzoekt om een subsidie;

h. overige autonome taken

:

autonome taken van het productschap die in het kader van de opheffing van het PBO-stelsel niet zijn aangemerkt als publieke taken;

i. begroting

:

de door het bestuur vastgestelde, door de Sociaal-Economische Raad goedgekeurde en gepubliceerde begroting van inkomsten en uitgaven van het productschap;

j. opheffingsbegroting

:

de door het bestuur vastgestelde, door de Sociaal-Economische Raad goedgekeurde en gepubliceerde begroting van inkomsten en uitgaven van het productschap, met het oog op de opheffing van het productschap.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur stelt vast dat in verband met de overdracht van de overige autonome taken volgens de procedure van belangstellingsregistratie een subsidie kan worden verstrekt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur stelt in het kader van de behandeling van begroting en opheffingsbegroting de budgetten vast die voor subsidiëring beschikbaar zijn.

 • 2 Subsidies worden slechts verstrekt voor zover in de begroting of opheffingsbegroting daarvoor de benodigde gelden ter beschikking zijn gesteld.

 • 3 Indien de subsidie ten laste komt van een ontwerp-begroting die nog niet is vastgesteld, kan zij worden verstrekt onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

§ 2. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter verstrekt op aanvraag eenmalig een subsidie aan de aanvrager voor de uitvoering van de activiteit in verband met de overeenkomstig de procedure van belangstellingsregistratie overgedragen overige autonome taak.

 • 2 Gelet op de opheffing van het productschap wordt de subsidie direct na publicatie van de begroting respectievelijk de opheffingsbegroting vastgesteld.

 • 3 De voorzitter is bevoegd om nadere verplichtingen aan de subsidievaststelling te verbinden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Subsidie wordt slechts verstrekt voor activiteiten die door het bestuur zijn toegewezen overeenkomstig de procedure belangstellingsregistratie.

 • 2 Subsidie wordt voorts slechts verstrekt indien:

  • a. de activiteiten in beginsel ten goede komen aan alle ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld of die behoren tot een bepaalde sector binnen zijn werkingssfeer en de daarbij betrokken personen;

  • b. de te subsidiëren activiteiten doelmatig en doeltreffend worden uitgevoerd en de kosten in verhouding staan tot de baten.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De subsidie kan in ieder geval worden geweigerd indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

  • a. de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

  • b. de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • c. de aanvrager niet of niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn;

  • d. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

  • e. de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende middelen kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

  • f. niet wordt of zal worden voldaan aan de bepalingen als gesteld in deze verordening.

 • 2 De subsidie kan voorts in ieder geval worden geweigerd indien de aanvrager:

  • a. in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag heeft geleid, of

  • b. failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

  • c. achterstallige vorderingen van het productschap op de aanvrager, niet heeft voldaan.

§ 3. Verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de subsidieontvanger kunnen verplichtingen worden opgelegd met betrekking tot:

  • a. de aard en de omvang van de activiteit waarvoor subsidie wordt verleend;

  • b. de administratie van de aan de activiteit verbonden uitgaven en inkomsten;

  • c. de te verzekeren risico's;

  • d. het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteit en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van belang zijn;

  • e. het beperken of wegnemen van de nadelige gevolgen van de subsidie voor derden.

 • 2 Aan de subsidieontvanger kunnen andere verplichtingen worden opgelegd die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie, met betrekking tot onder meer:

  • a. de manier waarop het goede verloop van de te subsidiëren activiteit wordt geborgd;

  • b. de wijze van verantwoording en rapportage.

 • 3 Aan de subsidieontvanger kunnen ook overige verplichtingen worden opgelegd met betrekking tot onder meer:

  • a. de bekendmaking van de resultaten van de gesubsidieerde activiteit;

  • b. de intellectuele eigendom van de in het kader van de gesubsidieerde activiteit voortgebrachte werken;

  • c. het gebruik van de resultaten van de gesubsidieerde activiteit.

§ 4. Controle

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

De subsidieontvanger is verplicht de met de uitvoering van deze verordening belaste personen of instanties en na opheffing van het productschap de bij de opheffingswet PBO aangewezen vereffenaar, alle medewerking te verlenen die zij nodig achten voor de vervulling van hun taken, waaronder tevens moet worden verstaan het verstrekken van daartoe gevraagde gegevens.

§ 5. Intrekking en wijziging

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Indien de subsidie door de voorzitter wordt ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger wordt gewijzigd overeenkomstig artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen de verstrekte bedragen na opheffing van het productschap door de bij de opheffingswet PBO aangewezen vereffenaar overeenkomstig artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht worden teruggevorderd, vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.

 • 3 De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de subsidie heeft plaatsgevonden.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT subsidieverstrekking overige autonome taken 2013.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 12 november 2013

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina