Besluit vaststelling lineaire verlaging rechtstreekse betalingen 2013 (nationale plafond)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 24-12-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 december 2013, nr. WJZ/13211765, houdende vaststelling van de lineaire verlaging van de rechtstreeks betalingen in verband met het nationale plafond

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

De lineaire verlaging, bedoeld in artikel 8, eerste lid, laatste volzin, van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (Pb EU L 30), wordt voor de rechtstreekse betalingen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2013 vastgesteld op 1,1%.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina