Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 december 2013, nr. WJZ/567599 (10422), houdende intrekking van subsidieregelingen op het terrein van cultuur omdat deze hun betekenis hebben verloren, alsmede wijziging van subsidieregelingen op terrein van cultuur en emancipatie in verband met het opnemen van een vervaldatum (Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013)

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel IV

  • 1 Voor zover er ter zake, na het vervallen van de betreffende regeling, nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I, onder c en d, en III, plaats.

  • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I, onder c en d, en III, blijven in stand.

Artikel VI

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina