Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Drenthe 2013

[Regeling vervalt per 21-12-2018.]
Geldend van 21-12-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013, nr. BOACAT2013/082, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de RUD Drenthe

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de RUD Drenthe van 9 december 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van medewerker handhaving in dienst van de RUD Drenthe, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 10 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De directeur van de RUD Drenthe brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

Ingevolge artikel 6, derde lid, tweede volzin, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar worden de akten van beëdiging van de heer A. Westerveen, boa-akte 6034795/0, en de heer D.W. Klein Bramel, boa-akte 6034794/0, in dienst van de provincie Drenthe, de heer W. Kiers, boa-akte 6032447/1 in dienst van de gemeente Midden Drenthe, de heer B.H. Hilberts, boa-akte 6035577/0 en de heer E.T. Brouwer, boa-akte 2100014/4 in dienst van de gemeente Emmen, tot het tijdstip waarop de aanpassing bedoeld in de eerste volzin van dat lid, heeft plaatsgevonden, geacht te zijn afgegeven op grond van dit besluit.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Drenthe 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2013

Hoogachtend,De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina