Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling [...] van Buitenlandse Zaken 2006 (Model Verenigde Naties 2014)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 20-12-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 december 2013, nr. MINBUZA-2013.336780 tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Model Verenigde Naties 2014)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Model Verenigde Naties gelden voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2014 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor de in artikel 1 genoemde periode geldt een subsidieplafond van € 30.000,00

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
Namens deze:

De Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

R. Swartbol

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2015]

Model United Nations

[Vervallen per 01-01-2015]

Het Model Verenigde Naties (Model United Nations, hierna te noemen MUN) is een rollenspel van de Verenigde Naties én overige multilaterale organisaties, waarbij verschillende, voornamelijk, VN raden en commissies worden gesimuleerd. Op deze wijze komen studenten in aanraking met de wereld van diplomatie en internationale betrekkingen.

Afdeling 9, paragraaf 2 (Buitenlandse betrekkingen) van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 biedt de mogelijkheid voor het verstrekken van subsidies ten behoeve van: bevordering van draagvlak voor het beleid inzake buitenlandse betrekkingen; bevordering van kennis en inzicht in en de meningsvorming over aangelegenheden met betrekking tot de buitenlandse betrekkingen; en bevordering van een positieve beeldvorming over Nederland in het buitenland. De Minister van Buitenlandse Zaken wil op grond daarvan MUNs en MUN-gerelateerde activiteiten stimuleren.

In aanvulling op de bepalingen van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gelden daarvoor de volgende criteria:

  • De subsidieverstrekking is ten behoeve van enerzijds de organisatie van een MUN in Nederland of anderzijds ten behoeve van de voorbereiding en deelname aan een internationale MUN door Nederlandse studenten;

  • De doelgroep van de subsidieontvanger is bij voorkeur academische studenten;

  • Deelname aan een MUN dient toegankelijk te zijn voor studenten van meerdere onderwijsinstellingen en van meerdere nationaliteiten;

  • De maximale bijdrage per subsidieaanvraag is € 5.000,00;

  • De reis- en verblijfskosten van delegaties naar of uit het buitenland komen niet voor subsidie in aanmerking.

Terug naar begin van de pagina