Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Servicecentrum MER 2013 domein II

[Regeling vervalt per 20-12-2018.]
Geldend van 20-12-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 december 2013, nr. BOACAT2013/079, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Omgevingsdienst van Servicecentrum MER domein II

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van Servicecentrum MER van 25 november 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder integraal – Boa domein II in dienst van Servicecentrum MER, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 10 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De teamleider van Servicecentrum MER brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

Ingevolge artikel 6, derde lid, tweede volzin, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar worden de akten van beëdiging van de heer C.J.V.J. Buskens, boa-akte 6036107/1, in dienst van de gemeente Maasgouw en van de heer J. van Voorden, boa-akte 6029943/0, in dienst van de gemeente Roerdalen, tot het tijdstip waarop de aanpassing bedoeld in de eerste volzin van dat lid, heeft plaatsgevonden, geacht te zijn afgegeven op grond van dit besluit.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Servicecentrum MER 2013 domein II.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 december 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina