Instellingsbesluit Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2013, nr. WJZ/13206623, tot instelling van een Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten (Instellingsbesluit Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. commissie: de Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten;

 • c. verordening: Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PbEU L343).

Artikel 2

 • 1 Er is een Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten.

 • 2 De commissie heeft tot taak om op verzoek aan de minister advies uit te brengen over:

  • a. een aanvraag tot registratie van een geografische aanduiding, een oorsprongsbenaming of een naam als gegarandeerde traditionele specialiteit als bedoeld in artikel 49 van de verordening;

  • b. een verzoek tot wijziging van een productdossier als bedoeld in artikel 53 van de verordening;

  • c. een verzoek tot annulering van een registratie als bedoeld in artikel 54 van de verordening;

  • d. een ingediend bezwaar als bedoeld in artikel 51 van de verordening tegen de registratie van een geografische aanduiding, een oorsprongsbenaming of een naam als gegarandeerde traditionele specialiteit.

Artikel 3

De commissie brengt op verzoek van de minister binnen 6 weken schriftelijk advies uit.

Artikel 4

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste 10 andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd voor een termijn van vier jaar. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De voorzitter en de andere leden zijn herbenoembaar.

Artikel 5

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 december 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Terug naar begin van de pagina