Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg

Ingevolge artikel 38, vierde juncto zevende lid, en artikel 62, eerste lid, juncto artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van informatievoorziening over aangeboden prestaties en diensten met het oog op de doeltreffendheid, juistheid, inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid daarvan.

Artikel 1. Reikwijdte

 • 2 Deze regeling is niet van toepassing op instellingen voor medisch specialistische zorg, indien en voor zover deze (geriatrische) revalidatiezorg als omschreven bij of krachtens de Zvw leveren.

Artikel 2. Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is het stellen van voorschriften, voorwaarden en/of beperkingen omtrent de publicatie van sterftecijfers door instellingen genoemd in artikel 1, een en ander met het oog op de doeltreffendheid, juistheid, inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de door die instellingen aangeboden prestaties en diensten.

Aldus wordt beoogd de sterftecijfers voor (klinisch) medisch specialistische zorg op eenduidige wijze transparant en vergelijkbaar te maken voor consumenten.

Artikel 3. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. zorgaanbieder: rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c, Wmg, die tevens kwalificeert als (toegelaten) instelling voor medisch specialistische zorg, als bedoeld in artikel 1.

 • b. sterftecijfers: HSMR en SMR

 • c. Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR): de verhouding tussen het werkelijke aantal sterfgevallen in een bepaald ziekenhuis en het te verwachten aantal sterfgevallen.

 • d. CCS-groepen: een selectie van 50 verschillende diagnosegroepen volgens de Clinical Classification Software.

 • e. Standardized Mortality Ratio (SMR): De verhouding tussen het werkelijke aantal sterfgevallen in een bepaald ziekenhuis en het te verwachten aantal sterfgevallen per CCS-groep. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de SMR’s.

 • f. CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • g. CBS-rapport: rapport opgesteld door het CBS, waarin de (wijze van) berekening van de HSMR en SMR’s van een zorgaanbieder is vastgelegd en dat door Dutch Hospital Data aan die zorgaanbieder wordt verstrekt. Het bevat ook de HSMR en SMR’s (inclusief betrouwbaarheidsintervallen) van de betreffende zorgaanbieder.

 • h. Landelijke Medische Registratie (LMR): medische en administratieve gegevens van patiënten die klinisch of in dagverpleging opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis in Nederland.

Artikel 4. Verplichte publicatie

 • 1 Zorgaanbieders zijn verplicht om jaarlijks, uiterlijk op 1 maart van jaar t, de HSMR en SMR’s1 (inclusief 95%-betrouwbaarheidsinterval), die volgens het meest recente landelijke berekeningsmodel van het CBS2 zijn berekend, over jaar t-2 te publiceren op hun website.

 • 2 Een zorgaanbieder die voor wat betreft de HSMR en SMR’s beschikt over een CBS-rapport, is verplicht om jaarlijks, uiterlijk op 1 maart, dit CBS-rapport per e-mail te zenden aan de NZa, via info@nza.nl.

 • 3 Indien een zorgaanbieder niet beschikt over een CBS-rapport, als bedoeld in het vorige lid, is hij verplicht om jaarlijks, uiterlijk op 1 maart, een door hem zelf opgesteld rapport, waarin de HSMR en SMR’s zijn verwerkt, per e-mail te zenden aan de NZa, via info@nza.nl.

Artikel 5. Wijze van berekenen

 • 1 Indien een zorgaanbieder geen HSMR en SMR’s laat berekenen door het CBS, dient hij zorg te dragen voor de berekening van HSMR en SMR’s volgens het meest recente landelijke berekeningsmodel3 van het CBS.

 • 2 Indien een zorgaanbieder, of een derde partij in opdracht van die zorgaanbieder, de HSMR en SMR berekent, is de zorgaanbieder verplicht de data gebruikt voor de berekening van de HSMR en SMR, bedoeld in het vorige lid, per e-mail te zenden aan de NZa, via info@nza.nl.

 • 3 Van een correcte aanlevering van de data bedoeld in het vorige lid kan slechts sprake zijn, indien gebruik is gemaakt van het hiervoor geldend format, dat kan worden gedownload via de website van de NZa: www.nza.nl → Wet- en regelgeving → Formulieren (Ziekenhuiszorg) → ‘Format berekening sterftecijfers’.

 • 4 Bij de publicatie, bedoeld in het eerste lid, dient de zorgaanbieder expliciet te vermelden of de HSMR en SMR’s zijn berekend door het CBS, door de zorgaanbieder zelf, dan wel door een derde partij in opdracht van de zorgaanbieder.

Artikel 6. Vrijstellingsbepaling

Zorgaanbieders die onder de reikwijdte van deze regeling vallen, maar die minder dan 60 sterfgevallen bij klinische opnamen hebben in het jaar waarover sterftecijfers (t-2) moeten worden gepubliceerd, zijn vrijgesteld van de verplichtingen uit artikel 4 en 5.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling ten minste twee dagen vóór de datum van inwerkingtreding in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg’.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan

voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1. : Overzicht SMR’s

Nummer CCS-Groep

Naam CCS-diagnosegroep

2

Sepsis (behalve tijdens bevalling)

12

Slokdarmkanker

13

Maagkanker

14

Colonkanker

15

Kanker van rectum of anus

17

Alvleesklierkanker

19

Longkanker/ bronchuskanker

24

Borstkanker

29

Prostaatkanker

32

Blaaskanker

38

Non-Hodgkin lymfoom

39

Leukemie

42

Metastasen

44

Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard

50

Diabetes mellitus met complicatie

55

Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding

59

Deficiënties en andere anemie

85

Coma, stupor en hersenbeschadiging

96

Hartklepaandoeningen

100

Acuut myocardinfarct

101

Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen

103

Pulmonale hypertensie

106

Hartritmestoornis

107

Hartstilstand en ventrikelfibrilleren

108

Hartfalen, zonder hypertensie

109

Acute cerebrovasculaire aandoening

114

Perifere en viscerale atherosclerose

115

Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën

116

Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën

117

Overige circulatoire aandoeningen

122

Pneumonie

127

Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie

129

Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken

130

Pleuritis, pneumothorax, klaplong

133

Overige aandoeningen van de lage luchtwegen

145

Darmobstructie zonder hernia

146

Diverticulose en diverticulitis

149

Galwegaandoening

150

Leveraandoening, alcoholgerelateerd

151

Overige leveraandoeningen

153

Gastrointestinale bloeding

155

Overige gastrointestinale aandoeningen

157

Acuut en niet gespecificeerd nierfalen

158

Chronisch nierfalen

159

Urineweginfectie

226

Heupfractuur

233

Intracraniaal letsel

237

Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat

238

Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg

249

Shock

 1. Indien de SMR’s van jaar t-2 niet afzonderlijk beschikbaar zijn, is het toegestaan om het driejaarsgemiddelde (jaar t-4 t/m t-2) van de SMR’s te publiceren.

  ^ [1]
 2. Dit landelijke berekeningsmodel is te vinden op de website van het CBS. Via de link http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/methoden/dataverzameling/overige-dataverzameling/2013-hsmr2012-methode.htmis het meest recente berekeningsmodel te vinden.

  ^ [2]
 3. Zie voetnoot 2.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina