Regeling verlenging inschrijving Rbtv

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 december 2013, nr. 459232, houdende vaststelling van regels inzake de verlenging van de inschrijving in het register voor beëdigde tolken en vertalers indien niet aan één van de vereisten voor verlenging van de inschrijving wordt voldaan (Regeling verlenging inschrijving Rbtv)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 12 van het Besluit beëdigde tolken en vertalers;

Besluit:

Artikel 1. Definitiebepalingen

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling wordt een persoon geacht geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt te zijn, als hij door rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling niet in staat is om werkzaamheden als beëdigd tolk of vertaler te verrichten.

Artikel 2. Het verzoek

Een beëdigde tolk of vertaler die in het register is ingeschreven kan, hoewel niet wordt voldaan aan het vereiste, bedoeld in artikel 11, onderdeel a, óf het vereiste, bedoeld in artikel 11, onderdeel b, van het besluit, bij de raad een verzoek indienen tot verlenging van inschrijving in het register.

Artikel 3. Voorwaarden voor verlenging inschrijving in het register

 • 1 Indien verzoeker gedurende de gehele of gedeeltelijke voorgaande periode van inschrijving in het register minder dan 50% arbeidsongeschikt is geweest, wordt het in artikel 2 bedoelde verzoek afgewezen.

 • 2 Indien verzoeker gedurende de gehele of gedeeltelijke voorgaande periode van inschrijving in het register meer dan 50% arbeidsongeschikt is geweest, wordt het verzoek als volgt beoordeeld:

  Duur arbeidsongeschiktheid

  Mate waarin niet aan de eisen van artikel 11, onderdeel a of b, van het besluit hoeft te worden voldaan

  Aantal opdrachten of PE punten als bedoeld in artikel 11, dat niet gedaan/behaald hoeft te worden

  korter dan 1 jaar

  1 jaar of langer, doch korter dan 2 jaar

  40%

  4 opdrachten of 40% van het vereiste aantal PE-punten

  2 jaar of langer, doch korter dan 3 jaar

  60%

  6 opdrachten of 60% van het vereiste aantal PE- punten

  3 jaar of langer, doch korter dan 4 jaar

  80%

  8 opdrachten of 80% van het vereiste aantal PE-punten

  4 jaar of langer

  100%

  10 opdrachten of 100% van het vereiste aantal PE-punten

Artikel 4. Schriftelijke verklaring

De arbeidsongeschiktheid van de beëdigd tolk of vertaler wordt aangetoond door middel van een schriftelijke verklaring van een arts als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg of een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, welke ziet op de voorgaande periode van inschrijving, en waarin duur en mate van de arbeidsongeschiktheid zijn opgenomen.

Artikel 5. Periode

Een verzoek als bedoeld in artikel 2 wordt niet ingewilligd, indien voor de voorgaande periode van inschrijving in het register reeds een verzoek is ingewilligd.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verlenging inschrijving Rbtv.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina