Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft

Geraadpleegd op 13-04-2024.
Geldend van 01-04-2019 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 10 december 2013, FM 2013/2174 M, directie Financiële Markten, betreffende het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft)

De Minister van Financiën,

Handelende met instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Directeur-Generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van 3 december 2013;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Aan de Directeur-Generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister:

 • a. het functionele en technische beheer te voeren over de centrale examenbank;

 • b. het functionele en technische beheer te voeren over het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties;

 • c. gegevens in en uit het informatiesysteem te verwerken;

 • d. examens via de centrale examenbank af te nemen;

 • e. rapportages en beleidsinformatie te verzorgen;

 • f. het inzagerecht van examinandi te organiseren;

 • g. diplomarechten vast te stellen;

 • h. diploma's en certificaten uit te geven;

 • i. omwisselingen te registreren;

 • j. examenuitslagen te bepalen, registreren en communiceren;

 • k. examenleges te innen en beheren;

 • l. verklaringen van ordentelijk verloop te verwerken;

 • m. EVC procedures te registreren;

 • n. klachten af te handelen die betrekking hebben op deze uitvoeringstaken;

 • o. het servicedesk voor exameninstituten in te richten en uit te voeren;

 • p. de afstemming met en informatieoverdracht aan gebruikers vorm te geven;

 • q. een proeve van bekwaamheid af te nemen.

Artikel 3

Aan de Directeur-Generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om gerechtelijke procedures te voeren en klachten te behandelen, voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 2.

Artikel 4

De Directeur-Generaal kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, genoemd in de artikelen 2 en 3, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen in een door hem te bepalen omvang, aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 5

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 2 en 3 van dit besluit, luidt de ondertekening:

De Minister van Financiën,

namens deze,

gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Naar boven