Mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 30-06-2014

Besluit van de Minister van Financiën van 10 december 2013, FM 2013/2116 M, directie Financiële Markten, betreffende mandaatverlening aan het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (Mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening van 27 november 2013;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

Aan de voorzitter wordt mandaat verleend om namens de Minister:

  • a. inlichtingen te verzoeken bij erkende exameninstituten op grond van artikel 11d, eerste lid, van het besluit;

  • b. controles uit te voeren als bedoeld in artikel 11d, derde lid, van het besluit;

  • c. het inhoudelijk beheer te voeren over de centrale examenbank, inhoudende het op basis van de eind- en toetstermen, bedoeld in artikel 1 van het besluit, vaststellen van de specificaties en de inhoud van de examens alsmede het vaststellen van de in de centrale examenbank op te nemen examenvragen;

  • d. klachten te behandelen die verband houden met de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in onderdeel c.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde mandaat omvat niet, voor zover van toepassing, het beslissen op bezwaar.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 2 luidt de ondertekening:

De Minister van Financiën,

namens deze:

gevolgd door de handtekening en de naam van de voorzitter.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2014]

Het College verschaft de Minister desgevraagd schriftelijk informatie over de wijze waarop de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2 en 3, worden uitgeoefend.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2014]

  • 2 Indien de taakbelasting van een andere persoon die werkzaamheden voor het College verricht daartoe aanleiding geeft, kan aan deze persoon de vaste beloning, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden toegekend.

  • 3 De voorzitter, de overige leden van het College en andere personen die werkzaamheden voor het College verrichten, hebben recht op vergoeding wegens reis- en verblijfskosten. Het Reisbesluit binnenland is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem.

Terug naar begin van de pagina