Biografieregeling Nederlands Letterenfonds

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Biografieregeling Nederlands Letterenfonds

De Stichting Nederlands Letterenfonds,

gelet op de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,

gelet op het Algemeen reglement,

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1. biografie: een boekpublicatie over het leven en werk van één of meer hoofdpersonen die toonaangevend dan wel van groot belang zijn (geweest) voor de letterkunde of cultuurgeschiedenis van Nederland;

 • 2. bestuur: het bestuur van het Letterenfonds;

 • 3. het Letterenfonds: Stichting Nederlands Letterenfonds;

 • 4. publicatie: een door het Letterenfonds te subsidiëren biografie in papieren of digitale vorm in de Nederlandse of Friese taal;

 • 5. uitgave-overeenkomst: een overeenkomst tussen auteur en uitgeverij betreffende de exploitatierechten op de publicatie waarin minimaal de bepalingen over het royalty-percentage en de licentie zijn overeengekomen, zoals geregeld in het Modelcontract GAU/Auteursbond (voorheen VvL) voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk;

 • 6. uitgeverij: een rechtspersoon die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit ten behoeve van de uitgave van literaire werken.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze regeling is van toepassing op subsidies die het bestuur verstrekt voor de totstandkoming van biografieën gericht op een algemeen publiek.

Artikel 3. Vereisten aanvrager

 • 1 De aanvrager is een natuurlijk persoon.

 • 2 De aanvrager heeft op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlandse- of Friestalige (tijdschrift) publicatie op zijn naam staan over een letterkundig of cultuurhistorisch onderwerp.

Artikel 4. Algemene vereisten

Een subsidie kan slechts worden verstrekt indien:

 • 1. de aanvrager een afschrift van een uitgave-overeenkomst overlegt dan wel een intentieverklaring, waaruit blijkt dat een dergelijke overeenkomst zal worden afgesloten en in de overeenkomst is of zal worden bepaald dat de uitgever bij een papieren uitgave zich heeft verplicht tot een door het bestuur vastgestelde en op de website van het Letterenfonds gepubliceerde minimumoplage en bij een digitale uitgave tot een beschikbaarheid van ten minste vijf jaar vanaf de dag van publicatie.

 • 2. de biografie ten tijde van de subsidieverlening nog niet is gerealiseerd.

 • 3. de hoofdpersonen van de biografie een afgerond werkzaam leven hebben gehad.

 • 4. de biografie niet binnen een wetenschappelijk werkverband wordt geschreven.

 • 5. een eventueel eerder toegekende biografiebeurs van het Letterenfonds of zijn rechtsvoorganger aan de aanvrager heeft geleid tot een biografie. Deze eis geldt niet indien sprake was van een stimuleringssubsidie.

 • 6. van de aanvrager niet meer dan één door het Letterenfonds gesubsidieerd project nog niet is voltooid.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1 Een aanvraag wordt uitsluitend ingediend met gebruikmaking van een door het Letterenfonds ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 2 Het aanvraagformulier is naar waarheid, volledig en volgens de richtlijnen in de toelichting bij het aanvraagformulier ingevuld en voorzien van alle bijlagen.

 • 3 Aanvraagformulieren zijn digitaal beschikbaar via de website www.letterenfonds.nl.

 • 4 Aanvragen kunnen worden ingediend met inachtneming van de sluitingsdata zoals bedoeld in artikel 9, tweede lid.

 • 5 Bij de aanvraag wordt een werkplan overgelegd conform de daaraan gestelde vereisten in het aanvraagformulier.

 • 6 Bij de aanvraag wordt een kopie van de uitgave-overeenkomst gevoegd dan wel een intentieverklaring van de uitgever waaruit blijkt dat deze een overeenkomst met de aanvrager zal afsluiten conform de in artikel 4, eerste lid, bedoelde minimumoplage.

 • 7 Een aanvrager kan op grond van deze regeling per jaar één aanvraag bij het Letterenfonds indienen.

 • 8 Voor zover de aanvrager voor dezelfde in de aanvraag begrote kosten tevens subsidie of andere geldelijke middelen heeft aangevraagd bij of ontvangen van een of meer andere publieke of private instellingen, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

 • 9 Aanvragen kunnen, na een afwijzend besluit op grond van de toets aan de beoordelingscriteria, als genoemd in artikel 7, niet meer in dezelfde vorm worden ingediend.

 • 10 Het Letterenfonds kan vijf exemplaren van het eerdere werk voor de beoordeling van de aanvraag bij de aanvrager opvragen.

 • 11 Een aanvraag kan uitsluitend bij ofwel het Letterenfonds ofwel het Vlaams Fonds voor de Letteren worden ingediend. Een in Vlaanderen woonachtige auteur wordt geacht gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Artikel 6. Adviescommissie

Het bestuur laat zich over de toets aan de beoordelingscriteria als genoemd in artikel 7 adviseren door een adviescommissie samengesteld uit leden van de raad van advies als bedoeld in het Huishoudelijk reglement van het Letterenfonds. Het bestuur betrekt bij zijn besluit over de aanvraag het advies van de adviescommissie. De adviescommissie kan zich laten bijstaan door één of meer externe adviseurs.

Artikel 7. Beoordelingscriteria

 • 1 De aanvragen worden per subsidieronde in een rangorde geplaatst volgens een vergelijkende beoordeling op grond van de verwachtingen die de adviescommissie heeft ten aanzien van de te verschijnen biografie, gebaseerd op:

  • a. het belang van het onderwerp voor de letterkunde of de cultuurgeschiedenis van Nederland;

  • b. de kennis van de aanvrager over het onderwerp en de kwaliteit van eventueel eerder biografisch onderzoek van de aanvrager;

  • c. de essayistische ervaring en stilistische vaardigheid van de aanvrager;

  • d. de kwaliteit van de aanvraag, te weten de motivering van de keuze voor het onderwerp en de aanpak van het project;

  • e. de beschikbaarheid van relevant archiefmateriaal en andere bronnen; en

  • f. de kwaliteit van de begroting.

 • 2 Aanvragen gericht op de letterkunde en het letterkundig domein krijgen voorrang boven aanvragen gericht op andere domeinen in de cultuurgeschiedenis.

Artikel 9. Subsidierondes en subsidieplafond

 • 1 Het bestuur behandelt de aanvragen in één subsidieronde per jaar.

 • 2 Het Letterenfonds publiceert de sluitingsdatum van de subsidieronde op de website www.letterenfonds.nl.

 • 3 Het bestuur stelt een subsidieplafond in dat wordt bekendgemaakt op de website van het Letterenfonds.

Artikel 10. Verdeling budget

 • 1 Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen worden onderverdeeld in drie categorieën:

  • a: honoreren voor het geadviseerde subsidiebedrag;

  • b: honoreren voor zover het budget dat toelaat; en

  • c: niet honoreren.

 • 2 Aanvragen gericht op een cultuurhistorisch niet zijnde een letterkundig onderwerp worden in categorie b geplaatst.

 • 3 Indien het subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen in categorie a en b te honoreren, worden de aanvragen in een rangorde geplaatst. Eerst worden de aanvragen gericht op een letterkundig onderwerp gerangschikt op basis van de criteria als bedoeld in artikel 7 en vervolgens de aanvragen gericht op een cultuurhistorisch niet zijnde een letterkundig onderwerp, waarbij aanvragen worden toegewezen of gedeeltelijk toegewezen totdat het subsidieplafond is bereikt. De resterende aanvragen worden afgewezen.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1 De subsidie wordt door de subsidieontvanger besteed aan de totstandkoming van de in de aanvraag omschreven publicatie.

 • 2 De subsidieontvanger doet onverwijld mededeling aan het Letterenfonds van ingrijpende wijzigingen in het bij de aanvraag overgelegde werkplan.

 • 3 Indien de subsidieontvanger het werkplan niet kan voltooien binnen de in de aanvraag vermelde periode dan wel niet zal voltooien, maakt hij de redenen hiervoor onverwijld kenbaar aan het bestuur.

 • 4 Op de publicatie die het resultaat is van de gesubsidieerde activiteiten worden de naam en het logo van het Letterenfonds vermeld.

 • 5 De subsidieontvanger verplicht zich de publicatie direct na publicatie in drievoud te zenden aan het Letterenfonds.

 • 6 Indien bij de aanvraag een intentieverklaring van de uitgever was gevoegd, dient de uitgave-overeenkomst uiterlijk binnen één maand na de uitgave van de publicatie te worden overgelegd.

 • 7 De biografie dient binnen tien jaar na vaststelling van de subsidie te zijn verschenen. Wanneer de hiervoor bedoelde publicatiedatum niet wordt gehaald, vervalt de eventueel nog niet uitbetaalde subsidie en kan de ontvanger worden verplicht reeds uitbetaalde subsidie geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Artikel 12. Subsidieverlening, -vaststelling en uitbetaling

 • 1 Bij het verlenen van de subsidie geeft het bestuur direct een beschikking tot subsidievaststelling.

 • 2 In de beschikking wordt de wijze van betaling van de subsidie bepaald.

Artikel 13. Samenwerkingsprojecten

 • 1 Het bestuur kan in samenwerking met andere (subsidie verlenende) instellingen subsidies verstrekken ten behoeve van de totstandkoming van publicaties en daartoe samenwerkingsovereenkomsten met deze instellingen aangaan.

 • 2 Het bestuur kent een subsidie in het kader van een samenwerking, voor zover mogelijk en relevant, overeenkomstig deze regeling toe.

 • 3 Het bestuur publiceert op de website van het Letterenfonds de nadere voorwaarden, procedures en werkwijze van de samenwerkingsprojecten.

Artikel 14. Intrekkings- en wijzigingsgronden subsidievaststelling

 • 1 Het bestuur kan de subsidievaststelling intrekken of wijzigen als niet is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 2 Bij geconstateerde substantiële wijzigingen ten opzichte van de bij de aanvraag verstrekte gegevens, kan het bestuur de subsidievaststelling intrekken of wijzigen.

 • 3 Het bestuur is bevoegd de subsidievaststelling te wijzigen dan wel in te trekken wanneer de termijn, bedoeld in artikel 11, derde of zevende lid, is overschreden en de aanvrager naar het oordeel van het bestuur hiervoor geen gegronde redenen heeft kunnen aanvoeren.

 • 4 De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

 • 5 Het bedrag waarmee de subsidie eventueel wordt verlaagd wordt verrekend met eventueel nog te betalen gedeelten van de subsidie of teruggevorderd.

 • 6 I ndien de subsidieontvanger overlijdt voordat de biografie is afgerond, zal het Letterenfonds reeds uitbetaalde subsidie niet terugvorderen. Eventueel nog niet uitbetaalde subsidie vervalt.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het bestuur kan, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, een artikel buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 16. Overgangsbepalingen

 • 1 Deze regeling treedt onmiddellijk in werking met ingang van 1 oktober 2013.

 • 3 In de beschikking tot vaststelling als bedoeld in het tweede lid, wordt de uiterste publicatiedatum van de biografie alsmede de wijze van betaling van het eventuele restant van de subsidie bepaald. De uiterste publicatiedatum ligt uiterlijk vijftien jaar na verlening van de subsidie.

 • 4 Wanneer de in het derde lid bedoelde publicatiedatum niet wordt gehaald, vervalt de eventueel nog niet uitbetaalde subsidie en kan de ontvanger worden verplicht reeds uitbetaalde subsidie geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1 In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.

 • 2 Deze regeling is vastgesteld op 5 september 2013 door het op die datum vigerende bestuur van de Stichting Nederlands Letterenfonds. De Regeling schrijversbiografie wordt met ingang van 1 oktober 2013 ingetrokken.

 • 3 Deze regeling wordt aangehaald als Biografieregeling Nederlands Letterenfonds.

Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de website van het Letterenfonds (www.letterenfonds.nl).

Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds,

Voor deze:

P. Steinz,

directeur

.
Terug naar begin van de pagina