Wijzigingswet Wet marktordening gezondheidszorg, enz. (tijdig signaleren van risico’s en aanscherpen van procedures)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Wet van 27 november 2013 tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten te wijzigen teneinde te waarborgen dat tijdig risico’s voor de continuïteit van zorg worden gesignaleerd, bij een voorgenomen concentratie van een of meer zorgaanbieders de effecten op de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg alsmede de belangen van cliënten en personeel zorgvuldig worden meegewogen, alsmede in geval van ernstig tekortschieten in de kwaliteit van de zorgverlening als gevolg van de organisatiestructuur van de zorgaanbieder, de zorgaanbieder zo nodig kan worden verplicht wijzigingen in deze organisatiestructuur aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VIa

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel VIII

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 27 november 2013

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Uitgegeven de twaalfde december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina