Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2013, nr. WJZ / 13199207, houdende uitvoering van de Wet op de Kamer van Koophandel (Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel)

Artikel 2

Als centrale werkgevers- en werknemersorganisaties als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet, worden aangewezen:

  • a. de Vereniging VNO-NCW;

  • b. de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland;

  • c. de Federatie Nederlandse Vakbeweging;

  • d. het Christelijk Nationaal Vakverbond;

  • e. de Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel.

Artikel 3

  • 2 Onze Minister beslist binnen 6 weken na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn, of de goedkeuring wordt verleend.

Artikel 7

[Red: Wijzigt het Instellingsbesluit Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.]

Artikel 19

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.]

Artikel 25

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 december 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina