Vergoedingenbesluit verkenners extramurale farmacie

Geldend van 14-12-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 december 2013, 175522-113938-GMT, houdende vaststelling van de vergoedingen van de verkenners extramurale farmacie

Artikel 1

Aan de verkenners extramurale farmaceutische zorg, ingesteld bij het Besluit aanstelling en taakopdracht verkenners extramurale farmaceutische zorg, wordt voor de maanden januari en februari 2013 een vaste vergoeding per maand toegekend die gelijk is aan een bezoldiging van 20/36 aanstelling in de hoogste trede van schaal 18 BBRA.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit verkenners extramurale farmacie.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift zal worden gezonden aan de in het besluit genoemde leden.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina