Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken 2 december 2013, nr. WJZ/13161483, houdende wijziging van diverse regelingen in verband met de overname van taken van de bedrijfslichamen

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (‘Integrale-GMO-verordening’) (PbEU 2007, L 299), verordening (EG) nr. 412/2008 van de Commissie van 8 mei 2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van voor verwerking bestemd bevroren rundvlees (PbEU 2008, L 125), verordening (EG) nr. 507/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep (PbEU 2008, L 149), richtlijn 90/427/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en genealogische voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen (PbEG 1990, L 224), verordening (EG) nr. 504/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 ter uitvoering van de Richtlijnen 90/426/EEG en 90/427/EEG van de Raad wat betreft methoden voor de identificatie van paardachtigen (PbEU 2008, L 149), richtlijn 2009/156/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (PbEU 2010, L 192), de artikelen 94, eerste lid, onderdeel i, en 96 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 13, eerste lid, onderdeel b, 19, eerste lid, 20, eerste lid, 22, eerste lid en 22a, eerste lid en 23 van de Landbouwwet, de artikelen 3:2 tot en met 3:4 van het Algemeen douanebesluit, artikel 2.6, onderdeel b, van het Besluit dierlijke producten, artikel 3 van het Besluit identificatie en registratie van dieren, artikel 10 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007, artikel 3 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 en artikel 70, vierde lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel III

[Red: Wijzigt de Regeling bijzondere restituties bij uitvoer bepaalde soorten rundvlees.]

Artikel XV

Archiefbescheiden van de bedrijfslichamen betreffende zaken die op basis van deze regeling worden behartigd door de Minister van Economische Zaken, worden overgedragen aan de Minister van Economische Zaken, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 december 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina