Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)

Geldend van 01-02-2014 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 december 2013, kenmerk 176506-114151-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake voortzetting van het macrobeheersinstrument voor geriatrische revalidatiezorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 3 juli 2013 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2010/11, 30 597, nr. 366);

Besluit:

Artikel 1. definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 3. opdracht

De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing tijdig vóór 1 januari 2014 regels of beleidsregels vast, alsmede de grenzen, bedoeld in de artikelen 5 en 6 van deze aanwijzing.

Artikel 4. financieel kader

Ik deel de zorgautoriteit tijdig schriftelijk voor aanvang van het jaar t het financieel kader mee voor geriatrische revalidatiezorg voor jaar t.

Artikel 5. macrogrens

 • 2 De zorgautoriteit stelt de macrogrens, bedoeld in het eerste lid, en de individuele grenzen, bedoeld in artikel 6, vast op grond van het financieel kader bedoeld in artikel 4.

Artikel 6. individuele grenzen

 • 1 De zorgautoriteit stelt voorafgaand aan jaar t, ambtshalve per individuele zorgaanbieder een individuele grens voor jaar t vast, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de wet. Daarbij houdt zij als volgt rekening met de macrogrens:

  • a. indien de zorgaanbieders samen de macrogrens voor jaar t niet overschrijden, is de individuele grens voor een zorgaanbieder gelijk aan de door die aanbieder in jaar t gerealiseerde omzet;

  • b. indien de zorgaanbieders samen de macrogrens voor jaar t wel overschrijden, is de individuele grens voor een aanbieder gelijk aan het procentuele aandeel van de omzet van die aanbieder in de totale omzet van alle zorgaanbieders gezamenlijk vermenigvuldigd met het bedrag dat de zorgautoriteit heeft vastgesteld als macrogrens.

Artikel 7. handhaving macrogrens

De zorgautoriteit handhaaft de macrogrens door handhaving van de individuele grenzen, bedoeld in artikel 6, eerste lid.

Artikel 8. macrogrens niet overschreden

 • 1 Indien door alle zorgaanbieders samen de macrogrens voor jaar t niet is overschreden, stelt de zorgautoriteit ambtshalve vast dat voor iedere zorgaanbieder de individuele grens voor jaar t gelijk is aan de door die aanbieder in jaar t gerealiseerde omzet.

 • 2 De zorgautoriteit doet een vaststelling als bedoeld in het eerste lid niet dan nadat ik haar uiterlijk 1 december van jaar t+1 schriftelijk heb laten weten dat het bedrag, bedoeld in artikel 4 niet is overschreden.

Artikel 9. macrogrens wel overschreden

 • 1 Indien door alle zorgaanbieders samen de macrogrens voor jaar t is overschreden, geeft de zorgautoriteit de individuele zorgaanbieders ambtshalve een aanwijzing in de zin van artikel 76, tweede lid, van de wet, tot de afdracht aan het Zorgverzekeringsfonds van een door de zorgautoriteit vastgesteld bedrag. Indien de kosten van de afdracht en inning van dit bedrag niet in verhouding staan met de baten, kan de zorgautoriteit inning achterwege laten.

 • 2 Het individueel af te dragen bedrag is voor iedere zorgaanbieder gelijk aan het procentuele aandeel van de omzet van die aanbieder in de totale omzet in jaar t van alle aanbieders samen, vermenigvuldigd met het bedrag, bedoeld in het derde lid, dat de zorgautoriteit als basis dient te nemen voor de handhaving.

 • 3 De zorgautoriteit geeft een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid niet dan nadat ik haar uiterlijk 1 december van jaar t+1 schriftelijk heb laten weten dat het bedrag, bedoeld in artikel 4 is overschreden, onder vermelding van het bedrag dat de zorgautoriteit als basis dient te nemen voor de handhaving van de macrogrens.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina