Regeling schoolfruit

[Regeling vervallen per 09-07-2014.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 08-07-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 december 2013, nr. WJZ/13183174, houdende regels inzake schoolfruit (Regeling schoolfruit)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (‘Integrale GMO-verordening’) (PbEU 2007, L 299) en Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning, in het kader van een schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen (PbEU 2009, L 94) en artikel 19, eerste lid van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-07-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • basisverordening: Verordening (EG) nr. nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten;

 • deelnemer: een instantie die in het kader van de schoolfruitregeling is belast met de controle op en de evaluatie van de schoolfruitregeling of de communicatie die aansluit bij het doel van de schoolfruitregeling;

 • minister: de Minister van Economische Zaken;

 • nationale strategie: de jaarlijks door de Minister vastgestelde strategie als bedoeld in artikel 103 octies bis, tweede lid, van de basisverordening;

 • producten: de producten bedoeld in Bijlage 1, delen IX (groenten en fruit) en XI (bananen) van de basisverordening;

 • schoolfruitregeling: het stimuleren van groente- en fruitconsumptie bij kinderen door het gratis verstrekken van producten aan scholen door erkende leveranciers, voor een in de nationale strategie vastgestelde periode;

 • verordening: Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning, in het kader van een schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen (PbEU 2009, L 94).

Artikel 2

[Vervallen per 09-07-2014]

 • 1 De minister verleent op verzoek een erkenning aan een leverancier die wil deelnemen aan de schoolfruitregeling indien een leverancier voldoet aan de voorwaarden genoemd in de artikelen 6 en 7 van de verordening en de voorwaarden opgenomen in de nationale strategie.

 • 2 De minister verleent op verzoek een erkenning aan een deelnemer die voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 en 7 van de verordening en de voorwaarden opgenomen in de nationale strategie.

 • 3 De minister houdt een register bij van erkende leveranciers en – deelnemers.

 • 4 De minister schorst een erkenning of trekt een erkenning in overeenkomstig artikel 9 van de verordening.

Artikel 3

[Vervallen per 09-07-2014]

 • 1 Een school die wil deelnemen aan de schoolfruitregeling meldt zich hiervoor aan bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken onder opgave van het aantal deelnemende kinderen.

 • 2 De minister bepaalt welke scholen aan de schoolfruitregeling deelnemen met inachtneming van het beschikbare budget.

 • 3 Een erkende leverancier en een deelnemende school sluiten een overeenkomst, waarin onder meer de perioden, de afleverdata, het aantal leerlingen en de hoeveelheden producten worden opgenomen.

 • 4 De Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken voorziet een deelnemende school van het benodigde materiaal ter educatie en organiseert begeleidende maatregelen, zoals vermeld in de nationale strategie.

Artikel 4

[Vervallen per 09-07-2014]

 • 1 Een erkende leverancier of – deelnemer dient een steunaanvraag in bij de minister overeenkomstig artikel 10 van de verordening en de voorschriften opgenomen in de nationale strategie.

 • 2 De minister betaalt de gevraagde steun indien een erkende leverancier of – deelnemer voldoet aan de voorwaarden van artikel 11 van de verordening.

 • 3 De minister vordert de steun terug indien uit de ingevolge de artikelen 12 en 13 van de verordening bedoelde controle blijkt dat de voorwaarden voor steun niet zijn nageleefd.

Artikel 5

[Vervallen per 09-07-2014]

Archiefbescheiden van het Productschap Tuinbouw betreffende zaken die op basis van deze regeling worden behartigd door de minister, worden overgedragen aan de minister, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Artikel 6

[Vervallen per 09-07-2014]

Erkenningen van leveranciers en deelnemers, verleend door het Productschap Tuinbouw, die geldig zijn op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijven geldig.

Artikel 7

[Vervallen per 09-07-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 december 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina