Tijdelijke regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2014

[Regeling vervallen per 20-08-2014.]
Geldend van 26-07-2014 t/m 19-08-2014

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2013, nr. WJZ/13158161, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidie regelingen (Tijdelijke regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2014)

Hoofdstuk 1. Bepalingen inzake de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, de Subsidieregeling innoveren, de Subsidieregeling sterktes in innovatie en de Subsidieregeling energie en innovatie

[Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 20-08-2014]

 • 1 Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur.

 • 2 Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 20-08-2014]

De percentages, bedoeld in artikel 3.9 van de Subsidieregeling innoveren, bedragen voor de in 2014 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Artikel 2a

[Vervallen per 20-08-2014]

 • 1 Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de Subsidieregeling sterktes in innovatie voor de in kolom 1 genoemde artikelen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 4; aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur.

 • 2 Activiteiten komen slechts in aanmerking voor subsidie wanneer zij passen binnen de in kolom 3 genoemde thema’s, opgenomen in het programma in de in kolom 2 genoemde bijlage bij de Subsidieregeling sterktes in innovatie.

Artikel 2b

[Vervallen per 20-08-2014]

 • 1 Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de Subsidieregeling energie en innovatie voor de in kolom 1 genoemde paragrafen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 4. Aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum vóór 12.00 uur.

 • 2 Indien prioriteitsthema’s zijn aangegeven, komen activiteiten slechts in aanmerking voor subsidie indien zij passen binnen de in kolom 3 genoemde prioriteitsthema’s, opgenomen in de bijlage behorende bij de in kolom 2 genoemde projecten in de Subsidieregeling energie en innovatie.

 • 3 Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt per in kolom 4 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 5 genoemde bedrag in euro’s.

  1

  2

  3

  4

  5

  Paragraaf van de Subsidieregeling Energie en innovatie

  Project

  Prioriteitsthema / programmalijn uit de bijlage

  Openstellingsperiode 2014

  Subsidieplafond

  2.4.1

  BBE Innovatieproject

   

  t/m 7 oktober

  3,1 mln

  2.4.2

  BBE-KEW project

   

  t/m 7 oktober

  6,8 mln

  2.4.3

  STEM-project

   

  t/m 17 juni

  1,5 mln

  2.4.5

  GG-project

   

  t/m 24 juni

  6,7 mln

   

  GG-project

   

  1 juli t/m 7 oktober

  6,7 mln

  2.4.6

  Upstream-project

   

  t/m 7 oktober

  0,8 mln

  2.4.7

  LNG-project

   

  t/m 17 juni

  1,4 mln

  2.4.12

  ZEGO-project

   

  t/m 16 september

  1,0 mln

  2.4.13

  EnerGO-project

  3.Regeling energieprestatie en control

  t/m 20 mei

  0,4 mln

  4.Multifunctionele bouwdelen

  t/m 20 mei

  0,6 mln

  5.Energieopwekking, distributie en opslag op gebiedsniveau

  t/m 20 mei

  1,5 mln

  2.4.15

  Early adopter-project

   

  t/m 7 oktober

  0,4 mln

  2.4.16

  Pilotproject energiebesparing industrie

  Omzetting en scheiding

  t/m 9 september

  0,8 mln

  Utilities en control

  t/m 9 september

  0,8 mln

  2.4.17

  PV-project

  1.1:Wafergebaseerde kristallijn silicium PV technologieën

  t/m 20 mei

  1,85 mln

  1.2: Dunne film PV technologieën

  t/m 20 mei

  1,4 mln

  1.3: Nieuwe, hybride en generiek toepasbare PV technologieën

  t/m 20 mei

  0,5 mln

  1.4: Applicatieontwikkeling en demonstratie van Nederlandse PV-technologieën

  t/m 20 mei

  0,9 mln

  2.4.17

  PV-project

  1.1: Wafergebaseerde kristallijn silicium PV technologieën

  1 juni t/m 16 september

  1,75 mln

  1.2: Dunne film PV technologieën

  1 juni t/m 16 september

  1,3 mln

  2.4.18

  DEI-project

   

  t/m 4 november

  24,285 mln

  2.4.19

  Systeemintegratieproject

  1. Hybride energie-infrastructuren en energieopslag

  t/m 21 oktober

  2,0 mln

  2. Keteninteracties

  t/m 21 oktober

  0,8 mln

  2.4.20

  Jip-energiebesparing industrieproject

  Nieuwe generatie scheidingstechnologie als vervanging van energie-intensieve destillatie

  t/m 21 oktober

  1,0 mln

  Intensifiëren van processen en optimaliseren van warmte- en stofoverdracht

  t/m 21 oktober

  0,4 mln

  Energie-efficiënte manier van gasscheiding en gasbehandeling

  t/m 21 oktober

  0,3 mln

  Verwijderen van waardevolle componenten uit waterstromen, en ontwikkelen van alternatieven voor huidige energie-intensieve behandelingsmethoden zoals verdamping

  t/m 21 oktober

  0,8 mln

  Nieuwe generatie warmtegebruik systemen

  t/m 21 oktober

  1,0 mln

  2.4.21

  Wind op zee jip

   

  t/m 16 september

  4,5 mln

  2.4.22

  EnerGO CCO-project

   

  t/m 9 september

  3,7 mln

  2.4.23

  Smart grids-project

  1. Energiemanagement voor flexibiliteit in het energiesysteem

  t/m 21 oktober

  2,22 mln

  2. Informatie en Control Systems voor flexibiliteit in de energie-infrastructuur

  t/m 21 oktober

  1,48 mln

  3.7

  Wind op zee-project

  1. Ondersteuningsconstructies

  t/m 3 juni

  1,25 mln

  2. Optimalisatie van de windcentrale

  t/m 3 juni

  0,5 mln

  3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet

  t/m 3 juni

  0,5 mln

  4. Transport, Installatie en Logistiek

  t/m 3 juni

  1,5 mln

  5. Beheer en Onderhoud

  t/m 3 juni

  1,25 mln

  3.7

  Wind op zee-project

  1. Ondersteuningsconstructies

  4 juni t/m 9 september

  1,25 mln

  2. Optimalisatie van de windcentrale

  4 juni t/m 9 september

  0,5 mln

  3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet

  4 juni t/m 9 september

  0,5 mln

  4. Transport, Installatie en Logistiek

  4 juni t/m 9 september

  1,5 mln

  5. Beheer en Onderhoud

  4 juni t/m 9 september

  1,25 mln

  3.7a

  Wind op zee-haalbaarheidsstudie

  1. Ondersteuningsconstructies

  15 april t/m 7 oktober

  0,125 mln

  2. Optimalisatie van de windcentrale

  15 april t/m 7 oktober

  0,05 mln

  3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet

  15 april t/m 7 oktober

  0,05 mln

  4. Transport, Installatie en Logistiek

  15 april t/m 7 oktober

  0,15 mln

  5. Beheer en Onderhoud

  15 april t/m 7 oktober

  0,125 mln

Hoofdstuk 2. Bepalingen inzake de Regeling LNV-subsidies

[Vervallen per 20-08-2014]

§ 1. Garantstelling landbouw en aquacultuur

[Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 20-08-2014]

§ 3b. Investeringen in technieken ter vermindering van de uitstoot van fijn stof

[Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8c

[Vervallen per 20-08-2014]

 • 1 Aanvragen tot subsidieverlening voor een investering in een techniek ter vermindering van de uitstoot van fijn stof als bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 5, punt A, van de Regeling LNV-subsidies kunnen worden ingediend door landbouwondernemingen als bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 5, punt B, van de Regeling LNV-subsidies.

 • 2 Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 7 april 2014 tot en met 2 mei 2014.

Artikel 8d

[Vervallen per 20-08-2014]

 • 1 Overeenkomstig artikel 1:4 van de Regeling LNV-subsidies wordt een aanvraag tot subsidieverlening, bedoeld in artikel 8c, eerste lid, hoger gerangschikt naarmate:

  • a. de inrichting, bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, gelegen is in een gebied, bedoeld in bijlage 5 van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (3 punten);

  • b. de techniek ter vermindering van de uitstoot van fijn stof wordt toegepast in de pluimveehouderij (3 punten) of overige veehouderij (1 punt);

  • c. de aanvrager in het bezit is van de vereiste omgevingsvergunning (milieu), omgevingsvergunning beperkte milieutoets of melding dan wel deze heeft aangevraagd (1 punt).

 • 2 In geval van overschrijding van het subsidieplafond, worden aanvragen tot subsidieverlening die op grond van het eerste lid gelijk zijn gewaardeerd, door loting gerangschikt.

Artikel 8f

[Vervallen per 20-08-2014]

In afwijking van artikel 1:14, eerste lid, van de Regeling LNV-subsidies kunnen aanvragen tot subsidievaststelling worden ingediend tot en met 31 augustus 2017.

Artikel 8g

[Vervallen per 20-08-2014]

 • 1 De subsidie bedraagt 55% van de subsidiabele kosten.

 • 2 De subsidie bedraagt ten minste € 5000 en ten hoogste € 100.000.

 • 3 Indien de activiteit waar de aanvraag, bedoeld in artikel 8c, eerste lid, betrekking op heeft tevens uit andere hoofde of anderszins op grond van de regeling wordt gesubsidieerd, wordt bij de vaststelling het subsidiebedrag zodanig verminderd dat het totaal van alle subsidies voor die activiteit niet hoger is dan 60% van de subsidiabele kosten.

§ 3c. Duurzame ontwikkeling visserijgebieden

[Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8j

[Vervallen per 20-08-2014]

 • 3 Geen subsidie wordt verstrekt voor activiteiten waarvan de subsidiabele kosten in totaal minder bedragen dan € 100.000.

Artikel 8k

[Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 1:2, tweede lid, van de Regeling LNV-subsidies is niet van toepassing op aanvragen als bedoeld in artikel 8j met dien verstande dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend niet zijn begonnen voor 1 januari 2007.

Artikel 8l

[Vervallen per 20-08-2014]

Een aanvraag tot voorschotverlening gaat vergezeld van een liquiditeitsoverzicht of een overzicht van de gemaakte en betaalde kosten.

Artikel 8m

[Vervallen per 20-08-2014]

In afwijking van artikel 4:33f, eerste lid, van de Regeling LNV-subsidies, voert de subsidieontvanger het project waarvoor subsidie is verleend uit voor 1 januari 2016.

Artikel 8n

[Vervallen per 20-08-2014]

In aanvulling op artikel 1:15, eerste lid, van de Regeling LNV-subsidies, komen kosten die betaald zijn na 31 december 2015 niet voor subsidie in aanmerking.

§ 3d. Beroepsopleiding & Voorlichting

[Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8o

[Vervallen per 20-08-2014]

Aanvragen tot verlening van een subsidie voor de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 2:3, eerste lid, van de Regeling LNV-subsidies kunnen worden ingediend in de periode van 11 augustus 2014 tot en met 25 augustus 2014.

Artikel 8p

[Vervallen per 20-08-2014]

Aanvragen tot verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 8o kunnen uitsluitend worden ingediend voor de in artikel 2:3, tweede lid, aanhef en onderdelen a, b, c, en g, van de in de Regeling LNV-subsidies genoemde typen bedrijfsconsulten of de in het derde lid van dat artikel genoemde opleidingen, trainingen of voorlichtingsbijeenkomsten, en uitsluitend voor zover deze activiteiten betrekking hebben op:

 • a. de implementatie van de regelgeving voor het verminderen van de uitstoot van ammoniak;

 • b. de aanpassingen in het bedrijfssysteem voor het verminderen van de uitstoot van ammoniak;

 • c. de financieringsmogelijkheden voor investeringen voor het verminderen van de uitstoot van ammoniak;

 • d. het verwerven van technische kennis en vaardigheden voor het verminderen van de uitstoot van ammoniak.

Artikel 8q

[Vervallen per 20-08-2014]

Per landbouwonderneming kan slechts voor één activiteit een aanvraag tot subsidieverlening worden ingediend.

§ 3e. Meetprogramma's / meetinstrumenten (Samenwerking bij innovatieprojecten)

[Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8u

[Vervallen per 20-08-2014]

 • 2 In afwijking van artikel 2:32, tweede lid, van de Regeling LNV-subsidies kunnen aanvragen uitsluitend worden ingediend door een samenwerkingsverband van veehouderijen en agro-MKB-ondernemingen, die voor gezamenlijke rekening en risico een innovatieproject uitvoeren dat gericht is op het vaststellen van de vermindering van de uitstoot van ammoniak van nieuwe stalmaatregelen en nieuwe voer- en managementmaatregelen overeenkomstig het protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013 van nieuwe stalsystemen of nieuwe voer- en managementmaatregelen.

 • 4 Geen subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die geheel of gedeeltelijk door het Rijk worden gefinancierd op grond van een andere voorziening of op grond van het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013.

Artikel 8y

[Vervallen per 20-08-2014]

Het subsidieplafond bedraagt:

 • a. € 250.000 voor innovatieprojecten met betrekking tot stalmaatregelen;

 • b. € 250.000 voor innovatieprojecten met betrekking tot voer- en managementmaatregelen.

Artikel 8z

[Vervallen per 20-08-2014]

In afwijking van artikel 2:35 van de Regeling LNV-subsidies wordt subsidie verstrekt voor de kosten die de aanvrager verschuldigd is aan de meetinstantie en de betrokken laboratoria.

§ 3f. Integraal duurzame stallen en houderijsystemen

[Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8bb

[Vervallen per 20-08-2014]

 • 2 In afwijking van bijlage 2, hoofdstuk 4, punt B, bij de Regeling LNV-subsidies kunnen aanvragen worden ingediend door landbouwondernemingen die werkzaam zijn in de:

  • a. melkveehouderij;

  • b. vleesveehouderij;

  • c. schapenhouderij;

  • d. geitenhouderij;

  • e. varkenshouderij;

  • f. kalverenhouderij;

  • g. pluimveehouderij, inclusief eenden- en kalkoenenhouderij, of

  • h. konijnenhouderij.

 • 4 De landbouwondernemingen, bedoeld in het tweede lid, zijn ten hoogste 3.000 meter verwijderd van een gebied als beschreven in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 8cc

[Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8dd

[Vervallen per 20-08-2014]

In afwijking van artikel 2:41 van de Regeling LNV-subsidies, bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten, met dien verstande dat de subsidie ten hoogste € 250.000 bedraagt.

Artikel 8ff

[Vervallen per 20-08-2014]

 • 1 De door de Minister van Economische Zaken ingestelde beoordelingscommissie brengt na de beoordeling van de aanvragen, bedoeld in artikel 8bb, advies uit aan de Minister van Economische Zaken in de vorm van een rangschikking.

 • 2 Overeenkomstig artikel 1:4 van de Regeling LNV-subsidies wordt een aanvraag hoger gerangschikt:

  • a. indien de integraal duurzame stal of het houderijsysteem waarin wordt geïnvesteerd in de beginfase van marktintroductie verkeert;

  • b. naarmate de investering in de integraal duurzame stal of het houderijsysteem meer economisch of technisch perspectief heeft;

  • c. naarmate er voor de investering in de integraal duurzame stal of het houderijsysteem een betere verhouding tussen de prijs en de kwaliteit bestaat, gezien het aangevraagde subsidiebedrag en de verbetering van het dierenwelzijn;

  • d. naarmate er voor de investering in de integraal duurzame stal of het houderijsysteem een betere verhouding tussen de prijs en de kwaliteit bestaat, gezien het aangevraagde subsidiebedrag en de verbetering van het milieu, de diergezondheid of de arbeidsomstandigheden;

  • e. naarmate de vermindering van de uitstoot van ammoniak hoger is;

  • f. naarmate de landbouwonderneming al dan niet in het bezit is van de in voorkomend geval noodzakelijke vergunningen voor de uitvoering van het investeringsplan dan wel deze vergunningen heeft aangevraagd op het moment van de aanvraag tot subsidieverlening.

 • 3 Aanvragen tot subsidieverlening die op grond van het tweede lid inhoudelijk gelijk zijn gewaardeerd worden gerangschikt door loting voor zover door die aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 4 Als beoordelingscommissie, bedoeld in het eerste lid, wordt ingesteld de beoordelingscommissie concurrerende landbouw.

Artikel 8gg

[Vervallen per 20-08-2014]

De extra kosten, bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 4, punt C, bij de Regeling LNV-subsidies betreffen de kosten die worden gemaakt naast de norminvesteringen met betrekking tot dierenwelzijn en, voor zover van toepassing met betrekking tot milieu of diergezondheid, in een gangbare stal, als bedoeld in de kwantitatieve informatie veehouderij.

§ 3g. Verdergaande verduurzaming land- en tuinbouw in het kader van nieuwe uitdagingen (POP NU)

[Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8hh

[Vervallen per 20-08-2014]

Aanvragen tot verlening van een subsidie voor een investering als bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 7, punt A, categorie 7, van de Regeling LNV-subsidies kunnen worden ingediend in de periode van 14 juli 2014 tot en met 8 augustus 2014.

Artikel 8ii

[Vervallen per 20-08-2014]

In afwijking van artikel 1:14, eerste lid, van de Regeling LNV-subsidies kunnen aanvragen tot subsidievaststelling worden ingediend tot en met 30 september 2016.

Artikel 8jj

[Vervallen per 20-08-2014]

Per glastuinbouwonderneming, bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 7, punt B, onderdeel c, kan één aanvraag worden ingediend voor een investering, als bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 7, punt A, categorie 7.

Artikel 8ll

[Vervallen per 20-08-2014]

 • 2 De subsidie bedraagt ten minste € 5.000 en ten hoogste € 50.000.

§ 3j. Groene-plus lectoraten

[Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8rr

[Vervallen per 20-08-2014]

Aanvragen tot verlening van subsidie voor een lectoraat als bedoeld in artikel 4a:3 van de Regeling LNV-subsidies, kunnen worden ingediend in de periode van 1 augustus 2014 tot en met 15 september 2014.

§ 3k. udv-projecten

[Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 8tt

[Vervallen per 20-08-2014]

Aanvragen tot verlening van subsidie als bedoeld in artikel 2:90 van de Regeling LNV-subsidies, kunnen worden ingediend in de periode van 12 augustus 2014 tot en met 11 september 2014.

Artikel 8uu

[Vervallen per 20-08-2014]

 • 3 Indien blijkt dat het totale bedrag van de toe te kennen subsidies voor de ingediende projecten, bedoeld in het eerste lid, respectievelijk het tweede lid, die voor verlening van subsidie in aanmerking komen, lager is dan het in het eerste lid respectievelijk het tweede lid, genoemde bedrag, wordt het voor de ene soort project overblijvende bedrag zo nodig aan het beschikbare bedrag voor de andere soort project toegevoegd.

§ 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 12

[Vervallen per 20-08-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek.]

Artikel 15

[Vervallen per 20-08-2014]

 • 2 De verlening en vaststelling van een subsidie die is aangevraagd onder het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2012 wordt afgehandeld op grond van het recht zoals dat gold voorafgaand aan de intrekking van dat besluit.

Artikel 17

[Vervallen per 20-08-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 december 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage , behorende bij artikel 8bb

[Vervallen per 20-08-2014]

Tabel gebieden Programmatische Aanpak Stikstof

Nr.

N2000-gebieden Programmatische Aanpak Stikstof

55

Aamsveen

47

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

13

Alde Feanen

17

Bakkeveense Duinen

33

Bargerveen

63

Bekendelle

156

Bemelerberg & Schiepersberg

46

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

112

Biesbosch

65

Binnenveld

41

Boetelerveld

44

Borkeld

144

Boschhuizerbergen

83

Botshol

128

Brabantse Wal

155

Brunssummerheide

153

Bunder- en Elsloërbos

53

Buurserzand & Haaksbergerveen

125

Canisvliet (Drie Kreken)

96

Coepelduynen

69

De Bruuk

35

De Wieden

139

Deurnsche Peel & Mariapeel

49

Dinkelland

25

Drentse Aa-gebied

27

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

26

Drouwenerzand

5

Duinen Ameland

84

Duinen Den Helder-Callantsoog

2

Duinen en Lage Land Texel

101

Duinen Goeree & Kwade Hoek

6

Duinen Schiermonnikoog

4

Duinen Terschelling

3

Duinen Vlieland

30

Dwingelderveld

89

Eilandspolder

28

Elperstroomgebied

40

Engbertsdijksvenen

23

Fochteloërveen

67

Gelderse Poort (Rijntakken)

154

Geleenbeekdal

157

Geuldal

115

Grevelingen

140

Groote Peel

29

Holtingerveld (Havelte-Oost)

92

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

133

Kampina & Oisterwijkse Vennen

135

Kempenland-West

88

Kennemerland-Zuid

81

Kolland & Overlangbroek

116

Kop van Schouwen

61

Korenburgerveen

114

Krammer-Volkerak

158

Kunderberg

58

Landgoederen Brummen

50

Landgoederen Oldenzaal

130

Langstraat

136

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

48

Lemselermaten

147

Leudal

21

Lieftinghsbroek

70

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

71

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

51

Lonnekermeer

131

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

145

Maasduinen

117

Manteling van Walcheren

31

Mantingerbos

32

Mantingerzand

97

Meijendel & Berkheide

149

Meinweg

94

Naardermeer

103

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

161

Noorbeemden & Hoogbos

87

Noordhollands Duinreservaat

22

Norgerholt

141

Oeffelter Meent

37

Olde Maten & Veerslootlanden

95

Oostelijke Vechtplassen

118

Oosterschelde

91

Polder Westzaan

134

Regte Heide & Riels Laag

150

Roerdal

18

Rottige Meenthe & Brandemeer

42

Sallandse Heuvelrug

146

Sarsven en De Banen

160

Savelsbos

86

Schoorlse Duinen

142

Sint Jansberg

159

Sint Pietersberg & Jekerdal

99

Solleveld & Kapittelduinen

45

Springendal & Dal van de Mosbeek

60

Stelkampsveld

137

Strabrechtse Heide & Beuven

148

Swalmdal

38

Uiterwaarden IJssel (Rijntakken)

82

Uiterwaarden Lek

66

Uiterwaarden Neder-Rijn (Rijntakken)

68

Uiterwaarden Waal (Rijntakken)

36

Uiterwaarden Zwarte water en Vecht

129

Ulvenhoutse Bos

15

Van Oordts Mersken

39

Vecht en Beneden-Reggegebied

57

Veluwe

132

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

113

Voordelta

100

Voornes Duin

1

Waddenzee

34

Weerribben

138

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

98

Westduinpark & Wapendal

122

Westerschelde & Saeftinghe

43

Wierdense Veld

16

Wijnjeterper Schar

62

Willinks Weust

54

Witte Veen

24

Witterveld

64

Wooldse Veen

90

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

121

Yerseke en Kapelse Moer

143

Zeldersche Driessen

105

Zouweboezem

85

Zwanenwater & Pettemerduinen

123

Zwin & Kievittepolder

Terug naar begin van de pagina