Regeling handelsnormen visserijproducten

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 december 2013, nr. WJZ/13199912, houdende de uitvoering van de Europese handelsnormen voor garnalen en visserijproducten (Regeling handelsnormen visserijproducten)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 2, 4, 11 en 12 van Verordening (EG) nr. 2406/96 van de Raad van 26 november 1996, houdende vaststelling van gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde visserijprodukten (PbEG 1996, L 334);

de artikelen 2, tweede lid, en 3 van Verordening 104/2000: Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (PbEG 2000, L 17);

de artikelen 13, eerste lid, onder b, 19, eerste lid, 22, eerste lid, en 27 van de Landbouwwet;

Besluit:

§ 1. Definities en verwijzingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aangewezen garnalenzeef: door de minister op grond van artikel 7 toegelaten apparatuur, zoals een opvoer-, zeef-, of kraakinstallatie, bedoeld om de in Verordening 2406/96 vastgestelde grootte voor garnalen te controleren;

 • afslag: gebouw waar visserijproducten of garnalen hoofdzakelijk worden geveild en met het oog op verkoop uitsluitend worden gesorteerd, uitgestald of opgeslagen en in het groot worden verkocht;

 • controlelocatie: afslag, een groothandelsmarkt of een andere locatie waar visserijproducten voor het eerst worden verhandeld;

 • garnalen: garnalen van de soort Crangon crangon als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, eerste gedachtenstreepje, van verordening 2406/96;

 • garnalencontrolelocatie: afslag, groothandelsmarkt of andere locatie waar garnalen worden verhandeld en waar een aangewezen garnalenzeef is geïnstalleerd;

 • groothandelsmarkt: markt waar visserijproducten of garnalen met het oog op verkoop uitsluitend worden gesorteerd, uitgestald of opgeslagen en in het groot worden verkocht;

 • NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken;

 • verhandelen: voor de eerste maal in Nederland voorhanden of in voorraad hebben, uitstallen, ten verkoop aanbieden, verkopen of afleveren van visserijproducten of garnalen;

 • Verordening 2406/96: Verordening (EG) nr. 2406/96 van de Raad van 26 november 1996, houdende vaststelling van gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde visserijprodukten (PbEG 1996, L 334);

 • Verordening 104/2000: Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur (PbEG 2000, L 17);

 • visserijproducten: vissoorten, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, b, c en d, van verordening 2406/96, met uitzondering van garnalen.

§ 2. Handelsnormen visserijproducten en garnalen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het is verboden in strijd te handelen met artikel 2, eerste en tweede lid, van Verordening 2406/96.

 • 2 Visserijproducten en garnalen worden rechtstreeks, zonder te worden overgeladen, vervoerd van de plaats van aanvoer naar een controlelocatie of garnalencontrolelocatie.

 • 3 Met de controle, bedoeld in artikel 4 of 5, is gelijkgesteld een verklaring of document waaruit blijkt dat in een andere lidstaat van de Europese Unie door een bevoegde instantie ter plaatse is gecontroleerd op de indeling in de versheids- en grootteklassen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Het is verboden aan boord van een vissersvaartuig conserveermiddelen, andere dan keukenzout, toe te voegen aan ongepelde garnalen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Degene die visserijproducten aan land brengt of verhandelt, deelt de visserijproducten in de bij of krachtens Verordening 2406/96 voorgeschreven versheids- en grootteklassen in, met in achtneming van de voorschriften van bijlage 1, alvorens de visserijproducten in de handel worden gebracht.

 • 2 Degene die visserijproducten aan land brengt en in de handel brengt via een afslag, biedt alvorens dit te doen de visserijproducten ter plekke aan de NVWA aan voor controle op de indeling in de bij of krachtens Verordening 2406/96 voorgeschreven versheids- en grootteklassen. De aanbieding voor controle heeft in ieder geval plaats gehad als de visserijproducten in de sorteer- of opslagruimten van de afslag zijn geplaatst en naar herkomst identificeerbaar zijn.

 • 3 Degene die visserijproducten aan land brengt en in de handel brengt anders dan via een afslag, meldt de visserijproducten voorafgaand aan de verhandeling ter controle bij de NVWA.

 • 4 De controle op de indeling in grootteklassen gebeurt op een geregelde basis tijdens of onverwijld na het sorteerproces door het meten, wegen of tellen van de exemplaren. Een partij is ingedeeld in grootteklassen als de indeling is geschied overeenkomstig bijlage 1 van deze regeling.

 • 5 De controle op de indeling in versheidsklassen gebeurt op een geregelde basis tijdens of onverwijld na het sorteerproces via een organoleptisch onderzoek.

 • 6 Indien een partij bij controle niet juist blijkt te zijn ingedeeld op grond van de bij of krachtens Verordening 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor visserijproducten, kan de NVWA de indeling wijzigen.

 • 7 De visserijproducten mogen de controlelocatie niet verlaten voordat de minister daarvoor toestemming heeft gegeven.

 • 8 Een ieder die aanwezig is op de controlelocatie, geeft onverwijld gehoor aan de aanwijzingen van de NVWA.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Degene die garnalen aan land brengt of verhandelt, deelt de garnalen in de bij of krachtens Verordening 2406/96 voorgeschreven versheids- en grootteklassen in, alvorens de garnalen in de handel worden gebracht en brengt de garnalen voor controle op de indeling onverwijld naar een garnalencontrolelocatie.

 • 2 Degene die garnalen verhandelt via een afslag die tevens een garnalencontrolelocatie is, biedt alvorens dit te doen de garnalen aan de NVWA aan voor controle op de indeling, bedoeld in het eerste lid. De aanbieding voor controle heeft in ieder geval plaats gehad als de garnalen in de sorteer- of opslagruimten van de garnalencontrolelocatie zijn geplaatst en naar herkomst identificeerbaar zijn.

 • 3 Degene die garnalen verhandelt via een afslag, niet zijnde een garnalencontrolelocatie, meldt voorafgaand aan het verhandelen de garnalen ter controle bij de NVWA en wacht de controle af..

 • 4 De controle op de indeling in grootteklassen gebeurt op een geregelde basis tijdens de controlezeefgang, waarbij een partij garnalen is ingedeeld:

  • a. in de bij of krachtens Verordening 2406/96 voorgeschreven grootteklasse 1, indien de garnalen bij controle over een aangewezen garnalenzeef niet vallen door de met instemming van de minister te gebruiken en geplaatste zeefmat met een spijlwijdte van 6,8 millimeter, of

  • b. in de bij of krachtens Verordening 2406/96 voorgeschreven grootteklasse 2, indien de garnalen bij controle over een aangewezen garnalenzeef niet vallen door de met instemming van de minister te gebruiken en geplaatste zeefmat met een spijlwijdte van 6,5 millimeter.

 • 5 De controle op de indeling in versheidsklassen gebeurt op een geregelde basis tijdens of onverwijld na de controlezeefgang via een organoleptisch onderzoek.

 • 6 Indien een partij garnalen niet is ingedeeld op grond van de bij of krachtens Verordening 2406/96 voorgeschreven versheidsklassen en grootteklassen voor garnalen, kan de NVWA de indeling wijzigen.

 • 7 De garnalen mogen de garnalencontrolelocatie niet verlaten voordat de minister daarvoor toestemming heeft gegeven aan degene die de garnalen verhandelt.

 • 8 Een ieder die op de garnalencontrolelocatie aanwezig is, geeft onverwijld gehoord aan de aanwijzingen van de NVWA.

§ 3. Denatureren

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Degene die visserijproducten of garnalen aan land brengt of verhandelt, biedt de visserij- of garnalenproducten die ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Verordeningen 104/2000 en 2406/96 niet in de handel mogen worden gebracht, onmiddellijk aan de NVWA minister aan om deze ongeschikt te maken voor menselijke consumptie.

 • 2 De in het eerste lid bedoeld visserijproducten worden gedenatureerd door de visserijproducten te besprenkelen met een oplossing van levensmiddelenkleurstof ponceau 4R, E 124 in een verhouding van 1:400 te verdunnen met leidingwater, op zodanige wijze dat de visserijproducten in voldoende mate met de oplossing in aanraking komen en als volledig gedenatureerd kunnen worden beschouwd.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde garnalen worden gedenatureerd door de garnalen te versnijden in een garnalenkraker van het type BZV 90 of V 20-100.

 • 4 Indien geen toepassing kan worden aan het derde lid worden garnalen besprenkeld met een waterige kleurstofoplossing, welke wordt verkregen door de levensmiddelenkleurstof ponceau 4R, E 124 in een verhouding van 1:400 te verdunnen met leidingwater, op een zodanige wijze dat de garnalen in voldoende mate met de gebruikte oplossing in aanraking komen en als volledig gedenatureerd kunnen worden beschouwd.

 • 5 Visserijproducten en garnalen als bedoeld in het eerste lid, al dan niet be- of verwerkt, worden niet voor menselijke consumptie verhandeld.

 • 6 Visserijproducten of garnalen als bedoeld in het tweede tot en met vierde lid, welke ongeschikt zijn gemaakt voor menselijke consumptie, worden niet wederom voor menselijke consumptie geschikt gemaakt.

 • 7 De in het eerste lid bedoelde visserijproducten of garnalen mogen de locatie waar het denatureren heeft plaatsgevonden niet verlaten voordat de minister daarvoor toestemming heeft verleend.

§ 4. Garnalenzeef

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De minister kan een garnalenzeef aanwijzen die voldoet aan de in bijlage 2 bij deze regeling opgenomen technische specificaties en voorwaarden.

 • 2 Een ieder die op een garnalencontrolelocatie aanwezig is, de eigenaar van een aangewezen garnalenzeef of een gebruiker van een aangewezen garnalenzeef, geeft onverwijld gehoor aan de aanwijzingen van de NVWA:

  • a. alvorens de aangewezen garnalenzeef als controlemiddel wordt gebruikt;

  • b. ten aanzien van gebruik en functioneren van de garnalenzeef.

 • 3 De in bijlage 3 opgesomde garnalenzeven zijn door de minister aangewezen als controlemiddel.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De minister kan vrijstelling of ontheffing verlenen van de artikelen 4 tot en met 6. Een vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en aan een vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 2 Een verleende aanwijzing, vrijstelling of ontheffing kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2017]

Een op grond van:

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2017]

Archiefbescheiden van het Productschap Vis betreffende zaken die op basis van deze regeling worden behartigd door de Minister van Economische Zaken, worden overgedragen aan de Minister van Economische Zaken, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling handelsnormen visserijproducten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 december 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Indeling in grootteklassen als bedoeld in artikel 4, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2017]

Overzicht grootte-indeling op basis gewicht of stukstal met verwijzing naar overeenkomende lengte (bij van toepassing zijnde aanbiedingsvorm)
 

Grootte indeling

Soort-visserijproduct

 

gewicht

aantal

Afmeting

 

Maat

Kg / Vis

per kg

lengte per stuk

pantser/schelp

Tong (Solea spp.)

1

0,5 of meer

 

38 cm of groter

 
 

2

van 0,35 tot 0,5

 

33 tot 38 cm

 
 

3

van 0,25 tot 0,35

 

30 tot 33 cm

 
 

4

van 0,2 tot 0,25

 

27 tot 30 cm

 
 

5

van 0,12 tot 0,2

 

24 tot 27 cm

 
           

Schar (Limanda limanda)

1

0,25 of meer

 

30 cm of groter

 
 

2

van 0,13 tot 0,25

 

23 tot 30 cm

 
           

Bot (Platichthys Flesus)

1

meer dan 0,3

 

31 cm of groter

 
 

2

van 0,2 t/m 0,3

 

25 cm tot 30 cm

 
           

Tongschar (Microstomus kitt)

1

0,6 of meer

 

37 cm of groter

 
 

2

0,35 tot 0,6

 

31 tot 37 cm

 
 

3

0,18 tot 0,35

 

25 tot 31 cm

 
           

Witte tonijn (Thunnus alalunga)

1

4 of meer

     
 

2

van 1,5 tot 4

     
           

Rode tonijn of blauwvintonijn

(Thunnus thynnus)

1

70 of meer

     
 

2

50 tot 70

     
 

3

25 tot 50

     
 

4

10 tot 25

     
 

5

6,4 tot 10

     
           

Grootoogtonijn of patudo

(Thunnus obesus)

1

10 of meer

     
 

2

3,2 tot 10

     
           

Kabeljauw (Gadus morhua)

1

7 of meer

 

88 cm of groter

 
 

2

van 4 tot 7

 

72 tot 88 cm

 
 

3

van 2 tot 4

 

55 tot 72 cm

 
 

4

van 1 tot 2

 

46 tot 55 cm

 
 

5

0,3 tot 1

 

35 tot 46 cm

 
           

Koolvis (Pollachius virens)

1

5 of meer

 

88 cm of groter

 
 

2

van 3 tot 5

 

72 tot 88 cm

 
 

3

van 1,5 tot 3

 

57 tot 72 cm

 
 

4

0,3 tot 1,5

 

35 tot 57 cm

 
           

Schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

1

1 of meer

 

49 cm of groter

 
 

2

van 0,57 tot 1

 

41 tot 49 cm

 
 

3

van 0,37 tot 0,57

 

33 tot 41 cm

 
 

4

0, 17 tot 0,37

 

30 tot 33 cm

 
           

Wijting (Merlangius merlangus)

1

0,5 of meer

 

40 cm of groter

 
 

2

van 0,35 tot 0,5

 

36 tot 40 cm

 
 

3

van 0,25 tot 0,35

 

32 tot 36 cm

 
 

4

0,11 tot 0,25

 

27 tot 32 cm

 
           

Schol

(Pleuronectes platessa)

1

0,6 of meer

 

41 cm of groter

 
 

2

van 0,4 tot 0,6

 

35 tot 41 cm

 
 

3

van 0,3 tot 0,4

 

31 tot 35 cm

 
 

4

van 0,15 tot 0,3

 

27 tot 31 cm

 
           

Makreel (Scomber scombrus)

1

0,5 of meer

 

38 cm of groter

 
 

2

van 0,2 tot 0,5

 

30 tot 38 cm

 
 

3

van 0,1 tot 0,2

 

20 tot 30 cm

 

Middellandse Zee

 

van 0,08 tot 0,2

     
           

Spaanse makreel

(Scomber japonicus)

1

0,5 of meer

     
 

2

van 0,25 tot 0,5

     
 

3

van 0, 14 tot 0,25

     
 

4

van 0,05 tot 0,14

     

Haring (Clupea harengus)

1

0,25 of meer

4 of minder

   
 

2

0,125 tot 0,25

5 t/m 8

   
 

3

0,085 tot 0,125

9 t/m 11

   
 

4a

0,05 tot 0,085

12 t/m 20

   

Oostzeeharing: gevangen en aangevoerd zuid van 59°30' NB

4b

0,036 tot 0,085

12 t/m 27

   

gevangen/aangevoerd noord van 59°30' NB

4c

0,057 tot 0,085

12 t/m 17

   
 

5

0,031 tot 0,057

18 t/m 32

   
 

6

0,023 tot 0,031

33 t/m 43

   

gevangen/aangevoerd wateren

7a

0,023 tot 0,036

28 t/m 44

   

Estland en Letland

7b

0,014 tot 0,023

45 t/m 70

   

gevangen/aangevoerd Golf Riga

8

0,010 tot 0,014

71 t/m 100

   
           

Roodbaars of Noorse schelvis (Sebastes spp.)

1

2 of meer

     
 

2

0,6 tot 2

     
 

3

van 0,35 tot 0,6

     
           

Heek (Merluccius merluccius)

1

2,5 of meer

     
 

2

1,2 tot 2,5

     
 

3

0,6 tot 1,2

     
 

4

0,28 tot 0,6

     
 

5a

0,2 tot 0,28

     

Middellandse Zee

5b

0,15 tot 0,28

     
           

Doornhaai (Squalus acanthias)

1

2,2 of meer

     
 

2

1 tot 2,2

     
 

3

0,5 tot 1

     
           

Hondshaai (Scyliorhinus spp.)

1

2 of meer

     
 

2

1 tot 2

     
 

3

0,5 tot 1

     
           

Leng (Molva spp.)

1

5 of meer

     
 

2

3 tot 5

     
 

3

1,2 tot 3

     
           

Schartong (Lepidorhombus spp.)

1

0,45 of meer

     
 

2

0,25 tot 0,45

     
 

3

0,20 tot 0,25

     
 

4a

0,11 tot 0,20

     

Middellandse Zee

4b

0,05 tot 0,20

     
           

Braam (Brama spp.)

1

0,8 of meer

     
 

2

0,2 tot 0,8

     
           

Ansjovis (Engraulis spp.)

1

0,033 of meer

30 of minder

   
 

2

0,020 tot 0,033

31 t/m 50

   
 

3

0,01 2 tot 0,020

51 t/m 83

   
 

4

0,008 tot 0,012

84 t/m 125

   
           

Sardines (Sardina pilchardus)

1

0,067 of meer

15 of minder

   
 

2

0,042 tot 0,067

16 t/m 24

   
 

3

0,028 tot 0,042

25 t/m 35

   
 

4a

0,015 tot 0,028

36 t/m 67

   

uit de Middellandse Zee

4b

0,011 tot 0,028

36 t/m 91

   
           

Sprot (Sprattus sprattus)

1

0,004 of meer

250 of minder

   
           

Rog (Raja spp.)

1

5 of meer

     
 

2

3 tot 5

     
 

3

1 tot 3

     
 

4

0,3 tot 1

     
           

Rog (vleugels)

1

3 of meer

     
 

2

0,5 tot 3

     
           

Zeebarbeel of mul (Mullus surmuletus en Mullus Barbatus)

1

0,5 of meer

 

33 cm of groter

 
 

2

0,2 tot 0,5

 

24 tot 33 cm

 
 

3a

0,04 tot 0,2

 

10 tot 24 cm

 

Middellandse Zee

3b

0,018 tot 0,2

 

tot 10 cm

 
           

Zeekarper (Spondyliosoma cantharus)

1

0,8 of meer

     
 

2

0,5 tot 0,8

     
 

3

0,3 tot 0,5

     
 

4

0, 18 tot 0,3

     

Witte koolvis, pollak of vlaswijting

(Pollachius pollachius)

1

 

5 of meer

   
 

2

 

3 tot 5

   
 

3

 

1,5 tot 3

   
 

4

 

0,3 tot 1,5

   
           

Blauwe wijting

(Micromesitius poutassou of Gadus poutassou)

1

 

7 of minder

   
 

2

 

8 t/m 14

   
 

3

 

15 t/m 25

   
 

4

 

26 t/m 30

   
           

Steenbolk (Trisopterus luscus) en dwergbolk (Trisopterus minutus)

1

0,4 of meer

     
 

2

0,25 tot 0,4

     
 

3

0,125 tot 0,25

     
 

4

0,05 tot 0,125

     
           

Bokvis

(Boops boops)

1

 

5 of minder

   
 

2

 

6 t/m 31

   
 

3

 

32 t/m 70

   
           

Pikarel

(Maena smaris)

1

 

20 of minder

   
 

2

 

21 t/m 40

   
 

3

 

41 t/m 90

   
           

Gongeraal

(Conger conger)

1

7 of meer

     
 

2

5 tot 7

     
 

3

0,5 tot 5

     
           

Horsmakreel

(Trachrus spp.)

1

0,6 of meer

     
 

2

0,4 tot 0,6

     
 

3

0,2 tot 0,4

     
 

4

0,08 tot 0,2

     
 

5

0,02 tot 0,08

     
           

Harder

(Mugil spp.)

1

1 of meer

     
 

2

0,5 tot 1

     
 

3

0,2 tot 0,5

     
 

4

0,1 tot 0,2

     
           

IJsvis

(Lepidopus caudatus)

1

3 of meer

     
 

2

2 tot 3

     
 

3

1 tot 2

     
 

4

0,5 tot 1

     
           

Schedevis

(Aphanopus carbo)

1

3 of meer

     
 

2

0,5 tot 3

     
           

Rode poon (Trigla spp.)

1

1 of meer

 

41 cm of groter

 
 

2

0,4 tot 1

 

35 tot 41 cm

 
 

3

0,2 tot 0,4

 

27 tot 35 cm

 
 

4

0,06 tot 0,2

 

10 tot 27 cm

 
           

Overige poon

1

0,25 of meer

 

27 cm of groter

 
 

2

0,02 tot 0,25

 

10 cm tot 27 cm

 
           

Zeeduivel (Lophius spp.)

 

In gehele staat, ontdaan van ingewanden

 

1

8 of meer

 

88 cm of groter

 
 

2

4 tot 8

 

72 tot 88 cm

 
 

3

2 tot 4

 

55 tot 72 cm

 
 

4

1 tot 2

 

46 tot 55 cm

 
 

5

0,5 tot 1

 

35 tot 46 cm

 
           

Zeeduivel (Lophius srt.)

 

Zonder kop (staarten)

 

1

4 of meer

     
 

2

2 tot 4

     
 

3

1 tot 2

     
 

4

0,5 tot 1

     
 

5

0,2 tot 0,5

     
           
 

Schaal- schelp- en weekdieren

           

Inktvissen (Sepia officinalis en Rossia macrosoma)

1

0,5 of meer

     
 

2

0,3 tot 0,5

     
 

3

0,1 tot 0,3

   

Pantserbreedte

Noorse Garnaal

 

In water of met stoom gekookt

(Pandalus borealis)

1

 

160 of minder

   
 

2

 

161 t/m 250

   
           
   

Vers of gekoeld

 

1

 

250 of minder

   
           

Langoestines

 

In gehele staat

(nephrops norvegicus)

1

 

20 of minder

   
 

2

 

21 t/m 30

   
 

3

 

31 t/m 40

   
 

4

 

40 of meer

   
           
   

Staarten

     
 

1

 

60 of minder

   
 

2

 

61 t/m 120

   
 

3

 

121 t/m 180

   
 

4

 

180 of meer

   
           
           

Noordzeekrabben

 

Vers of gekoeld

Pantserbreedte

(Cancer pagurus)

1

     

16 cm of meer

 

2

     

13 tot 16 cm

           
   

(levend, vers of gekoeld)

Schelpbreedte

St. Jacobsschelp (Pecten maximus)

1

     

10 cm of meer

           

Wulk (Buccinum undatum)

1

     

4,5 cm of meer

Specificaties en voorwaarden als bedoeld in Artikel 7, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2017]

I. Technische specificaties opvoerinstallatie

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. De opvoertransport exclusief band bestaat uit zeewaterbestendig roestvrijstaal type 316, waarbij de geleide elementen van de transportband van glad polyethyleen zijn en de opvang- en afvoerreservoirs ten minste een dikte van 3 mm hebben en van RVS type 316 zijn;

 • 2. De transportband is:

  • a. van het type Kunststof/Polyethyleen uit de serie 800 Flush Grid Naturel of daarmee vergelijkbare typen band, met daarop geplaatst meenemers, zoals Flush Grid No Cling, die een hoogte hebben van 51 mm en geplaatst zijn op onderlinge afstand gemeten van hart op hart van 255 mm met aan beide zijden geen vrije ruimte. De breedte van de band is 404 mm. De scharnierpennen zijn van wit Polyethyleen, zonder vrije ruimte en aan de zijkant vervormde modules om de scharnierpennen vast te zetten. Het doorlaatpercentage vocht moet ten minste 27% zijn. De tandwielen uit de serie 800 bestaan uit 4’/102 mm (6T) Acetaal Naturel EZ, of

  • b. van roestvrijstaal van type (304) 316, waarbij de oogjesband kopkanten heeft met gesloten plaatjes en in het midden 3 dubbele rijen schalmen met gesloten plaatjes. De dikte van de draden is 4 mm. De afstand van de pennen is hart op hart 30 mm, waarbij de pennen een diameter hebben van 4 mm. De werkbreedte van de band is 400 mm. De meenemers op de RVS opvoerband staan 260 mm uit elkaar, hebben een breedte van 400 mm, hoogte van 50 mm en zijn afgewerkt met een ronde rand van minimaal 4 mm stafmateriaal. De meenemers op de band zijn van roestvrijstaal type 316. De transportband heeft een doorlaatbaarheid voor water van ten minste 40%. Bij een totale lengte van 9.000 mm is de onderlinge afstand tussen de aandrijf- en keerrol 4180 mm, gemeten van hart op hart, waarbij de diameter van de aandrijf- en keerrol niet groter is dan 100 mm en is voorzien van meenemers waartussen de band wordt getrokken respectievelijk over de keerrol wordt geleid. De aandrijf – en keerrol is zodanig geconstrueerd dat de band geheel of gedeeltelijk buiten het transportvlak voor de garnalen wordt aangedreven en gedeeltelijk open is. De geleidingselementen hebben geen verdiepingen of holtes en tussen de opvoerband en de zijwanden van het frame zijn géén scherpe hoeken aanwezig.

 • 3. De band wordt niet in een permanent gesloten bak voortbewogen.

 • 4. De onderdelen van de installatie moeten glad zijn afgewerkt en de constructie mag geen scherpe geleiding- en transport voorzieningen en hoeken hebben.

 • 5. De lagers zijn uitgevoerd in roestvrij staal om roestvorming tegen te gaan.

 • 6. De motoraandrijving moet rechtstreeks op de as van de aandrijfrol worden aangedreven en spatwaterdicht zijn gemaakt en van voldoende sterkte zijn. Gebruik van kettingaandrijvingen is niet toegestaan.

 • 7. De opvoerbanden moeten ongeacht de schuine opstelling vanaf de vloer naar de schudzeef een zelfde afwerpcapaciteit hebben naar de schudzeef.

 • 8. De benodigde snelheid van de band is gebaseerd op de beoogde opvoercapaciteit van gemiddeld 6 ton gladde garnalen per uur en wordt bepaald tijdens de bedrijfsklare oplevering, waarbij de snelheid na controle door de aanwijzende instantie vast wordt afgesteld.

 • 9. De valhoogte van de garnalen op de zeefmat gaat uit van een valhoogte van ongeveer 200 mm.

 • 10. De opvoerbakken dienen aan de transportinstallatie gekoppeld te zijn, waarbij de transportopening dusdanig is dat er geen garnalen achterblijven in de bak en er bij de opvoer geen garnalen gemorst worden. De opening in de opvoerbak heeft de volgende afmeting: horizontale breedte van 410 mm met een verticale lengte van 150 mm, waarbij de kortste afstand tot de band 90 mm bedraagt. Om een goede dosering te bereiken is het gebruik van een rubber doseerflap toegestaan met een breedte van 410 mm en een lengte van 130 mm gemeten vanaf de plaatsing van de bevestigingsgaten.

II. Technische specificaties garnalenzeefinstallatie

[Vervallen per 01-01-2017]

Criteria voor de garnalenzeefinstallaties bedoeld voor de publieke controle bij enkelvoudige maatvoering van verse, gekookte garnalen.

De capaciteitsnorm luidt:afdoende selectie bij opvoer van 6.000 kg/uur gladde garnalen.

 

De selectie gebeurt via schudmethode met gebruik van voor controle toegelaten zeefmatten.

GEGEVENS

OPMERKING

Afmeting/kenmerk

Aanvulling

Kenmerken installatie

Metalen frame verhoogd geplaatst met aandrijving voor schudselectie.

       

ZEEFGEDEELTE

     

Frame

Staal gelakt

   
     

Bed:

     

Materiaal

RVS

   

opstort

blind

600 mm

 

zeefmat selectiegedeelte

Lengte

2000 mm

 

Breedte

690 mm

 

doorval ruimte zeefmat

Lengte

1890 mm

 

Breedte

665 mm

 

Ophanging zeefmat

     

hangers

 

500 mm

h op h

     

Aandrijving

Vliegwiel met excentriek

   

Aandrijvingscomponenten

     

Elektromotoren

 

185 t.p.m.

 

Slag

Voorslag

25 mm

 
   

KRAKERS

   

Type

Bosker/Verburg

   

Plaatsing

vast

   

POEDERINSTALLATIE

   

Type

Bosker/Verburg

   

Plaatsing

Boven blinde uitloop of na zeefmat 6,5 mm of 6,8m

   

poederdek

     

Aangewezen garnalenzeven als bedoeld in Artikel 7, derde lid

[Vervallen per 01-01-2017]

 • a. op de garnalencontrolelocatie ‘Zeeuwse Visveiling Breskens’ aan de Kaai 1 te Breskens:

  Installatie

  Type

  Locatie

  Opvoer installatie:

  Bosker 2

  BR zeef VB 1

  Zeef installatie:

  – zeefmat 6,8 mm:

  – zeefmat 6,5 mm:

  Verburg (VB) 1

  BR 2.1

  BR 2.2

  BR ZK (zeekant)

  Kraakinstallatie:

  Bosker 2.1/2.2

  Zeef BR VB 1

 • b. op de garnalencontrolelocatie ‘Visveiling Colijnsplaat B.V.’ als onderdeel van United Fish Auctions N.V. aan de Visserijweg 1 te Colijnsplaat:

  Installatie

  Type

  Locatie

  Opvoer installatie:

  Bosker (BK) 2

  COL ZK (zeekant)

  Zeef installatie:

  – zeefmat 6,8 mm:

  – zeefmat 6,5 mm:

  Verburg (VB) 2

  COL 1.2

  COL 2.2

  COL ZK (zeekant)

  Kraakinstallatie:

  Bosker 2.1/2.2

  Zeef COL VB 2

 • c. op de garnalencontrolelocatie ‘Visafslag Stellendam B.V.’ als onderdeel van United Fish Auctions N.V. aan de Meester Snijderweg 5 te Stellendam:

  Installatie

  Type

  Locatie

  Opvoer installatie:

  Bosker 1

  SL zeef VB 1

  Zeef installatie:

  – zeefmat 6,8 mm:

  – zeefmat 6,5 mm:

  Verburg (VB) 1

  SL 1.1

  SL 2.1

  SL HZ (havenzijde)

  Kraakinstallatie:

  Bosker 1.1/1.2

  Zeef SL VB 1

 • d. op de garnalencontrolelocatie ‘Coöperatieve Visafslag Den Oever U.A.’ als onderdeel van Visafslag Hollands Noorden V.o.f. aan de Havenkade 1 te Den Oever:

  Installatie

  Type

  Locatie

  Type

  Locatie

  Opvoer installatie:

  Bosker 1

  DO zeef BK 1

  Bosker 2

  DO zeef BK 2

  Zeef installatie:

  – zeefmat 6,8 mm:

  – zeefmat 6,5 mm:

  Bosker (BK) 1

  DO 1.1

  DO 2.1

  Zeefruimte west

  Bosker (BK) 2

  DO 1.2

  DO 2.2

  Zeefruimte oost

  Kraakinstallatie:

  Bosker 1.1/1.2

  Zeef DO BK 1

  Bosker 2.1/2.2

  Zeef DO BK 2

 • e. op de garnalencontrolelocatie ‘International Seafood Auctions B.V.’ aan de Nieuwe Vissershaven 25 te Harlingen:

  Installatie

  Type

  Locatie

  Type

  Locatie

  Opvoer installatie:

  Bosker1 verlengd

  Zeef WB 1

  Bosker 2 verlengd

  Zeef WB 2

  Zeef installatie:

  – zeefmat 6,8 mm:

  – zeefmat 6,5 mm:

  WeBe (WB) 1

  HA 1.1

  HA 1.2

  Zeefruimte 1

  WeBe (WB) 2

  HA 2.1

  HA 2.2

  Zeefruimte 1

  Kraakinstallatie:

  Bosker 1.1/1.2

  Zeef HA WB 1

  Bosker 2.1/2.2

  Zeef HA WB 2

 • f. op de garnalencontrolelocatie ‘International Seafood Auctions B.V.’ aan de Haven 1 te Lauwersoog:

  Installatie

  Type

  Locatie

  Opvoer installatie:

  1 Bosker

  LO zeef BK 1

  Zeef installatie:

  – zeefmat 6,8 mm:

  – zeefmat 6,5 mm:

  Bosker (BK) 1

  LO 1.1

  LO 2.1

  LO HZ (havenzijde)

  Kraakinstallatie:

  Bosker 1.1/2.1

  Zeef LO BK 1

  Installatie (Heiploeg)

  Type

  Locatie

  Opvoer installatie:

  Innotec 1

  LO zeef BK 3

  Zeef installatie:

  – zeefmat 6,8 mm:

  – zeefmat 6,5 mm:

  Bosker (BK) 3

  LO 3.1

  LO 3.2

  LO WZ (walzijde)

  Kraakinstallatie:

  Bosker 3.1/3.2

  Zeef LO BK 3

 • g. op de garnalencontrolelocatie ‘Garnalenafslag Zoutkamp’ als onderdeel van Visserijbedrijf Rousant C.V. te Lauwerzijl aan de Reitdiepskade 22 te Zoutkamp:

  Installatie

  Type

  Locatie

  Type

  Locatie

  Opvoer installatie:

  Verburg 1

  ZK zeef VB 1

  Bosker 1

  ZK zeef VB 2

  Zeef installatie:

  - zeefmat 6,8 mm:

  - zeefmat 6,5 mm:

  Verburg (VB) 1

  ZK 1.1

  ZK 1.2

  Zeefruimte Oostzijde

  Verburg (VB) 2

  ZK 2.1

  ZK 2.2

  Zeefruimte Westzijde

  Kraakinstallatie:

  Verburg 1

  Zeef ZK VB 1

  Verburg 2

  Zeef ZK VB 2

Terug naar begin van de pagina