Regeling olijfolie

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 30-06-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 december 2013, nr. WJZ/13174906, houdende regels inzake de verhandeling van olijfolie (Regeling olijfolie)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (‘Integrale-GMO-verordening’) (PbEU 2007, L 299) en artikel 19, eerste lid, van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Basisverordening: Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkt en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (‘Integrale GMO-verordening’) (PbEU 2007, L 299);

  • In de handel brengen: ten verkoop voorhanden en in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkopen of afleveren;

  • Minister: de Minister van Economische Zaken;

  • Olijfolie: Olijfolie als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de basisverordening.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

Olijfolie wordt slechts in de handel gebracht overeenkomstig het bij of krachtens de basisverordening bepaalde.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

De minister is bevoegd de besluiten te nemen en de handelingen te verrichten waartoe het bij of krachtens artikel 113, eerste lid, onderdeel a, artikel 118 of artikel 121, onderdeel a, van de basisverordening bepaalde een tot de overheid behorend orgaan de opdracht geeft of de keuze laat.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

Archiefbescheiden van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën betreffende zaken die op basis van deze regeling worden behartigd door de minister, worden overgedragen aan de minister, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 december 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina