Uitvoeringsbesluit verordeningen heffing bloemen en planten

Geldend van 06-12-2013 t/m heden

Uitvoeringsbesluit verordeningen heffing bloemen en planten

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,

Overwegende dat de uitvoering van de heffingsverordeningen bloemen en planten voorheen was gemandateerd aan het Productschap Tuinbouw en dat aan deze samenwerking een einde is gekomen;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het advies van de Commissie bloemen en planten van 24 april 2013;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

adviescommissie:

de Adviescommissie als bedoeld in artikel 2;

commissie bloemen en planten:

de Commissie Bloemkwekerijproducten als bedoeld in artikel 5 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel;

secretaris:

de secretaris van de commissie bloemen en planten.

Artikel 2

  • 1 Er is een adviescommissie voor de bezwaarschriften bloemen en planten.

  • 2 De adviescommissie heeft tot taak te adviseren omtrent de beslissing op bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de verordeningen heffing bloemen en planten.

  • 3 De adviescommissie bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter, namens het bestuur te benoemen door de commissie bloemen en planten.

  • 4 De commissie bloemen en planten voorziet in het secretariaat van de adviescommissie.

  • 5 De adviescommissie stelt voor haar werkwijze een reglement op.

Artikel 3

  • 1 De secretaris van de commissie bloemen en planten is bevoegd tot het namens het bestuur nemen van besluiten op grond van de verordeningen heffing bloemen en planten.

  • 2 De secretaris is bevoegd tot het ondermandateren van de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden, behoudens de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften.

    Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad, uitgegeven door de Sociaal- Economische Raad.

Aalsmeer, 13 november 2013

M.J. Varekamp

voorzitter

E.E. van de Lustgraaf

secretaris a.i.

Terug naar begin van de pagina