Beleidsregel verlagen subsidie EVF

Geraadpleegd op 31-03-2023.
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 november 2013, nr. WJZ/13123850, houdende beleidsregel omtrent het verlagen van subsidie in het kader van verordening (EG) nr. 1198/2006 inzake het Europees Visserijfonds (Beleidsregel verlagen subsidie EVF)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

De Staatssecretaris besluit voor subsidies voor visserij in het kader van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van de Europese Unie van 27 juli 2006 inzake het Europese Visserijfonds (PB L 223/1) tot het verlagen van subsidie in het in artikel 2 genoemde geval op basis van de in de afdelingen 4.2.5 en 4.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde bevoegdheden.

Artikel 2

Indien een subsidieontvanger niet voldoet aan de subsidieverplichtingen inzake de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen in artikel 32 en 33 van verordening (EG) nr. 498/2007 van de Commissie van 26 maart 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad inzake het Europees Visserijfonds, wordt de subsidie lager vastgesteld. De verlaging bedraagt drie procent van het gehele subsidiebedrag.

Artikel 3

  • 1 Indien een niet-naleving als bedoeld in artikel 2 wordt geconstateerd wordt de subsidieontvanger eenmalig een termijn van maximaal tien werkdagen geboden om alsnog te voldoen aan de in dat artikel bedoelde verplichtingen.

  • 2 Indien overeenkomstig het eerste lid een hersteltermijn wordt geboden, wordt de subsidie verlaagd nadat de hersteltermijn is verstreken en het herstel niet heeft plaatsgevonden.

  • 3 Indien de in het eerste lid bedoelde niet-naleving een permanent karakter heeft, wordt de subsidieontvanger de in het eerste lid bedoelde hersteltermijn niet geboden.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 november 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Naar boven