Wijzigingsregeling Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid, enz. (implementatie richtlijn nr. 2012/36/EU)

Geldend van 01-04-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/142441, tot wijziging van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid en enkele andere ministeriële regelingen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2012/36/EU

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn nr. 2012/36/EU van de Commissie van 19 november 2012 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (Pb EU 2012 L 321), richtlijn 2006/126/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (PbEG 2006 L 403), de artikelen 111, vierde lid, en 118, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 16, 17, eerste lid, 18, 19, 22a, 24, 103, vierde lid, 111 tot en met 116, 145, eerste lid, onderdeel i, 193 en 195 van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën C1, E bij C1, C en E bij C] .

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Regeling eisen praktijkexamens rijbewijscategorieën D1, E bij D1, D en E bij D.]

Artikel VIII

Code 104 zoals die luidde tot 31 december 2013 blijft van toepassing op rijbewijzen die zijn uitgereikt voor die datum, dan wel op rijbewijzen, uitgereikt na die datum, ten aanzien waarvan het besluit tot afgifte voor die datum is genomen.

Artikel IX

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 2013, met uitzondering van de artikelen VI, onderdeel A, met betrekking tot de toepassing van punt 8.4.1, en onderdeel B, en VII, onderdeel A, met betrekking tot de toepassing van punt 8.4.1, en onderdeel B, die in werking treden met ingang van 1 april 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina